469/2010

Given i Helsingfors den 4 juni 2010

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 1 § 2 mom., 4 § 2, 13 och 14 punkten, 12 § 1 mom. 2 punkten, 120 § 4 mom., 137 §, rubriken för 146 § och 146 § 2―5 mom., rubriken för 147 §, det inledande stycket i 148 § 1 mom. samt 148 § 1 mom. 4―6 punkten, det inledande stycket i 149 § 1 mom. samt 149 § 1 mom. 4 punkten, 152 §, 153 § 1 och 4 mom., 155 §, 160 § 1 mom., 162 § 1 och 2 mom. och 166 §,

av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 260/2007, 4 § 2 punkten och 146 § 2 mom. sådana de lyder i lag 713/2004, 4 § 13 och 14 punkten samt 160 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1188/2003, 12 § 1 mom. 2 punkten, 153 § 1 mom., 155 § samt 162 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1293/2006, 137 § sådan den lyder i lagarna 1006/2007 och 916/2008, 152 § sådan den lyder i lag 921/2003 samt 153 § 4 mom. sådant det lyder i lag 638/2009, och

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda lag 260/2007 och i lag 461/2008, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1188/2003, 713/2004 och 1293/2006, en ny 15 punkt, till lagen en ny 137 b och en ny 141 a §, till 147 § ett nytt 2 mom. och till 149 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, en ny 5 punkt som följer:

1 §
Lagens syfte och pensionsanstaltens uppgifter

Pensionsskyddet sköts av den offentligrättsliga kommunala pensionsanstalten Keva. Pensionsanstalten har sin hemort i Helsingfors.

Bestämmelser om den kommunala pensionsanstaltens uppgifter vid verkställandet av statens pensionsskydd finns i lagen om statens pensioner (1295/2006).


4 §
Allmänna definitioner

I denna lag avses med


2) anställd alla personer som omfattas av lagen samt i 11 kap. alla personer som omfattas av denna lag och lagen om statens pensioner,


13) pensionsanstalter inom den offentliga sektorn kommunala pensionsanstalten, Statskontoret, evangelisk-lutherska kyrkans centralfond och Folkpensionsanstalten i egenskap av den som sköter pensionerna för dess anställda,

14) pensionsanstalter inom den privata sektorn pensionsanstalter som sköter pensionsskyddet enligt pensionslagarna för den privata sektorn,

15) statlig arbetsgivare i lagen om statens pensioner avsedda statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vilkas anställda omfattas av pensionsskydd enligt lagen om statens pensioner.

12 §
Ålderspension från offentliga pensionssystem

En anställd har rätt till ålderspension enligt denna lag om han eller hon före 63 års ålder har fått ålderspension som för tiden före den 1 januari 1995 har ökat med 11/60 procent per månad med stöd av


2) lagen om statens pensioner eller lagstiftning som har samband med den,


120 §
Återkrav av pension som betalats till för stort belopp

Till den del den kommunala pensionsanstalten utan grund har betalat pensioner eller förmåner enligt lagen om statens pensioner, fattas återkravsbeslutet av den kommunala pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i 130 § i lagen om statens pensioner. Till den del den kommunala pensionsanstalten i egenskap av sista pensionsanstalt enligt 7 kap. i denna lag utan grund har betalat pensioner eller förmåner enligt en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller enligt pensionslagarna för den privata sektorn, fattas återkravsbeslutet av den behöriga pensionsanstalten enligt vad som föreskrivs i den lag som gäller den. Den kommunala pensionsanstalten ska dock ge en beslutssammanställning över de pensioner eller förmåner som återkrävs samt återkräva beloppet. Om den kommunala pensionsanstalten sköter återkravet genom kvittning enligt 3 mom., ska såsom den pensionspost som avses där betraktas det sammanlagda beloppet av de pensionsposter som den kommunala pensionsanstalten ska betala i egenskap av sista pensionsanstalt.


137 §
Tillsyn

Finansministeriet svarar för den allmänna tillsynen över den kommunala pensionsanstaltens verksamhet.

Finansministeriet kan av särskilda skäl förordna en specialrevision av pensionsanstaltens förvaltning och räkenskaper.

Finansministeriet tillsätter årligen en revisor som utifrån den kommunala pensionsanstaltens bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 137 b § och som den kommunala pensionsanstalten har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens pensioner och ersättningen för den kommunala pensionsanstaltens kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn ska vara antingen en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR) eller en revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR). Vid revisionen tillämpas revisionslagen (459/2007.

137 b §
Betalning av statens pensionsutgifter och ersättning av den kommunala pensionsanstaltens kostnader

Staten betalar i förskott till den kommunala pensionsanstalten det belopp som behövs för att betala de förmåner som avses i lagen om statens pensioner. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Statskontoret betalar ersättning för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i 143 § till den kommunala pensionsanstalten av arbetsgivarens pensionsavgift. Finansministeriet fastställer det ersättningsbelopp i euro som betalas i förskott till den kommunala pensionsanstalten. Den kommunala pensionsanstalten lägger fram en beräkning av ersättningens storlek för finansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, lika stora poster enligt en förhandsberäkning av beloppet av kostnaderna för året i fråga. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost.

Finansministeriet bedömer med fem års mellanrum hur de mål som ställts för kostnadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av statens pensioner har förverkligats. I detta syfte ska den kommunala pensionsanstalten ge in tillräckliga uppgifter till finansministeriet.

Närmare bestämmelser om överföring av de medel som behövs för betalning av statens pensioner och om ersättning för kostnader till den kommunala pensionsanstalten utfärdas genom förordning av statsrådet.

141 a §
Samarbetsdelegationen

Vid den kommunala pensionsanstalten finns en samarbetsdelegation som har till uppgift att följa verkställigheten av pensionsskyddet enligt statens pensionssystem och den evangelisklutherska kyrkans pensionssystem i den kommunala pensionsanstalten och främja informationen mellan de instanser som är företrädda i delegationen. Delegationen behandlar riktlinjerna för verkställigheten av pensionsskyddet och dess utveckling, och delegationen kan komma med förslag om framtida mål och utvecklingen av verksamheten.

Delegationen har en ordförande och högst elva andra medlemmar. Finansministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder. Av medlemmarna ska två företräda finansministeriet, två den kommunala pensionsanstalten, två Statskontoret, två ska företräda arbetsgivare som omfattas av lagen om statens pensioner och en ska företräda kyrkans centralfond. Finansministeriet förordnar en av medlemmarna till ordförande.

146 §
Medlemssamfunds och statliga arbetsgivares skyldighet att lämna uppgifter

Utöver det som bestäms i 1 mom. är medlemssamfunden och de statliga arbetsgivarna skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten och en besvärsinstans som avses i denna lag alla de uppgifter om en anställds arbete och förhållanden i arbetet samt övriga motsvarande uppgifter som kan erhållas av medlemssamfunden eller de statliga arbetsgivarna och som är nödvändiga för ordnandet av pensionsskyddet och för avgörandet av ett anhängigt pensionsärende eller i övrigt är nödvändiga vid fullgörandet av åligganden enligt denna lag.

Då ett medlemssamfund eller en statlig arbetsgivare ombeds lämna uppgifter som behövs för behandlingen av pensionssökandens pensions- eller rehabiliteringsärende får till medlemssamfundet och den statliga arbetsgivaren utan pensionssökandens samtycke lämnas endast de sekretessbelagda uppgifter om honom eller henne som är nödvändiga för att precisera vilka uppgifter som behövs vid beslutsfattandet i de nämnda ärendena.

Pensionsanstalten har rätt att i medlemssamfundens och de statliga arbetsgivarnas handlingar granska riktigheten av de uppgifter som avses i 1 och 2 mom.

Pensionsanstalten för register över de uppgifter som den får med stöd av denna paragraf och 144 § och som påverkar rätten till pension för personer som omfattas av denna lag och lagen om statens pensioner. Pensionsanstalten har rätt att utfärda föreskrifter för medlemssamfunden om när och i vilken form uppgifter ska lämnas till pensionsanstalten.

147 §
Lämnande av uppgifter till medlemssamfund och statliga arbetsgivare

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har den kommunala pensionsanstalten rätt att för bokföring och löneadministration samt för kontroll av pensionsavgifter till en statlig arbetsgivare lämna ut uppgifter om pension som den beviljat enligt lagen om statens pensioner samt andra uppgifter som är nödvändiga för ovan nämnda ändamål. Pensionsanstalten har också rätt att meddela den arbetsgivare från vars tjänst en arbetstagare avgår med pension uppgifter om slaget av pension enligt lagen om statens pensioner samt tidpunkten för pensionens början och slut för att arbetsgivaren ska kunna avsluta anställningen.

148 §
Pensionsanstaltens rätt att lämna uppgifter

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har den kommunala pensionsanstalten rätt att, utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, lämna uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag och lagen om statens pensioner enligt följande:


4) till ministerierna, Skatteförvaltningen och inrättningar och sammanslutningar som sköter lagstadgade system för social trygghet och som har hand om en socialskyddsförmån som påverkas av en förmån enligt denna lag eller lagen om statens pensioner, får i fråga om en person som erhållit en förmån enligt denna lag eller lagen om statens pensioner utlämnas personbeteckning och övriga identifieringsuppgifter, uppgifter om utbetalade förmåner, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för sådan sammanställning av personuppgifter som utförs i syfte att utreda brott och missbruk som riktar sig mot socialskyddet och för andra tillsynsåtgärder av engångskaraktär, samt till polismyndigheterna och åklagarmyndigheterna ovan nämnda uppgifter som är nödvändiga för utredande av brott och väckande av åtal; uppgifter om hälsotillstånd eller uppgifter som är avsedda att beskriva grunderna för en persons behov av socialvård får dock inte utlämnas,

5) till Skatteförvaltningen får utlämnas de uppgifter som är nödvändiga för uppfyllandet av den övervakningsskyldighet som föreskrivs i lagen om förskottsuppbörd, om det finns skäl att misstänka att ett medlemssamfund eller en statlig arbetsgivare inte har fullgjort sin innehållningsskyldighet,

6) till arbetstagarnas grupplivförsäkringspool, som med fullmakt av livförsäkrings- och olycksfallsförsäkringsbolagen sköter ersättningsverksamheten gällande arbetstagarnas grupplivförsäkring, och till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får i fråga om tjänsteinnehavare och arbetstagare som varit anställda i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som omfattas av denna lag eller lagen om statens pensioner och som avlidit utlämnas namn, personbeteckning, dödsdatum, uppgifter om tjänste- och arbetsavtalsförhållandena, förmånstagarnas namn och personbeteckningar samt övriga motsvarande uppgifter som behövs när det avgörs huruvida förutsättningarna för beviljande av ett försäkringsbelopp från grupplivförsäkringen uppfylls, samt motsvarande uppgifter till Statskontoret för behandling av ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring,


149 §
Teknisk anslutning

Den kommunala pensionsanstalten har, utöver det som bestäms i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, rätt att öppna en teknisk anslutning


4) för ett livförsäkringsbolag, en pensionskassa eller en pensionsstiftelse för utlämnande av uppgifter som avses i 148 § 1 mom. 7―9 punkten,

5) för Statskontoret till sådana uppgifter som det enligt 150 § i lagen om statens pensioner har rätt till och som det nödvändigt behöver vid skötseln av de uppgifter som avses i 143 § i den lagen.


152 §
Uppgifter om rehabilitering till Folkpensionsanstalten

Den kommunala pensionsanstalten ska underrätta Folkpensionsanstalten om rehabiliteringsåtgärder som avses i 17 § i denna lag och i 24 § i lagen om statens pensioner och om beslut som gäller rehabiliteringspenning och rehabiliteringstillägg.

153 §
Sökande av ändring

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärenden får sökas genom besvär hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Bestämmelser om nämnden och dess medlemmar finns i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. På den kommunala pensionsanstaltens beslut enligt lagen om statens pensioner tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om beslut.


På en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har gett i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i denna lag eller i lagen om statens pensioner tillämpas vad som i detta kapitel föreskrivs om beslut. När den kommunala pensionsanstaltens beslut ingår i en beslutssammanställning som en annan pensionsanstalt gett i egenskap av sista pensionsanstalt, söks ändring och behandlas besvärsärendet enligt vad som föreskrivs i en annan pensionslag för den offentliga sektorn eller i en pensionslag för den privata sektorn. I sådana fall ska den andra pensionsanstalten inom den offentliga sektorn eller pensionsanstalten inom den privata sektorn begära utlåtande om besvären av den kommunala pensionsanstalten till den del besvären gäller pensionsskydd enligt denna lag eller lagen om statens pensioner. Något utlåtande behöver inte begäras om besvären enbart gäller bedömning av arbetsförmågan.

155 §
Sökande av ändring i en sammanfattning av EU-beslut

En part som har varit försäkrad i två eller flera EU-länder och som är missnöjd med en pensionsanstalts beslut enligt denna lag eller lagen om statens pensioner, får söka ändring i beslutet efter att ha fått den sammanfattning som avses i artikel 48 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, till vilket sammanfattning fogats alla EU-länders beslut. Ändring i pensionsanstaltens beslut om förutsättningarna för erhållande av invalidpension söks dock enligt vad som föreskrivs i denna lag.

160 §
Sökande av ändring i beslutssammanställning

En besvärsskrift som gäller en beslutssammanställning som den kommunala pensionsanstalten har gett i egenskap av sådan sista pensionsanstalt som avses i denna lag eller i lagen om statens pensioner ska lämnas till den kommunala pensionsanstalten inom den tid som föreskrivs i 157 § 1 mom. Den kommunala pensionsanstalten ska begära utlåtande om besvären av någon annan pensionsanstalt inom den offentliga sektorn eller av en pensionsanstalt inom den privata sektorn till den del besvären gäller pensionsskydd som sköts av dessa. Gäller överklagandet av en beslutssammanställning enbart bedömning av arbetsförmågan, begärs utlåtande endast av pensionsanstalten inom den privata sektorn och endast om det är fråga om en situation som avses i 105 §.


162 §
Undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut om pension vilket den kommunala pensionsanstalten gett med stöd av denna lag eller lagen om statens pensioner grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Ansökan om undanröjande av ett beslut ska göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas på ansökan som gjorts även efter utgången av den föreskrivna tiden. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ska ge parten tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs.

Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden gett med stöd av denna lag eller lagen om statens pensioner grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller, efter att ha hört de övriga parterna, undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska ge parten tillfälle att bli hörd innan ärendet avgörs. På de grunder som nämns ovan kan försäkringsdomstolen också undanröja sitt eget beslut och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt.


166 §
Samarbete

Den kommunala pensionsanstalten kan med Statskontoret, Pensionsskyddscentralen och andra försäkrings- och pensionsanstalter avtala om samarbete och om ersättande av kostnaderna för samarbetet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Utöver den ersättning som avses i 137 b § 2 mom. betalar staten år 2011 till den kommunala pensionsanstalten ersättning för sådana kostnader som uppkommit före denna lags ikraftträdande och som pensionsanstalten orsakas av den överföring av verkställigheten av statens pensionsskydd som föreskrivs i denna lag. Ersättningen beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt vad som föreskrivs i 137 b § 2 mom. Dessutom betalar staten ersättning för sådana tidigare anskaffade datasystem som används för verkställigheten av statens pensionsskydd och vilkas anskaffningskostnader inte längre till någon del ingår i den beräkning av självkostnadsvärdet som avses i 137 b § 2 mom. Bestämmelser om grunderna för ersättningarnas belopp och betalningstidpunkterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 4/2010
ShUB 4/2010
RSv 34/2010

Helsingfors den 4 juni 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.