438/2010

Given i Helsingfors den 21 maj 2010

Lag om ändring av 9 kap. i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 kap. i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) en ny 17 § som följer:

9 kap.

Föräldradagpenningar

17 §
Adoption inom ett registrerat partnerskap

Bestämmelserna om faderskaps- och föräldrapenning för adoptivföräldrar i 11 och 12 § eller någon annanstans i detta kapitel tillämpas även på en partner i ett sådant registrerat partnerskap som avses i 16 § då hon eller han adopterar sin partners barn som inte är äldre än ett år. När antalet föräldradagpenningsdagar räknas enligt 7, 10 a och 12 § beaktas den föräldradagpenning som redan har beviljats den ena parten i parförhållandet för vård av samma barn, dock så att det totala antalet dagar under vilka föräldradagpenning betalas till parterna i parförhållandet alltid utgör minst 200 vardagar. Om den ena parten i parförhållandet redan har beviljats moderskapspenning beviljas föräldrapenning dock alltid för högst 158 vardagar, varvid adoptivförälderns rätt till föräldrapenning inleds när moderskapspenningen upphör.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 15/2010
ShUB 7/2010
RSv 53/2010

Helsingfors den 21 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.