489/2010

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

Lag om ändring av lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark (1430/2004) en ny 4 a § som följer:

4 a §
Byggande inom Pallastunturi turistcentrums område

I Pallas-Yllästunturi nationalpark inom Pallastunturi turistcentrums område är det, utan hinder av fridlysningsbestämmelserna i 13 § i naturvårdslagen, tillåtet att iståndsätta och bygga inkvarterings- och restauranglokaler och andra servicelokaler samt slalomanläggningar för ett hotell som betjänar turismen i nationalparken. Byggandet får inte äventyra syftet med att nationalparken inrättades eller bevarandet av de skyddade naturvärdena. I samband med byggandet ska det även säkerställas att de särskilda värden som gäller nationalparkens landskap och byggda miljö bevaras. På grund av de särskilda naturskyddskraven på nationalparken får varken de direkta eller indirekta effekterna av ovan nämnda turisttjänster vara så omfattande eller avvikande jämfört med det nuvarande tillståndet att de förändrar nationalparkens karaktär eller förhållandena där i betydande grad.

Byggandet ska basera sig på en detaljplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999). I planen kan för området anvisas byggrätt för byggande som avses i 1 mom. och som omfattar högst 10 000 kvadratmeter våningsyta. I byggnaderna kan anvisas källarlokaler som är placerade i en enda källarvåning och inom det område som begränsas av byggnadernas ytterväggar. Höjdläget för byggnadernas yttertak eller någon annan fast byggnadsdel kan vara högst 462,5 meter ovanför havsytan mätt enligt koordinatsystemet N60. I hotellet får inkvarteringen omfatta högst 320 bäddplatser.

I planen ska anvisas en reservering också för ett naturum och för andra underhålls- och servicelokaler som behövs i nationalparken, varvid för dessa kan anvisas en byggrätt om högst 500 kvadratmeter våningsyta.

För området i fråga kan i planen inte anvisas en reservering för ett husvagnsområde. Det inom området befintliga husvagnsområdet måste tas ur bruk inom ett år från det att tillståndet för byggande enligt 1 mom. har vunnit laga kraft.

Gränserna för det område där byggande tillåts har märkts ut med rött på den karta som utgör bilaga till denna lag.

Det är tillåtet att rusta upp, utvidga eller i förekommande fall bygga om avloppsreningsverket i Pallastunturi turistcentrum också utanför det område som enligt 5 mom. har avsatts för byggande.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 195/2009
MiUB 5/2010
RSv 64/2010

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.