464/2010

Given i Helsingfors den 3 juni 2010

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn (138/2010) 2 § som följer:

2 §
Grunderna för fastställande av stöd som betalas till mjölkproducenter

Till de mjölkproducenter som under kvotperioden 2008/2009 haft mjölkproduktion betalas stöd enligt det maximibelopp som anges i bilagan till kommissionens förordning. För mjölk som antecknats i kvotregistret och som köpts och godkänts för att marknadsföras eller som sålts direkt till konsumenterna under kvotperioden 2008/2009 betalas högst 0,22 cent per liter i stöd. Med kvotregistret avses ett informationssystem som förvaltas av Landsbygdsverket och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som producenterna har producerat och om de referenskvantiteter som producenterna har i sin besittning.


Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.