487/2010

Given i Helsingfors den 10 juni 2010

Justitieministeriets beslut om ändring av 6 § i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen

Justitieministeriet har med stöd av 2 § 3 mom. i lagen om advokater (496/1958), sådant det lyder i lag 697/2004,

fastställt att 6 § i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen (934/2004) ändras som följer:

6 §

Medlemskap ska sökas genom en till förbundets styrelse inlämnad skriftlig ansökan, i vilken sökanden försäkrar att han eller hon godtar dessa stadgar. Till ansökan ska fogas en utredning om att sökanden uppfyller de villkor som nämns i 3 § i lagen om advokater och 5 § i dessa stadgar. Då en person i statens eller kommuns tjänst eller befattning eller i annan på tjänsteförhållande grundad anställning som inte är ett offentligt rättsbiträde ansöker om medlemskap, ska han eller hon lämna in en utredning också om att advokatverksamheten inte strider mot hans eller hennes tjänsteplikt, samt den egna förmannens utlåtande om detta.

Förbundets styrelse ska lämna ansökan till vederbörande avdelning inom förbundet, vars styrelse ska utan dröjsmål avge ett skriftligt utlåtande om huruvida sökanden uppfyller de i 3 § 1 mom. 1 punkten i lagen om advokater och 5 § 2 mom. andra meningen i dessa stadgar angivna kraven på medlemmar.


Detta beslut träder i kraft den 15 juni 2010.

Helsingfors den 10 juni 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.