428/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 11 § i lagen om preskription av skulder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 augusti 2003 om preskription av skulder (728/2003) 11 § 1 mom. 1 punkten som följer:

11 §
Rättsliga åtgärder som avbryter preskription

Preskriptionen av en skuld avbryts på det sätt som anges i 2 mom., om

1) borgenären väcker talan angående fordran mot gäldenären eller i fråga om fordran framställer ett krav vid domstol, konsumenttvistenämnden eller vid något annat lagstadgat organ eller i ett förfarande där ett avgörande eller en rekommendation i ärendet kan meddelas, eller vid ett organ som antecknats i den databas över organ som avgör konsumenttvister som Europeiska kommissionen svarar för,Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.

Denna lag tillämpas också på skulder vars rättsgrund har uppstått före lagens ikraftträdande. Om ett ärende som gäller en skuld när lagen träder i kraft är anhängigt vid ett organ som antecknats i den databas över organ som avgör konsumenttvister som Europeiska kommissionen svarar för, avbryts preskriptionen av skulden vid lagens ikraftträdande på det sätt som avses i 11 §.

RP 63/2010
EkUB 3/2010
RSv 28/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.