471/2010

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

Lag om ändring av 1 och 18 § i lagen om pension för riksdagsmän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 14 juli 1967 om pension för riksdagsmän (329/1967) 1 § 2 mom. och 18 § 3 mom., av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 271/2009, som följer:

1 §

Pensionsskyddet för riksdagsledamöter sköts av den kommunala pensionsanstalten.

18 §

Kommunens eller andra offentligrättsliga samfunds myndigheter och inrättningar, Pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalter samt sjukhus är skyldiga att på begäran avgiftsfritt lämna den kommunala pensionsanstalten sådana uppgifter som de förfogar över och som kan inverka på avgörandet av ett pensionsärende som är under behandling, likväl med iakttagande av vad som i någon annan lag bestäms om tystnadsplikt. För läkarutlåtande och läkarintyg ska dock betalas skälig ersättning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 4/2010
ShUB 4/2010
RSv 34/2010

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.