511/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av 4 och 8 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 4 § och 8 § 1 mom., av dem 4 § sådan den lyder i lag 975/2006, som följer:

4 §
Ansökan om tillämpning av lagen

Denna lag tillämpas på ansökan av en löntagare från utlandet. Ansökan, i vilken ska läggas fram utredning över att de förutsättningar som avses i 2 § föreligger, ska göras skriftligen till Skatteförvaltningen innan det arbete som avses i denna lag börjar eller inom 90 dagar från arbetets början. Om det föreligger förutsättningar för att tillämpa denna lag, ska Skatteförvaltningen göra en anteckning om beslutet i löntagarens skattekort.

8 §
Uppbörd och betalning av skatt, ändringssökande samt uppgiftsskyldighet

Vid uppbörden och betalningen av källskatt på löneinkomst, vid övervakningen av uppbörden av skatten samt vid sökande av ändring iakttas i tillämpliga delar lagen om förskottsuppbörd. Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om uppbörd och betalning av skatt samt om arbetsgivares årsanmälan och redovisning av skatt.Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.