480/2010

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987) 1 kap. 6 § 3 och 4 punkten samt 5 a kap. 2 § 1 mom. 7 punkten, 5 § 3 mom. och 14 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 kap. 6 § 3 punkten och 5 a kap. 14 § 1 mom. i lag 1300/2003, 1 kap. 6 § 4 punkten och 5 a kap. 5 § 3 mom. i lag 586/2005 samt 5 a kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lag 651/2004, som följer:

1 kap.

Gripande, anhållande och häktning

6 §
Anhållningsberättigad tjänsteman

Om anhållande beslutar en anhållningsberättigad tjänsteman. Anhållningsberättigade tjänstemän är:


3) chefen för Tullstyrelsens och ett tulldistrikts enhet för tullbrottsbekämpning samt en tullöverinspektör som av chefen för Tullstyrelsens bevakningsavdelning eller chefen för ett tulldistrikt har förordnats till undersökningsledare, samt

4) chefen och biträdande chefen för gränsbevakningsväsendet, avdelningschefen för gräns- och sjöavdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet, avdelningschefen, biträdande avdelningschefen, överinspektörerna, kriminalöverinspektörerna och kriminalinspektörerna vid juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet, kommendörerna och biträdande kommendörerna för gränsbevaknings- och sjöbevakningssektionerna, chefen för en gränsbyrå eller sjöbyrå vid en gränsbevaknings- eller sjöbevakningssektion, chefen och vicechefen för Helsingfors gränskontrollavdelning vid Finska vikens sjöbevakningssektion, chefen för Ålands sjöbevakningsområde samt gränsbevakningsmän med minst löjtnants grad som genomgått den utbildning som föreskrivs för undersökningsledare inom gränsbevakningsväsendet och som förordnats till undersökningsledare av chefen för gränsbevakningsväsendet eller chefen för en förvaltningsenhet inom gränsbevakningsväsendet.

5 a kap.

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation

2 §
Förutsättningar för teleavlyssning

När någon är skäligen misstänkt för


7) grovt frihetsberövande, människohandel, grov människohandel, tagande av gisslan, grovt ordnande av olaglig inresa,


kan den myndighet som sköter förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att avlyssna och uppta telemeddelanden som den misstänkte sänder från en teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning som personen innehar eller annars kan antas använda eller som förmedlas till en sådan teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning och är avsedda för den misstänkte, om de uppgifter som fås kan antas vara av synnerlig vikt för utredning av brottet.


5 §
Beslut om åtgärd

På framställning av undersökningsledaren beslutar den polisman som är chef eller biträdande chef för den polisenhet som ansvarar för förundersökningen om annan teknisk avlyssning än sådan som avses i 1 mom. Vid förundersökning som görs av tullverket fattas beslutet av chefen för Tullstyrelsens brottsbekämpningsavdelning eller chefen för den enhet vid avdelningen som ansvarar för brottsbekämpningen eller av chefen för tulldistriktet i fråga. Vid förundersökning som görs av gränsbevakningsväsendet fattas beslutet av avdelningschefen eller biträdande avdelningschefen vid juridiska avdelningen vid staben för gränsbevakningsväsendet. Om en allmän åklagare är undersökningsledare, fattas beslutet av åklagaren i fråga.


14 §
Ersättning

Ett teleföretag har rätt att få ersättning av statens medel för de direkta kostnader som orsakats av att företaget enligt detta kapitel har biträtt myndigheterna och lämnat uppgifter. Beslut om betalning av ersättning fattas av chefen för polisinrättningen eller chefen för polisens riksomfattande enhet eller någon person som denne har förordnat eller av chefen för Tullstyrelsens brottsbekämpningsavdelning. Vid gränsbevakningsväsendet fattas beslut i saken av staben för gränsbevakningsväsendet.Denna lag träder i kraft den 15 juni 2010.

RP 219/2008
FvUB 2/2010
RSv 27/2010

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.