444/2010

Given i Helsingfors den 27 maj 2010

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 12 och 65 § i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000), sådana de lyder i lag 253/2010:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på distributionsstationer för flytande bränslen vars bränslecisterner har en total volym på minst 10 m3. Förordningen tillämpas som minimikrav för miljöskyddet på verksamhet för vilken det behövs tillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000). Den tillämpas även på verksamhet som registreras med stöd av 65 § i miljöskyddslagen.

Förordningen tillämpas också som minimikrav för miljöskyddet på distributionsstationer och på distributionsställen på försvarsmaktens och andra aktörers bil- eller maskindepåer, när den totala volymen hos bränslecisternerna är under 10 m3 och distributionsstationen eller distributionsstället befinner sig på ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde och verksamheten kan orsaka risk för förorening av grundvatten.

Förordningen tillämpas inte på distributionsstationer för flytgas eller naturgas.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) distributionsstation ett sådant ställe med distributionsanordningar, cisterner för flytande bränsle och eventuella service- och tvätthallar samt andra byggnader, där bränsle säljs eller överlåts huvudsakligen till bränsle för motorfordon eller motorbåtar,

2) distributionsställe en distributionsplats för flytande bränslen som till sin storlek och cisternvolym är mindre än en distributionsstation och som finns separat eller i samband med annan affärsverksamhet,

3) flytande bränsle brännbar vätska som används som bränsle i motordrivet fordon eller motorbåtar,

4) distributionsområde område, kaj eller brygga där distributionsanordningarna finns och där motordrivet fordonet stannar eller motorbåten förtöjs för påfyllning av bränsle,

5) cisternernas påfyllningsplats det område runt bränslecisternernas påfyllningsrör där tankbilen stannar för överföring av bränsle från tankbilen till lagercisternen,

6) dubbelmantlad cistern en cistern som runt en tät inre cistern av stål har en tät, sluten mantel av stål och där den yttre manteln når åtminstone lika högt som den högsta möjliga nivån på vätskeytan i den inre cisternen,

7) befintlig distributionsstation en distributionsstation som är i drift när denna förordning träder i kraft, eller en distributionsstation vars ansökan om miljötillstånd har kungjorts innan denna förordning träder i kraft,

8) ny distributionsstation en annan distributionsstation än en sådan som avses i 7 punkten.

3 §
Innehållet i registreringsanmälan

En anmälan som avses i 65 § i miljöskyddslagen ska innehålla

1) verksamhetsutövarens namn och kontaktinformation,

2) distributionsstationens kontaktinformation och läge samt uppgifter om stationens omgivning,

3) uppgifter om planläggningen av området,

4) uppgifter om distributionsstationens verksamhet,

5) uppgifter om distributionsstationens miljötillstånd samt om andra gällande tillstånd, avtal, beslut och anmälningar,

6) uppgifter om distributionsstationens tekniska konstruktioner,

7) uppgifter om behandlingen av avloppsvatten och regn- och smältvatten (dagvatten) samt om utsläpp i vatten eller avlopp,

8) uppgifter om utsläpp i luften,

9) uppgifter om det avfall som verksamheten ger upphov till och om avfallshanteringen,

10) uppgifter om riskhantering, övervakning och kvalitetssäkring.

4 §
Plats för verksamheten

Distributionsstationen ska placeras i enlighet med kraven i 6 och 30 § i miljöskyddslagen. Platsen ska dessutom vara sådan att grundvattnets eller ytvattnets höjd inte orsakar skada på bränslecisternerna, bränslets överföringsanordningar, markens eller grundvattnets skyddskonstruktioner eller för avloppssystemet.

5 §
Distributionsstationernas tekniska konstruktion

Bestämmelser om distributionsstationernas tekniska konstruktion finns i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i handels- och industriministeriets beslut om hantering och upplagring av farliga kemikalier på distributionsstation (415/1998).

Anordningar och konstruktionsdelar som är avsedda för lagring och hantering av flytande bränslen ska överensstämma med kraven i standard SFS 3352 eller andra krav av motsvarande nivå som gäller distributionsstationer och anordningar i anslutning till dem. Dessutom ska distributionsstationernas tekniska konstruktion inspekteras i enlighet med byggbestämmelserna och kemikaliesäkerhetsföreskrifterna samt de standardiserade anvisningarna i respektive arbetsskede och innan stationen tas i bruk.

6 §
Skydd av mark och grundvatten

Bränslecisterner ska vara täta till sin konstruktion och tåla mekanisk och kemisk påfrestning. Cisternerna ska skyddas mot korrosion och de ska vara i gott skick.

Distributionsstationernas bränslecisterner ska vara dubbelmantlade och försedda med ett läckagedetektorsystem.

Bränslerörsystemet får inte släppa igenom kolväten eller andra beståndsdelar i bränslet och det ska korrosionsskyddas. Rörsystemet ska installeras och skyddas så att det tål mekanisk och kemisk påfrestning.

Avloppsledningssystemet och till det anslutna inspektionsbrunnar, sandavskiljare och oljeavskiljare samt de tätningar som används i fogarna ska tåla bränslets kemiska inverkan. En tvätthalls golv, sandavskiljare och avlopp ska tåla inverkan av de tvättmedel som används. Avloppssystemet ska installeras så att det tål mekanisk påfrestning.

Cisternernas påfyllningsplats och distributionsområde ska ha en permanentbeläggning som anges i standard SFS 3352 eller någon annan permanentbeläggning av motsvarande nivå. Marken på områdena ska tätas så att bränslen och andra sådana ämnen som hanteras på distributionsstationen och som medför risk för förorening av miljön inte läcker ut i marken och grundvattnet.

Marken vid cisternernas påfyllningsplats och på distributionsområdet ska göras så bärande att fordonens vikt inte orsakar sättningar eller skadar de underjordiska rörsystemen och skyddskonstruktionerna.

7 §
Behandling och avledning av oljehaltigt spillvatten

Avloppen från distributionsområdet, cisternernas påfyllningsplats, de underjordiska tätningslagrens dränering och andra ställen där bränsleavrinning kan förekomma ska ledas till en oljeavskiljare. Avloppet från tvätthallens och servicehallens golvbrunnar ska ledas till en egen oljeavskiljare. De oljeavskiljare som används ska förses med ett larmsystem som anger när oljetråget är fullt. Larmsystemet ska kunna följas oavbrutet.

Om det utgående vattnet från en oljeavskiljare leds till ett avlopp eller en sluten behållare, ska det behandlas i en oljeavskiljare av klass II enligt standard SFS-EN-858-1 så att kolvätehalten i det utgående vattnet är under 100 mg/l.

Om det utgående vattnet från en oljeavskiljare inte leds till ett avlopp, ska det behandlas i en oljeavskiljare av klass I enligt standard SFS-EN-858-1 så att kolvätehalten i det utgående vattnet är under 5 mg/l. Efter det kan vattnet ledas till ett dagvattenavlopp eller i vattendrag.

I avloppet ska det omedelbart efter oljeavskiljaren finnas en provtagningsbrunn med avstängningsventil genom vilken distributionsstationens avloppsvatten kan förhindras att rinna ut i vattentjänstverkets avlopp eller i något annat av distributionsstationens utsläppsställen för avloppsvatten. Provtagningsbrunnen med avstängningsventil ska placeras, märkas och skyddas så att man har obehindrat tillträde till den. Avstängningsventilen ska utan dröjsmål kunna stängas under alla förhållanden.

8 §
Behandling och avledning av annat avloppsvatten

Distributionsstationens hushållsavloppsvatten ska avledas till vattentjänstverkets avlopp. Bestämmelser om behandlingen av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet finns i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (542/2003).

Dagvatten från distributionsstationens gårdsplan ska hindras att rinna ner i oljeavskiljarna.

9 §
Begränsning av utsläpp i luften

De bensinångor som bildas vid påfyllning av distributionsstationens bensincisterner ska återvinnas så att målreferensvärdet för den totala årliga förlusten av bensin enligt statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin (468/1996) iakttas.

10 §
Bullerbekämpning

Förebyggandet av bullerskador från distributionsstationen och trafiken i anslutning till den ska beaktas vid placeringen och planeringen av verksamheten. Bestämmelser om riktvärden för bullernivån finns i statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992).

11 §
Avfallshantering

Avfallshanteringen vid en distributionsstation ska ordnas i enlighet med avfallslagen (1072/1993) och de förordningar so har utfärdats med stöd av dem så att verksamheten inte medför nedskräpning av miljön, förorening av marken eller olägenhet för hälsan eller miljön. Det ska då särskilt ses till att

1) återvinningsbart avfall insamlas separat från annat avfall och sänds för återvinning,

2) problemavfall och annat miljöfarligt avfall uppsamlas och hålls avskilt från varandra, sorteras, förpackas och märks enligt sina egenskaper samt lagras i ett övertäckt eller på annat sätt vattentätt utrymme på ett ogenomträngligt underlag,

3) mängden bottenslam i oljeavskiljaren och oljeskiktets tjocklek mäts minst en gång om året och slammet och oljan vid behov avlägsnas samt förs till ändamålsenlig behandling,

4) olje- och annat problemavfall förs till ändamålsenlig behandling minst en gång om året,

5) ett transportdokument för transport av problemavfall upprättas enligt vad som föreskrivs i statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall (659/1996),

6) problemavfall och annat avfall sänds för återvinning eller behandling till en anläggning som enligt miljötillståndet får ta emot sådant avfall.

12 §
Periodisk besiktning av anordningar och konstruktioner

Skicket och funktionsdugligheten hos anordningarna på en distributionsstation ska besiktas periodiskt. De protokoll som upprättas över besiktningen ska förvaras och vid behov visas upp för tillsynsmyndigheten. Fel och brister som kan orsaka risk för förorening av miljön ska avhjälpas utan dröjsmål.

Skicket hos beläggningen på distributions- och påfyllningsområdet ska inspekteras regelbundet minst en gång om året. Vid inspektionen ska uppmärksamhet fästas särskilt vid att området kring distributionsanordningen är ogenomträngligt samt vid de sättningar som syns på distributionsområdet. Skador och brister som konstateras vid inspektionen ska avhjälpas utan dröjsmål.

13 §
Exceptionella situationer

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål vidta de korrigerings- eller bekämpningsåtgärder som en störning eller annan exceptionell situation förutsätter i syfte att förhindra förorening av miljön och minimera miljöpåverkan. En utredning av effekterna av en exceptionell situation ska vid behov inledas i den omfattning som situationen förutsätter på det sätt som avtalas med den kommunala miljövårdsmyndigheten. Efter exceptionella situationer ska korrigerande åtgärder klarläggas för att liknande fall inte ska uppkomma.

För exceptionella situationer ska det på distributionsstationen finnas tillräckligt med redskap för förstahandssläckning och bekämpning av läckor. I distributionsanordningarnas närhet ska det finnas nödkoppling samt anvisningar för tillvägagångssättet vid läckor och eldsvådor.

I 62 § i miljöskyddslagen finns bestämmelser om anmälningsskyldighet vid exceptionella situationer, och i 64 § i samma lag finns bestämmelser om föreskrifter som ska meddelas med anledning av en anmälan.

14 §
Kontroll av verksamheten och dess verkningar

Verksamhetsutövaren ska på distributionsstationen ordna driftskontroll, kontroll av utsläpp och kontroll av miljöpåverkan.

Cisternerna ska förses med ett mätsystem för bränslenivån som fortlöpande kan följas. I syfte att upptäcka eventuella läckage ska den uppmätta bränslemängden jämföras med mängden enligt försäljningsbokföringen.

Alarm från läckagedetektorn i den dubbelmantlade cisternens mellanrum, detektorn i oljeavskiljarens oljetråg samt från eventuella läckagedetektorer i skyddskonstruktionerna i marken ska vara kopplade till fortlöpande övervakning eller ett sådant larmsystem som fortlöpande kan följas.

Verksamhetsutövaren ska sörja för service och underhåll av stationens konstruktioner och anordningar, såsom bränslecisternerna och bränslerörsystemen, olje- och bensinavskiljarna, bränsledistributionsanordningarna samt larmsystemet, på ett sådant sätt att det vid användningen av dem inte uppkommer fel eller förändringar som medför risk för förorening av miljön.

Cisternernas besiktningsprotokoll ska bevaras och på begäran visas upp för den kommunala miljövårdsmyndigheten.

15 §
Kvalitetssäkring i samband med viktiga arbetsskeden

Alla arbetsskeden som gäller planering eller byggande av en distributionsstation eller installation av anordningar vid en station ska utföras med särskild omsorgsfullhet.

Vid installation av tätningskonstruktioner i marken samt andra skyddskonstruktioner ska en kvalificerad och erfaren entreprenör anlitas. Den som övervakar arbetet ska ha tillräcklig sakkunskap och vara oavhängig. Övervakaren ansvarar för att de kvalitetssäkringstest och täthetsprov som hänför sig till installationerna genomförs och dokumenteras noggrant.

Över sådana arbetsskeden som är synnerligen krävande med tanke på miljöskyddet ska det upprättas en kvalitetssäkringsutredning enligt punkt 8.1 i del A1 i Finlands byggbestämmelsesamling. En utredning ska upprättas över åtminstone följande arbetsskeden:

1) planen för fogningsarbetet i anslutning till tätningskonstruktionerna,

2) fogningen av tätningskonstruktionerna, skyddandet av konstruktionerna mot stenar samt fogningen av de genomföringar som görs i konstruktionerna,

3) installering, förankring och täckning av cisterner,

4) kompaktering av fyllningslagren så att de är bärande,

5) installation och stödjande samt anslutning av rörsystemet,

6) installering av avlopp och brunnar,

7) installering av observationsrör för porluft i marken samt grundvatten.

De protokoll som upprättas över inspektionerna och kvalitetssäkringsutredningen ska bevaras och på begäran visas upp för den kommunala miljövårdsmyndigheten.

16 §
Bokföring

Verksamhetsutövaren ska föra bok över distributionsstationens verksamhet. Ett sammandrag av bokföringen ska bevaras fem år och på begäran visas upp för den kommunala miljövårdsmyndigheten.

I bokföringen ska åtminstone följande antecknas:

1) uppgifter om inspektion av larmsystemen, beläggningar, cisterner och observationsbrunnar i anslutning till dräneringen och om eventuella reparationsarbeten,

2) uppgifter om inspektion av oljeavskiljningsbrunnarna och om den mängd olja och oljehaltig sand som avlägsnats,

3) uppgifter om mängden problemavfall som verksamheten givit upphov till och om vart avfallet har förts,

4) uppgifter om överlåtelse av flytande bränsle och om påfyllning av cisternerna,

5) uppgifter om störningar och olyckssituationer,

6) uppgifter om kontroll av verksamheten och av dess verkningar,

7) uppgifter om utbildning av personalen.

17 §
Meddelande om nedläggning av verksamheten

Verksamhetsutövaren ska underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten om att verksamheten vid distributionsstationen läggs ned och lägga fram en plan för hur distributionsstationens konstruktioner ska avlägsnas samt för hur eventuell förorening av marken och grundvattnet klarläggs.

18 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Denna förordning tillämpas på verksamheten vid befintliga distributionsstationer från och med den tidpunkt då

1) miljötillstånd för väsentlig ändring av distributionsstationens verksamhet ska sökas med stöd av 28 § 3 mom. i miljöskyddslagen,

2) en ansökan om justering av tillståndsvillkoren ska göras i enlighet med 55 § 2 mom. i miljöskyddslagen, eller

3) ett miljötillstånd behöver ändras med stöd av 58 § 1 mom. i miljöskyddslagen.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. tillämpas denna förordning på de distributionsstationer som avses i momentet i fråga dock senast från och med den 1 januari 2020.

Bestämmelserna i 4 §, 5 § 2 mom., 6 § 2 och 3 mom. samt 7 § 3 mom. i denna förordning tillämpas dock på befintliga distributionsstationer först när distributionsstationens verksamhet ändras väsentligt på det sätt som avses i 28 § 3 mom. i miljöskyddslagen. Härvid förfaller miljötillståndet i enlighet med 30 § 2 mom. i miljöskyddslagen, och myndigheten registrerar distributionsstationen i datasystemet för miljövårdsinformation.

När denna förordning träder i kraft förfaller en sådan anhängig miljötillståndsansökan för en distributionsstation som inte har kungjorts, och myndigheten registrerar verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation samt underrättar verksamhetsutövaren om detta, utom i fråga om verksamhet som avses i 30 § 4 mom. i miljöskyddslagen.

En sådan tillståndsansökan för en distributionsstation som är anhängig när denna förordning träder i kraft och som har kungjorts ska behandlas enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, och denna förordning ska tillämpas på verksamheten i enlighet med 2, 3 och 4 mom.

Helsingfors den 27 maj 2010

Bostadsminister
Jan Vapaavuori

Konsultative tjänsteman
Anneli Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.