510/2010

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 12 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 856/2005, och

ändras 4 § 2 mom., 5 §, 10 b § 3 mom., 11 § 2 mom., 12 §, 12 a § 1 och 4 mom., 13 § 6 mom., 15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 21 § 1, 3, 4 och 6 mom., 23 § 2 mom. och 24 § 3 mom.,

av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1242/1988, 5 §, 11 § 2 mom., 12 a § 1 och 4 mom., 15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § 2 mom. samt 21 § 3, 4 och 6 mom. sådana de lyder i nämnda lag 856/2005, 10 b § 3 mom. sådant det lyder i lag 970/2005, 12 § sådan den lyder i lag 538/1996, 13 § 6 mom. sådant det lyder i lag 814/2008, 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 253/2008 samt 24 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1120/1996, som följer:

4 §

Till lön hänförs inte

1) ersättning som mot verifikat som en trafikidkare utfärdat har betalts för biljett och fraktavgift samt för andra med dem jämförliga nödvändiga avgifter som hör till den egentliga färden,

2) ersättning som mot verifikat som en inkvarteringsrörelse har utfärdat eller som mot annat tillförlitligt verifikat har betalts för logiavgift,

3) dagtraktamente till den del det motsvarar av Skatteförvaltningen fastställt skattefritt dagtraktamente i Finland, inte heller

4) av Skatteförvaltningen fastställt skattefritt dagtraktamente eller annan ersättning för vistelsekostnader, som har betalts till den som står i anställningsförhållande till finska staten och vars egentliga arbetsplats är i utlandet, för resa utanför nämnda arbetsplats.


5 §

Skatteförvaltningen utfärdar på ansökan ett källskattekort för en begränsat skattskyldig för tillämpning av bestämmelserna om källskatt.

Skatteförvaltningen utfärdar föreskrifter om det förfarande som ska iakttas när ansökan görs och vilka uppgifter som ska framgå av ansökan.

10 b §

Dessutom förutsätts det att den utländska förvaltaren har sitt hemvist i en stat med vilken Finland har ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning. Vid tidpunkten för utdelningen av dividend ska det även finnas en anteckning om förvaltaren i Skatteförvaltningens register över utländska egendomsförvaltare.


11 §

Anser en skattskyldig att i källskatt har uppburits mer än vad som förutsätts i ett internationellt avtal eller att uppbörden av skatten annars har varit felaktig, och har den som är skyldig att uppbära skatten inte rättat uppbörden, kan den skattskyldige hänskjuta frågan för avgörande till Skatteförvaltningen. Konstaterar Skatteförvaltningen att ett för stort belopp har uppburits i källskatt, ska den bestämma att det överstigande beloppet ska återbetalas till den skattskyldige. Rättelseyrkande ska göras inom fem kalenderår efter uppbörden av skatten.


12 §

Centralskattenämnden får på ansökan av den skattskyldige eller den som är skyldig att uppbära skatt meddela förhandsavgörande om skyldigheten att uppbära källskatt och dess storlek så som lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) föreskriver.

12 a §

Skatteförvaltningen meddelar på skriftlig ansökan av den skattskyldige eller den som är skyldig att uppbära skatt förhandsavgörande om tillämpningen av ett internationellt avtal enligt 1 § 3 mom. på uppbörd av källskatt samt om källskatt ska uppbäras eller om vad som annars ska iakttas vid uppbörden av källskatt. Förhandsavgörande meddelas inte, om centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden.


Ett ärende som gäller förhandsavgörande ska behandlas skyndsamt i Skatteförvaltningen, förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

13 §

Den skattskyldige ska för Skatteförvaltningen visa upp ett intyg utfärdat av skattemyndigheten i hemviststaten om att sådan källskatt som avses i 1 mom. 3 punkten inte gottgörs i hemviststaten. Den skattskyldige ska för Skatteförvaltningen visa upp ett motsvarande intyg över de inkomster och avdrag som avses i 2 mom. 4 punkten.

15 §

Skatt på den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen betalas enligt en progressiv inkomstskatteskala. Den som är begränsat skattskyldig för hela skatteåret betalar dessutom skatt på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen enligt en genomsnittlig kommunal inkomstskattesats. Den genomsnittliga kommunala inkomstskattesatsen utgör medeltalet av de för kommunerna senast fastställda inkomstskattesatserna, vägt med den beskattningsbara inkomsten vid senaste kommunalbeskattning i respektive kommun, och angivet med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Skatten redovisas i sin helhet till staten. Inkomstskattesatsen publiceras årligen i Skatteförvaltningens förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser, vilken ingår i författningssamlingen. En skattskyldig som bott en del av skatteåret i Finland betalar skatt på den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen för hela skatteåret enligt 130 § i inkomstskattelagen, och skatten redovisas till den skattskyldiges hemkommun.


16 §

Har källskatt inte uppburits av någon annan anledning än försummelse hos den som är skyldig att uppbära skatt eller i något annat fall än ett sådant som avses i 9 § 3 mom., tillämpas på motsvarande sätt 1 mom. i denna paragraf, dock så att Skatteförvaltningen ofördröjligen fastställer den skattskyldiges beskattningsbara inkomst samt debiterar den skatt som ska betalas på inkomsten.


17 §

Skatteförvaltningen fattar beslut om att arbetsgivaren eller den i 1 mom. avsedda representanten förordnas att ansvara för skatten. Beslut kan fattas, om den skattskyldige trots uppmaning inte har betalt skatten och indrivning av skatten inte kan ske genom handräckning enligt rådets direktiv (76/308/EEG) om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder eller enligt ett internationellt avtal som är bindande för Finland.


21 §

I Skatteförvaltningens förhandsavgörande med stöd av 12 a § får ändring sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. I ett beslut genom vilket Skatteförvaltningen har beslutat att inte meddela förhandsavgörande får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften ska inom besvärstiden tillställas Skatteförvaltningen eller Helsingfors förvaltningsdomstol. På statens vägnar har Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt besvärsrätt. Enhetens besvärstid räknas från den tidpunkt då beslutet fattades.


På sökande av ändring i Skatteförvaltningens beslut enligt 11 § 2 mom. och i avgöranden som avser åläggande för den som är skyldig att uppbära källskatt att betala skatt som inte uppburits liksom även i beslut som Skatteförvaltningen fattat om källskattekort tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd föreskrivs om sökande av ändring i motsvarande ärenden.

På sökande av ändring i Skatteförvaltningens beslut med stöd av 16 § 2 mom. eller 17 § tillämpas vad som i lagen om förskottsuppbörd föreskrivs om sökande av ändring i beslut enligt 38 § i nämnda lag. Ändring i Skatteförvaltningens beslut med anledning av rättelseyrkande får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.


Ett avgörande som Skatteförvaltningen har meddelat med stöd av 12 a § ska iakttas trots besvär. Den som är skyldig att uppbära skatt ska iaktta beslut som har meddelats på besvär över avgörandet räknat från delfåendet av beslutet.

23 §

Har en begränsat skattskyldig på grund av inkomst, utöver källskatt, erlagt kommunalskatt till en kommun inom landskapet Åland, återbetalas till honom eller henne av statsmedel på ansökan 40 procent av den källskatt som uppburits på den till grund för nämnda kommunalskatt liggande inkomsten. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om källskatt som ska återbetalas.


24 §

Skatteförvaltningen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i de uppgifter som ska lämnas om begränsat skattskyldiga. Dessutom bestämmer Skatteförvaltningen i enlighet med lagen om förskottsuppbörd om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållningsprocenterna och förskottsbetalningen för en begränsat skattskyldig som får sådan inkomst från Finland som avses i 13 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 16 a § i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009
FiUB 12/2010
RSv 37/2010

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.