516/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 24 § 7 mom. samt 29 och 30 §, av dem 24 § 7 mom. sådant det lyder i lag 1082/2005, och

ändras 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 6 §, 6 a § 3 mom., 10 §, den svenska språkdräkten i rubriken för 18 §, 18 § 1 och 3 mom., 22 § 1 mom., 23 § 3 mom., 24 § 1, 2, 4 och 6 mom., 25 § 2 mom., 26 § 1, 2 och 4 mom., 27 §, 31 § 1 mom., 32 § 1 mom., 33 § 3―6 mom., 35 §, 38 § 1 mom., 39 § 1 och 3 mom., 40 § 1 mom., 41, 42 och 42 a §, det inledande stycket i 44 § 1 mom., 44 § 4 mom., 45 § 1 mom., 47 §, rubriken för 48 § och 48 § 1 mom., 49 § 1 och 2 mom., den finska språkdräkten i rubriken för 50 §, 50 § 1 och 3 mom., 52 § 2 mom. samt 53 §,

av dem 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 564/2004, 6 a § 3 mom. och 42 a § sådana de lyder i nämnda lag 1082/2005, 10 §, 18 § 1 och 3 mom., 23 § 3 mom., 24 § 1, 2, 4 och 6 mom. samt 50 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1070/2003, 27 § sådan den lyder i lag 478/1998, 32 § 1 mom., 33 § 3―6 mom., 38 § 1 mom., 41 §, det inledande stycket i 44 § 1 mom., 44 § 4 mom., 48 § 1 mom. och 50 § 3 mom. sådana de lyder i lag 608/2009, 42 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 608/2009, 45 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1225/2006 samt rubriken för 48 § sådan den lyder i lag 241/2008, som följer:

2 §
Verkställande av förskottsuppbörd

Förskottsuppbörden verkställs i form av förskottsinnehållning. Om så föreskrivs i denna lag eller om Skatteförvaltningen så bestämmer med stöd av denna lag, verkställs förskottsuppbörden i form av förskottsbetalning. Skatteförvaltningen kan bestämma att inkomster om totalt högst 7 000 euro på vilka förskottsbetalning ska verkställas kan beaktas vid beräkningen av grunderna för förskottsinnehållningen.


4 §
Undantag från kravet på motsvarighet

Förskottsinnehållning kan, med de ändringar som Skatteförvaltningen bestämmer, från ingången av skatteåret högst till utgången av mars verkställas enligt de skattegrunder som fastställts för det föregående året, om Skatteförvaltningen av tvingande skäl så bestämmer. Verkningarna av att det föregående skatteårets innehållningsgrunder tillämpas ska beaktas schematiskt när beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden under skatteåret bestäms.


6 §
Skatteförvaltningens behörighet

Skatteförvaltningen bestämmer om närmare beräkningsgrunder för förskottsinnehållningen och förskottsbetalningen enligt 3 och 4 § samt om det närmare innehållet i betalarens deklarationsskyldighet och det sätt på vilket denna skyldighet ska fullgöras, till den del det inte bestäms om det i denna lag, på något annat ställe i lagstiftningen eller i förordning.

Skatteförvaltningen bestämmer också

1) innehållet i lönebokföringen och anteckningsskyldigheten, till den del det inte föreskrivs om detta, samt

2) uppdelning av förskottsbetalningen på rater.

Skatteförvaltningen kan förutom i enskilda fall dessutom bestämma

1) det sätt på vilket förskottsuppbörden ska verkställas, om det inte föreskrivs om detta,

2) förskottsinnehållningsprocenten eller det sätt på vilket den bestäms, om det inte enligt 5 § föreskrivs genom förordning om detta,

3) vem som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, om en sådan ställföreträdande betalare som avses i 9 § svarar för betalningen,

4) begränsning av skyldigheten att verkställa förskottsuppbörden och om befrielse från den av särskilda skäl.

6 a §
Elektronisk kommunikation och signering

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och andra handlingar ska vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.

10 §
Bestämmande av innehållningsprocenten

Skatteförvaltningen kan utan att höra den skattskyldige anteckna storleken av förskottsinnehållningen i procent på betalningsmottagarens skattekort eller överföra uppgiften direkt till den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning.

Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna.

18 §
Bestämmande av ny innehållningsprocent

Skatteförvaltningen kan utan att höra den skattskyldige bestämma en ny innehållningsprocent för den skattskyldige, om det är uppenbart att innehållningsprocenten inte motsvarar det sammanlagda beloppet av skatter och avgifter som ska påföras den skattskyldige för skatteåret.


Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige innehållningsprocenten och ger en utredning om beräkningsgrunderna. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts kan den skattskyldige yrka på att få ett överklagbart beslut. Det beslut som då ges ska motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

22 §
Återbäring av förskottsinnehållning eller förskott till den skattskyldige

Skatteförvaltningen ska på tjänstens vägnar eller på ansökan av den skattskyldige återbära förskottsinnehållningen eller förskott, om det på inkomst eller förmögenhet för vilken skatt inte ska betalas till dessa delar har verkställts förskottsinnehållning, eller om det för inkomsten eller förmögenheten vid förskottsbetalningen har betalts skatt som inte har ansetts som betalning av skatt som debiterats för den skattskyldiges övriga inkomst eller förmögenhet. Förskottsinnehållningen på lön för arbete som utförts utomlands återbärs inte under det år då innehållningen verkställts och inte heller om det är sannolikt att förskottsinnehållningen överförs till en främmande stat med stöd av ett internationellt avtal.


23 §
Verkställande av förskottsbetalning

Är även någon annan än den skattskyldige med stöd av 52 § i lagen om beskattningsförfarande ansvarig för hela förskottsbeloppet, ska förskottet debiteras den skattskyldige och de andra personer som ansvarar för förskottet solidariskt. På förskottsdebetsedeln ska då antecknas de personer som ansvarar för förskottet. Om någon anteckning om vem som ansvarar för förskottet inte har gjorts på förskottsdebetsedeln eller om en annan person ansvarar för endast en del av förskottet, kan Skatteförvaltningen, efter att ha hört ovan nämnda person, vid behov bestämma att han eller hon tillsammans med den skattskyldige solidariskt ansvarar för förskottet eller en del av det.

24 §
Fastställande, ändring och avlyftande av skatt som skall betalas vid förskottsbetalning

Skatteförvaltningen kan fastställa den skatt som ska betalas vid förskottsbetalningen (förskott) utan att höra den skattskyldige.

Skatteförvaltningen kan ändra förskottet på tjänstens vägnar utan att höra den skattskyldige eller på yrkande av den skattskyldige, om förskott inte har fastställts eller om det har fastställts till ett för stort eller för litet belopp. Yrkande på fastställande av nytt förskott eller avlyftande av förskott får också göras av den som enligt 23 § 3 mom. ansvarar för förskottet. Den skattskyldige ska höras angående yrkande som framställts av den som ansvarar för förskottet.


Skatteförvaltningen avlyfter förskottet antingen på tjänstens vägnar eller på ansökan. Förskottet kan avlyftas också efter skatteårets utgång, dock senast två månader innan beskattningen slutförs.


Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige förskottsskattens belopp och grunderna för den. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts kan den skattskyldige yrka på att få ett överklagbart beslut. Det beslut som då ges ska motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen.


25 §
Förskottsuppbördsregistret

Skatteförvaltningen inför på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet i fråga om vilken den betalning som erhålls inte ska betraktas som lön eller som arvode till idrottsman, om något annat inte följer av 26 § 2 och 3 mom. Skatteförvaltningen kan också utan ansökan införa den som bedriver ovan nämnd verksamhet i förskottsuppbördsregistret.


26 §
Avförande ur registret

Skatteförvaltningen avför ur förskottsuppbördsregistret en registrerad som begär det. Ur registret kan den avföras som inte bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet.

Skatteförvaltningen kan avföra den ur förskottsuppbördsregistret eller vägra den registrering som väsentligen försummar skattebetalningen, bokföringsskyldigheten, den deklarations- eller anteckningsskyldighet som gäller beskattningen eller sina andra skyldigheter i fråga om beskattningen.


Skatteförvaltningen ska i god tid före den utsatta dagen underrätta den som ska avföras ur förskottsuppbördsregistret om avförandet och bereda tillfälle att ge in en utredning, om avförandet grundar sig på sådana orsaker som avses i 2 och 3 mom.

27 §
Återinförande i registret

Skatteförvaltningen återinför på ansökan i förskottsuppbördsregistret den som avförts ur registret efter att vederbörande har rättat till de försummelser som legat till grund för avförandet ur registret eller senast ett år efter avförandet ur registret, om det inte ska anses uppenbart att försummelserna fortsätter.

31 §
Arbetsgivarregister och anmälningar för registrering

Arbetsgivare och andra betalare antecknas i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.


32 §
Periodskattedeklaration

Den som gör en betalning ska på det sätt som föreskrivs i skattekontolagen med en periodskattedeklaration till Skatteförvaltningen anmäla utbetalda löner och andra betalningar samt den förskottsinnehållning som verkställts på dessa.


33 §
Ändringar av deklarationsperioden

Om Skatteförvaltningen på något annat sätt än det som avses i 1 mom. konstaterar att villkoren enligt 32 § 4 mom. inte uppfylls under kalenderåret, betraktas som betalarens deklarationsperiod en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om de förutsättningar under vilka de åtgärder som avses i detta moment inte behöver vidtas.

Skatteförvaltningen kan bestämma att som deklarationsperiod för en sådan betalare som väsentligt försummar eller som på grunder som avses i 26 § 3 mom. eller på motsvarande grunder kan antas väsentligt försumma sina i 26 § 2 mom. avsedda skyldigheter i fråga om beskattningen ska i stället för ett kalenderårskvartal betraktas en kalendermånad från ingången av kalenderåret i fråga.

En betalare vars deklarationsperiod på det sätt som avses i 2 mom. förkortas mitt under deklarationsperioden, ska i fråga om den deklarationsperiod som föregick ändringen lämna in periodskattedeklaration senast den andra kalendermånaden efter den kalendermånad då den deklaration som avses i 1 mom. har lämnats in, vid den tidpunkt som föreskrivs i 8 § i skattekontolagen eller vid en senare tidpunkt som Skatteförvaltningen bestämmer.

Skatteförvaltningen ska meddela beslut i ett ärende som avses i 4 mom. och på den skattskyldiges begäran meddela beslut i ett ärende som avses i 3 mom.

35 §
Verifikation till betalningsmottagaren

Betalaren ska ge betalningsmottagaren en verifikation för kontrollen av de löner som han betalt och andra betalningar som han gjort till denne under kalenderåret samt av de förskottsinnehållningar som verkställts på dem. Verifikationen ska ges senast den 15 januari året efter betalningsåret, om inte Skatteförvaltningen bestämmer något annat. När en anställning upphör ska arbetsgivaren på löntagarens yrkande ge verifikationen utan dröjsmål.

38 §
Debitering

Har betalaren helt eller delvis underlåtit att verkställa förskottsinnehållning, ska Skatteförvaltningen debitera det belopp som inte innehållits, om inte något annat följer av 39 §.


39 §
Upphävande av och avstående från debitering

Skatteförvaltningen debiterar inte en förskottsinnehållning som inte har verkställts, om de skatter och avgifter som ska betalas på en betalning på vilken förskottsinnehållning ska verkställas har betalts eller om de inte har behövt betalas.


Om Skatteförvaltningen i sådana fall som avses i 1 och 2 mom. redan har debiterat en förskottsinnehållning som inte har verkställts, upphävs debiteringen på tjänstens vägnar.


40 §
Rättelse av beslut som gäller debitering och av andra beslut

Är Skatteförvaltningens beslut som gäller debitering eller ett annat beslut som Skatteförvaltningen fattat enligt denna lag oriktigt, rättar Skatteförvaltningen beslutet på tjänstens vägnar eller på ansökan till betalarens fördel senast inom fem år från början av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats.


41 §
Debitering enligt uppskattning

Om betalaren har försummat att deklarera förskottsinnehållning eller har deklarerat uppenbart för litet i förskottsinnehållning och han trots uppmaning inte har lämnat de uppgifter som behövs för att verkställa debitering, uppskattar Skatteförvaltningen det belopp som ska debiteras.

I samband med en uppmaning som avses i 7 § 4 mom. i skattekontolagen delger Skatteförvaltningen betalaren beloppet av den skatt som påförs och grunderna för dess påförande och ger betalaren tillfälle att ge en utredning. När Skatteförvaltningen uppskattar det belopp som ska debiteras ska den beakta till exempel betalarens tidigare verksamhet och de ändringar som inträffat i den, verksamhetens art och omfattning, antalet löntagare samt beloppen av tidigare betalda löner och innehållningar. Om det är möjligt ska Skatteförvaltningen jämföra betalarens verksamhet med andra som verkar inom samma bransch och under likartade omständigheter.

42 §
Rättelse av debitering enligt uppskattning

Får Skatteförvaltningen efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna borde vara större än det debiterade beloppet, ska Skatteförvaltningen debitera det bristande beloppet jämte skatteförhöjningar inom den tid som nämns i 38 §.

Får Skatteförvaltningen efter att ha verkställt debitering enligt uppskattning en tillförlitlig utredning om att beloppet av förskottsinnehållningarna är mindre än det debiterade beloppet, ska Skatteförvaltningen rätta debiteringen inom fem år från början av året efter det år då beslutet har fattats.

Skatteförvaltningen kan också rätta en debitering enligt uppskattning på skriftligt yrkande av betalaren, vilket ska framställas inom fem år räknat från början av kalenderåret efter debiteringen enligt uppskattning.

42 a §
Närmare bestämmelser om tidsfrister för debitering och rättelse

Debitering och rättelse anses ha skett inom föreskriven tid, om Skatteförvaltningens beslut har fattats innan tidsfristen löpt ut.

44 §
Skatteförhöjning

Skatteförvaltningen kan höja förskottsinnehållningen


Kan skatten inte höjas så som avses ovan, kan Skatteförvaltningen bestämma att en skatteförhöjning om högst 15 000 euro ska betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att betalaren trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller periodskattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig anmälan eller deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteförvaltningen kan bestämma att skatteförhöjning ska betalas på grund av grov försummelse av deklarationsskyldigheten även när den har verkställt debitering enligt uppskattning och på grundval av en utredning som senare tillställts har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.


45 §
Ansökan om och meddelande av förhandsavgörande

Uppkommer det oklarhet om huruvida förskottsinnehållning ska verkställas eller om vad som annars ska iakttas vid verkställandet av förskottsinnehållningen, avgör Skatteförvaltningen ärendet på skriftlig ansökan av betalaren eller betalningsmottagaren (förhandsavgörande). Förhandsavgörandet meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter meddelandet om avgörandet.


47 §
Behandling av ärenden som gäller förhandsavgörande

Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

48 §
Rättelseyrkande till Skatteförvaltningen

Ändring i ett avgörande eller ett beslut som avses i denna lag får inte sökas genom besvär förrän anhållan om rättelse av avgörandet eller beslutet har gjorts hos Skatteförvaltningen. Om det är fråga om ett beslut enligt 40 och 42 § som gäller rättelse av debitering, ett beslut enligt 33 § som gäller överföring eller om ett förhandsavgörande som avses i 45 §, är nämnda beslut och förhandsavgöranden överklagbara utan att ny rättelse yrkas. Rättelseyrkande ska framställas senast inom fem år från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska framställa rättelseyrkande inom 60 dagar från den dag då beslutet har fattats eller ärendet har avgjorts.


49 §
Ändringssökande hos förvaltningsdomstolen

En part som är missnöjd med Skatteförvaltningens beslut på ett rättelseyrkande får söka ändring i det genom besvär hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets partens hemkommun hör. Ändring i ett förhandsavgörande som avses i 45 § söks dock hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets betalarens hemkommun hör.

Om det inte finns någon förvaltningsdomstol som med stöd av 1 mom. är behörig i saken, ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.


50 §
Besvärstid och vissa andra bestämmelser som gäller besvär

Besvär ska anföras skriftligen och tillställas Skatteförvaltningen eller förvaltningsdomstolen inom fem år från ingången av året efter det år då de beslut som föregått Skatteförvaltningens beslut enligt 40 och 42 § samt rättelsebeslut enligt 48 § har fattats. Besvärstiden är dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av rättelsebeslutet. Ett beslut kan delges utan användning av mottagningsbevis, varvid det anses ha delgivits den sjunde dagen efter det att beslutet lämnades in till posten, om inte något annat visas.


Besvär som gäller beslut om ändring av deklarationsperioden enligt 33 §, förhandsavgörande enligt 45 § och bestämmande av förskottsinnehållningsprocent eller förskott enligt 48 § ska tillställas Skatteförvaltningen eller förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt börjar från den dag då beslutet har fattats.


52 §
Behandling av besvär och deras inverkan på ett anhängigt ärende

Beslut som Skatteförvaltningen har fattat enligt denna lag ska iakttas oavsett rättelseyrkande eller besvär till dess beslutet på yrkandet eller besvären har delgivits. Ett beslut på rättelseyrkande eller besvär som gäller förskottsuppbördsregistrering ska tillämpas från det att betalaren har fått del av beslutet.


53 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande, dock så att besvärstiden i fråga om förvaltningsdomstolens beslut som gäller förhandsavgörande är 30 dagar från delfåendet av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.