448/2010

Given i Helsingfors den 27 maj 2010

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 12 och 65 § i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000), sådana de lyder i lag 253/2010:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på asfaltstationer. Förordningen tillämpas som minimikrav för miljöskyddet på verksamhet för vilken det behövs tillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000). Förordningen tillämpas även på verksamhet som registreras med stöd av 65 § i miljöskyddslagen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) asfaltstation en anläggning som tillverkar asfaltmassa,

2) permanent asfaltstation en asfaltstation där verksamheten bedrivs med permanent förlagda anläggningar,

3) flyttbar asfaltstation en asfaltstation vars anläggningar kan flyttas till ett annat område.

3 §
Innehållet i registreringsanmälan

En anmälan som avses i 65 § i miljöskyddslagen ska innehålla uppgift om

1) hur verksamhetsutövaren och asfaltstationen kan kontaktas,

2) asfaltstationens läge och dess omgivning samt planläggningen av området,

3) asfaltstationens verksamhet, produktion, kapacitet och verksamhetstider,

4) asfaltstationens tekniska konstruktioner,

5) behandlingen av avlopps- och dagvatten samt utsläpp i vatten och avlopp,

6) buller från verksamheten och bullerbekämpningsåtgärder,

7) luktkällor och utsläpp i luften,

8) det avfall som verksamheten ger upphov till och avfallshanteringen,

9) marken och dess tillstånd samt åtgärder för att förebygga förorening av mark och grundvatten,

10) riskhantering och kontroll,

11) asfaltstationens gällande tillstånd, beslut, anmälningar och avtal.

Till anmälan ska fogas:

1) en karta, som visar verksamhetsområdets gränser, de närmaste byggnader som används som bostad eller för rekreationsändamål, de närmaste naturskyddsobjekten och grundvattenområdena, samt

2) en situationsplan, där de olika verksamheterna har skrivits in.

Uppgifterna om riskhantering och kontroll i 1 mom. 10 punkten ska dessutom sändas till den kommunala miljövårdsmyndigheten innan verksamheten inleds.

4 §
Placering av verksamheten

En asfaltstation ska placeras i enlighet med kraven i 6 och 30 § i miljöskyddslagen.

En asfaltstation får inte placeras så att en byggnad som används som bostad eller fritidsbostad eller ett gårdsområde i byggnadens omedelbara närhet avsett för vistelse eller någon annan plats som exponeras för störningar ligger på mindre än 150 meters avstånd från verksamhet som orsakar buller, damm eller lukt.

Materiel kan dock förvaras, flytande bränslen, oljor och andra kemikalier lagras och distribueras samt avfall som uppkommer av verksamheten lagras på mindre än 150 meters avstånd från de platser som exponeras för buller, damm eller lukt.

5 §
Begränsning av utsläpp i luften och av spridning av utsläpp

Damm- och partikelutsläpp som verksamheten orsakar och spridning av utsläppen ska begränsas genom placering av utsläppskällorna enligt bästa praxis ur miljösynpunkt och genom användning av anläggningar för dammavskiljning och inkapslingar samt genom effektivisering av förbränningsprocesser eller användning av andra metoder som baseras på bästa tillgängliga teknik för att minska damm- och partikelutsläpp. De filter som används i anläggningen ska skötas så att de fungerar som sig bör.

Med undantag för stenmaterial ska dammande ämnen lagras, och de ska förvaras i slutna behållare eller förpackningar så att de inte dammar eller att damm kommer ut i miljön.

Transporter, lastning och lossning samt underhållet av områdena ska genomföras så att olägenhet på grund av damm kan förhindras på ett effektivt sätt.

6 §
Bekämpning av luktspridning

För att förhindra luktspridning ska luktkällorna placeras enligt bästa praxis ur miljösynpunkt. Luktspridning ska bekämpas genom att luktkällorna kapslas in och täcks eller genom att bästa tillgängliga teknik för luktbekämpning i övrigt utnyttjas.

En last av asfaltmassa ska täckas omedelbart efter lastning.

7 §
Bullerbekämpning

För att förhindra bullerspridning ska bullerkällorna placeras enligt bästa praxis ur miljösynpunkt. Buller ska dessutom bekämpas genom att de anordningar och maskiner som orsakar buller inkapslas eller deras vibrerande ytor dämpas eller genom att bästa tillgängliga teknik för bullerbekämpning i övrigt utnyttjas.

Det buller som verksamheten orsakar för de platser som kan exponeras för störningar får inte överskrida de riktvärden för bullernivån utomhus som anges i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992).

En flyttbar asfaltstation som registreras med stöd av 65 § i miljöskyddslagen och som är placerad närmare än 500 meter från den plats som exponeras för buller får vara i drift mellan klockan 22.00 och 5.00 i högst 40 dygn under ett kalenderår.

8 §
Skydd av mark och grundvatten

Bränslen och andra ämnen som medför risk för förorening av miljön ska förhindras att komma ut i marken och grundvattnet.

Bränsle- och bitumencisterner ska vara täta till sin konstruktion och tåla mekanisk och kemisk påfrestning. Brännolja ska lagras i dubbelmantlade cisterner eller i bränslecisterner med fast skyddsbassäng.

De områden där bränslen och smörjämnen för maskiner samt kemikalier hanteras och distribueras ska vara ogenomträngliga för vätska och invallade. Cisternerna ska vara slutna och utrustade med överfyllningsskydd. Tankningsanläggningarna ska utrustas med låsbara avstängningsventiler.

9 §
Avfalls- och dagvatten

Verksamheten ska ordnas så att den inte medför risk för förorening av ytvattnet eller brunnar för hushållsvatten. Bestämmelser om förbud mot förorening av grundvatten finns i 8 § i miljöskyddslagen.

Bestämmelser om behandlingen av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet finns i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003).

Dagvatten från områden där bränslen och smörjämnen för maskiner på permanenta asfaltstationer samt kemikalier hanteras och distribueras ska ledas via en oljeavskiljare till regnvattensystemet.

Kolvätehalten i vatten som leds från en oljeavskiljare till ett avlopp eller en sluten behållare får inte överstiga 100 mg/l.

Kolvätehalten i vatten som leds någon annanstans än till ett avlopp eller en sluten behållare får inte överstiga 5 mg/l.

10 §
Avfallshantering

Avfallshanteringen vid en asfaltstation ska ordnas i enlighet med avfallslagen (1072/1993) och de förordningar som utfärdats med stöd av den så att verksamheten inte medför nedskräpning av miljön, förorening av marken eller olägenhet för hälsan eller miljön. Det ska då särskilt ses till att

1) återvinningsbart avfall insamlas separat från annat avfall och sänds för återvinning,

2) problemavfall och annat miljöfarligt avfall uppsamlas och hålls avskilt från varandra, sorteras, förpackas och märks enligt sina egenskaper samt lagras i ett övertäckt eller på annat sätt vattentätt utrymme på ett underlag som är ogenomträngligt för vätska,

3) olje- och annat problemavfall förs till ändamålsenlig hantering eller återvinning minst en gång per år,

4) ett transportdokument för transport av problemavfall upprättas enligt vad som föreskrivs i statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall (659/1996),

5) problemavfall och annat avfall sänds för återvinning eller behandling till en anläggning som enligt miljötillståndet får ta emot sådant avfall.

På verksamhetsområdet får det inte bildas sådana lager som enligt 2 § i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997) kan klassificeras som avstjälpningsplats.

11 §
Exceptionella situationer

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål vidta de korrigerings- eller bekämpningsåtgärder som en exceptionell situation förutsätter i syfte att förhindra förorening av miljön och minska skadlig miljöpåverkan. En utredning av den miljöpåverkan som en exceptionell situation har ska inledas i den omfattning som situationen förutsätter på det sätt som avtalas med den kommunala miljövårdsmyndigheten. För att motsvarande fall inte ska uppkomma ska korrigerande åtgärder vidtas.

Med tanke på exceptionella situationer ska det på verksamhetsområdet finnas tillräckligt med primärsläckningsredskap och redskap för bekämpning av läckor. I anordningarnas närhet ska det finnas nödkoppling samt anvisningar för tillvägagångssättet vid läckor och eldsvådor.

För att förhindra exceptionella situationer och olägenheter till följd av dem ska bränslen och smörjämnen samt övriga kemikalier förvaras på ett säkert sätt och med beaktande av trafiken på området. Vägarna på området ska planeras och byggas så att de lämpar sig för utryckningsfordon.

Om dammavskiljaren går sönder eller någon annan störning som väsentligt ökar utsläppen inträffar, ska den verksamhet som orsakar utsläppen omedelbart avbrytas tills störningen har åtgärdats. Verksamhetsutövaren ska sörja för service och underhåll av stationens konstruktioner och anläggningar på ett sådant sätt att de vid användningen inte skadas eller förändras så att risken för att verksamheten orsakar miljöskador och olägenheter för hälsan ökar.

För verksamheten ska det utses en ansvarig person, vars kontaktuppgifter ska anmälas till den kommunala miljövårdsmyndigheten innan verksamheten inleds. Kontaktuppgifterna ska vid behov uppdateras.

I 62 § i miljöskyddslagen finns bestämmelser om anmälningsskyldighet vid exceptionella situationer, och i 64 § i samma lag finns bestämmelser om föreskrifter som ska meddelas med anledning av en anmälan.

12 §
Mätning och kontroll

Verksamhetsutövaren ska ordna driftskontroll och kontroll av verksamhetens utsläpp och miljöpåverkan på asfaltstationen.

Vid asfaltstationen ska dammavskiljarens skick och funktion kontrolleras dagligen.

Partikel- och NO2-halterna i förbränningsgaserna från en permanent asfaltstation ska mätas under verksamhetsåret efter registreringen och efter det vart tredje år under förutsättning att stationen fungerar normalt. Utsläppen ska alltid mätas under verksamhetsåret efter det att en anläggning för tillverkning av asfalt har bytts ut. I mätningsrapporten ska mätresultaten anges i enheten mg/m3 (n) torr gas reducerad till en syrehalt på 17 procent. Rapporten ska dessutom innehålla en bedömning av mätresultatens representativitet och anmälarens bedömning av utsläppen per timme och år.

Oljeavskiljningsbrunnen ska kontrolleras varje år.

Nivån på det buller som verksamheten vid och trafiken i samband med en permanent asfaltstation alstrar ska mätas genom en engångsmätning inom tolv månader från det att verksamheten inleddes.

Om verksamhetsutövaren med mätningar eller tillförlitliga metoder kan visa att de riktvärden för bullernivå som avses i 7 § inte överskrids på ett avstånd mindre än 500 meter från den verksamhet som orsakar buller, behöver verksamhetsutövaren inte kontrollera bullerutsläppen. Vid bedömningen av bullernivån ska också den trafik som verksamheten ger upphov till på verksamhetsområdet beaktas.

Om verksamheten bedrivs mer än 500 meter från de platser som exponeras för olägenheter i form av buller och terrängförhållandena i tillräcklig grad hindrar ljudet att sprida sig från bullerkällan till objekt som är känsliga för störningar och det finns grundad anledning att anta att de riktvärden för bullernivå som avses i 7 § inte överskrids, behöver verksamhetsutövaren inte särskilt visa att gränsvärdena för bullernivå underskrids eller kontrollera bullerutsläppen.

13 §
Rapportering och bokföring

Verksamhetsutövaren ska årligen före utgången av februari lämna en årsrapport till den kommunala miljövårdsmyndigheten om det föregående året. Rapporten ska innehålla uppgift om kontrollen av verksamheten och dess verkningar, samt om

1) produktion och råämnen,

2) verksamhetstiderna,

3) de bränsletyper som använts och bränsleförbrukningen,

4) beräknade eller uppmätta årliga utsläpp i luften av svaveldioxid, kvävedioxid, koldioxid och partiklar, metoderna för beräkning och mätning av utsläppen samt en bedömning av resultatens representativitet,

5) avfall och problemavfall från verksamheten, avfallstyp, avfallsmängd, lagring och vidare transport,

6) resultaten av kontrollerna av avfalls- och dagvatten samt på grundvattenområde uppgifter om resultaten av kontrollerna av grundvattnet,

7) inspektion och tömning av oljeavskiljningsbrunnarna,

8) vidtagna serviceåtgärder och om störningar och exceptionella situationer som har konsekvenser för miljöskyddet.

Verksamhetsutövaren ska föra bok över de uppgifter som ska anges i årsrapporten. Ett sammandrag av bokföringen ska på begäran visas upp för den kommunala miljövårdsmyndigheten.

14 §
Nedläggning av verksamheten

Verksamhetsutövaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om att verksamheten läggs ned och lägga fram en plan för hur eventuella konstruktioner ska avlägsnas samt för hur eventuell förorening av marken och grundvattnet ska klarläggas samt för planerade saneringsåtgärder.

Efter det att verksamheten har lagts ned ska verksamhetsområdet försättas i sådant skick att det inte medför förorening av miljön eller risk för detta. Verksamhetsområdet ska snyggas upp, och avfall och problemavfall som lagrats på området ska transporteras för återvinning eller behandling på det sätt som föreskrivs i avfallslagen.

15 §
Anmälan om ändringar i verksamheten

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten om sådana ändringar i en registrerad asfaltstations verksamhet som är väsentliga för tillsynen.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Genom denna förordning upphävs 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning av den 29 december 2009 om ändring av miljöskyddsförordningen (1792/2009), sådant det lyder i förordning 248/2010.

17 §
Övergångsbestämmelser

På asfaltstationer som har miljötillstånd när denna förordning träder i kraft, ska förordningen tillämpas från det att

1) miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten ska sökas med stöd av 28 § 3 mom. i miljöskyddslagen,

2) en ansökan om justering av tillståndsvillkoren ska göras i enlighet med 55 § 2 mom. i miljöskyddslagen, eller

3) ett miljötillstånd behöver ändras med stöd av 58 § 1 mom. i miljöskyddslagen.

Oberoende av det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas denna förordning på de asfaltstationer som avses i det nämnda momentet, dock senast från och med den 1 januari 2018.

Ett tillståndsärende för en asfaltstation som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och som ännu inte har kungjorts, förfaller när förordningen träder i kraft och myndigheten registrerar verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation samt underrättar verksamhetsutövaren om registreringen, utom i fråga om verksamhet som avses i 30 § 4 mom. i miljöskyddslagen.

Ett tillståndsärende för en asfaltstation som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och som har kungjorts ska behandlas enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, och denna förordning ska tillämpas på verksamheten från och med den tidpunkt som avses i 1 och 2 mom.

En anmälan enligt 60 § i miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar som är anhängig när denna förordning träder i kraft ska behandlas så som föreskrivs i 60 och 64 § i miljöskyddslagen.

Helsingfors den 27 maj 2010

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Överinspektör
Elise Sahivirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.