512/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 8 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 539/1996, och

ändras 2, 7 och 8 §, rubriken för 8 a § samt 8 a § 1 och 5 mom. samt 9, 11―13 och 17 §,

av dem 7 § sådan den lyder i lag 755/2009, 8 §, rubriken för 8 a § samt 8 a § 1 och 5 mom. sådana de lyder i nämnda lag 539/1996, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1571/1995, 12 och 13 § sådana de lyder i sistnämnda lag och 17 § sådan den lyder i lag 1393/1991 samt i nämnda lagar 1571/1995 och 539/1996, som följer:

2 §
Skattskyldighet

Skyldiga att betala källskatt på ränteinkomst är fysiska personer och inhemska dödsbon som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) är allmänt skattskyldiga i Finland.

7 §
Deklarering och betalning av skatt

Den skatt som räntebetalaren har uppburit på ränteinkomst ska han deklarera och betala till Skatteförvaltningen senast månaden efter den under vilken räntan har betalts vid den tidpunkt som föreskrivs i skattekontolagen (604/2009). Uppgifter om skatten ska lämnas i en periodskattedeklaration så som föreskrivs i skattekontolagen.

8 §
Förhandsavgörande av centralskattenämnden

Centralskattenämnden får på ansökan av räntetagaren eller räntebetalaren meddela förhandsavgörande om skyldighet att betala källskatt på ränteinkomst så som lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) föreskriver.

8 a §
Förhandsavgörande av Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen får på skriftlig ansökan av räntetagaren eller räntebetalaren meddela förhandsavgörande som gäller källskatt på ränteinkomst, om inte centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om en ansökan i ärendet inte är anhängig i centralskattenämnden.


Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

9 §
Tillsyn

Skatteförvaltningen ska övervaka att skyldigheten att betala källskatt på ränteinkomst fullgörs samt att bestämmelserna om skattens belopp iakttas.

11 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Deklarationsskyldigheten enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) gäller inte ränteinkomst för vilken källskatt ska betalas enligt denna lag och inte det kapital på vilket räntan betalas. Av räntebetalarens bokföring ska dock tillförlitligt framgå de omständigheter som är relevanta för uträknande av källskatt på ränteinkomst. På uppmaning av en behörig tjänsteman vid Skatteförvaltningen ska räntebetalaren visa de handlingar som behövs för tillsynen över källskatten på ränteinkomst samt annan behövlig utredning. Skatteförvaltningen ska dessutom årligen tillställas i förordning närmare angivna uppgifter om källskattepliktiga räntor och om den källskatt som har uppburits för dem samt på uppmaning av Skatteförvaltningen uppgifter om de skattskyldiga för vilkas i 3 § nämnda räntor källskatt inte har uppburits samt om de räntor som har betalts till dem. Den som emitterar ett masskuldebrevslån ska dessutom uppge villkoren för det lån han emitterar, samt en arbetsgivare som betalar ränta på en deposition i ett intressekontor och ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a § i lagen om andelslag de kontovillkor som de iakttar i depositionsverksamheten.

Utan hinder av 1 mom. ska en räntebetalare, som är skyldig att uppbära källskatt på ränteinkomst, på Skatteförvaltningens uppmaning lämna uppgifter för beskattning eller skattegranskning eller i ett fullföljdsärende i fråga om beskattning som gäller en viss skattskyldig, om uppgifterna framgår av handlingar som finns hos räntebetalaren eller som denne annars har i sin besittning.

12 §
Uppbörd av skatt hos räntetagaren

Har källskatt på ränteinkomst inte uppburits för sådan ränteinkomst enligt 3 § som den som är skyldig att betala källskatten har erhållit, ska Skatteförvaltningen debitera källskatten hos räntetagaren. Debitering verkställs dock inte senare än inom det sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket skatten borde ha burits upp. I samband med debiteringen ska den skattskyldige, med iakttagande i tillämpliga delar av 56 § 4 mom. och 57 § i lagen om beskattningsförfarande, påföras skattetillägg och skatteförhöjning.

13 §
Debitering av källskatt i samband med rättelse av beskattningen

Har ränteinkomst som avses i 3 § felaktigt blivit beskattad som skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen för den som är skyldig att betala källskatt på ränteinkomst, ska källskatten, i samband med rättelse av beskattningen som avses i lagen om beskattningsförfarande, av Skatteförvaltningen debiteras den skattskyldige. Därvid påförs inte skattetillägg och skatteförhöjning enligt 12 §.

17 §
Sökande av ändring

I fråga om sökande av ändring i ett beslut genom vilket räntetagaren har påförts källskatt gäller vad som i lagen om beskattningsförfarande bestäms om ändringssökande genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

När ändring söks i Skatteförvaltningens beslut, tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd bestäms om sökande av ändring i motsvarande beslut som gäller förskottsuppbörd.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 28/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.