474/2010

Given i Helsingfors den 3 juni 2010

Statsrådets kanslis förordning om ändring av 3 och 29 § i arbetsordningen för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i arbetsordningen av den 5 april 2007 för statsrådets kansli (394/2007) 3 § 1 och 2 mom. och 29 § 1–3 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 480/2009, som följer:

3 §

Politiktjänsterna, med undantag för statsrådets sessionsenhet, lyder i funktionellt hänseende direkt under den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod. Statsrådets sessionsenhet lyder i funktionellt hänseende under understatssekreteraren. Understatssekreteraren ansvarar också för den allmänna administrativa ledningen av politiktjänsterna, och kan biträdas av en tjänsteman som förordnats att sköta administrativa ärenden. Till de administrativa ärenden som ingår i understatssekreterarens behörighet räknas ärenden som gäller personal och övriga resurser, den allmänna organiseringen av arbetet samt verksamhetsmetoder och verksamhetssystem.

Politiktjänsterna omfattar

– statsrådets EU-sekretariat, som leds av chefen för EU-sekretariatet,

– statsrådets kommunikationsenhet, som leds av statsrådets kommunikationsdirektör,

– statsrådets sessionsenhet, som leds av ett regeringsråd, samt

– enheten för politikanalys, som leds av chefen för ekonomiska rådets sekretariat.


29 §

Statsministern avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt minst kravnivå 13, om inte något annat föreskrivs.

Understatssekreteraren avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt kravnivå 9–12 samt utnämningen till tjänsteförhållande för viss tid som understiger ett år för andra än specialmedarbetare, när statsministern eller en minister är utnämnande instans beträffande motsvarande tjänst.

Chefen för avdelningen för förvaltning och sakkunnigtjänster avgör utnämningen av de tjänstemän vars lön betalas enligt högst kravnivå 8.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 2010

Statsminister
Matti Vanhanen

Äldre regeringssekreterare
Kari Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.