463/2010

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 3 juni 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007) förordningens rubrik samt 5 § 1 mom., 7 § 1 mom., 8 § 3 mom., 10 §, 11 § 2 mom. och 12 § 2 mom. av dem 5 § 1 mom. och 8 § 3 mom. sådana de lyder i förordning 1846/2009 och 11 § 2 mom. i förordning 336/2008, samt

fogas till 13 § ett nytt 3 mom., 14 § 2 mom. en ny 6 punkt, i stället för den 6 punkt som upphävts genom förordning 398/2009, som följer:

Statsrådets förordning

om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen

5 §
Kontroller på plats

På grundval av artikel 30.1 i tillämpningsförordningen ska minst fem procent av de gårdar som ansökt om stöd från Europeiska unionen kontrolleras på plats.


7 §
Utvidgad övervakning

Om det vid en kontroll på plats upptäcks att den areal för en växtartsgrupp, som anmälts i stödansökan är större än den areal som godkänts vid övervakningen, ska alla jordbruksskiften för växtartsgruppen mätas.


8 §
Övervakningsprotokoll

Den tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen som har utfört kontrollen ska underteckna övervakningsprotokollet och lämna en kopia av det till jordbrukaren utan dröjsmål efter att övervakningsresultatet blivit klart.

10 §
Mätutrustning som används vid övervakningen

Vid övervakningen ska arealen på skiften och arealen på skiften som inte berättigar till stöd fastställas med hjälp av

1) ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial,

2) takymeter, eller

3) GPS-utrustning.

11 §
Måttavvikelser

När mätningen utförs med ett kartprogram som utgår från ett digitalt kartmaterial får måttavvikelsen för ett skifte vara högst 0,75 meter multiplicerad med skiftets omkrets. När mätningen utförs med takymeter och GPS-utrustning får måttavvikelsen för ett skifte vara högst 0,35 meter multiplicerad med skiftets omkrets.


12 §
Krav på noggrannare mätning

Om en jordbrukare kräver noggrannare mätning enligt 1 mom., ska kravet framföras inom två veckor från det att jordbrukaren har fått kännedom om kontrollresultatet.

13 §
Områden som inte berättigar till stöd

De landskapselement som avses i 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren (189/2009) anses som stödberättigande areal vid övervakning.

14 §
Gränsen för ett basskifte

Vid övervakningen skall gränsen för ett basskifte fastställas längs kanten av åkerarealen om basskiftet avgränsas av


6) stödberättigande;Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.