421/2010

Given i Helsingfors den 20 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 11 oktober 2007 om registrering av fordon (893/2007) 2, 5, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 39―41, 46 och 52―57 §,

av dem 5 och 12 § sådana de lyder i förordning 169/2009 och 11 § sådan den lyder i förordning 236/2009, samt

fogas till förordningen en ny 4 a § och till 20 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) register det fordonstrafikregister som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003),

2) avtalsregistrerare en sådan avtalsregistrerare som avses i 3 § i lagen om registrering av fordon (1100/1998),

3) den som utför registrering Trafiksäkerhetsverket och en behörig avtalsregistrerare enligt ett avtal som avses i 6 § i den lag som nämns i 2 punkten,

4) första registrering den åtgärd då identifieringsuppgifter om ett fordon och uppgifter om ägande, innehav, trafikförsäkring och användningsändamål första gången antecknas i registret i Finland,

5) förhandsanmälan anmälan om uppgifter om ett nytt eller halvfärdigt fordon till den registeransvarige före den första registreringen,

6) avställning att ett fordon som registrerats första gången tas ur trafik tillfälligt och att uppgift om detta antecknas i registret,

7) påställning att ett fordon som registrerats första gången och därefter avställts åter tas i trafik och att uppgift om detta antecknas i registret,

8) slutlig avregistrering att ett fordon som registrerats första gången slutligt tas ur trafik i Finland och att uppgift om detta antecknas i registret,

9) ändringsregistrering den åtgärd då ändringar som har skett i uppgifterna om ägande, innehav, trafikförsäkring och användningsändamål antecknas i registret,

10) registreringsanmälan anmälan om uppgifter om första registrering, ändringsregistrering eller användning i trafik av ett fordon till den som utför registrering,

11) registreringsintyg ett dokument om första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning som utfärdats av den som utför registrering och som intygar att fordonet är registrerat och av vars del I (teknisk del) framgår uppgifter som gäller fordonets ägare och innehavare samt fordonets tekniska data och vars del II (anmälningsdel) är avsedd för anmälan av förändringar i registeruppgifterna,

12) förhandsanmälningsintyg ett intyg över att fordonet har förhandsanmälts och av vars del I framgår uppgifter om förhandsanmälaren samt fordonets tekniska data och vars del II är avsedd för lämnande av registreringsanmälan,

13) registreringstecken en av den som utför registrering given bokstavs- och sifferserie som identifierar fordonet,

14) registreringsskylt en skylt som fästs på fordonet och anger fordonets registreringstecken,

15) förflyttningsmärke ett märke som anger registreringstecken och som ska fästas på fordonet,

16) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

17) skrotningsintyg ett intyg enligt 7 § i statsrådets förordning om skrotfordon (581/2004) eller ett motsvarande skrotningsintyg som utfärdats i en EES-stat,

18) innehavare en annan fysisk eller juridisk person än ägaren, på vilken den huvudsakliga användningen av fordonet har övergått eller till vilken fordonet enligt avtal har överlåtits för längre tid än 30 dagar.

Fordonets ibruktagningsdag anses vara den dag då fordonet har registrerats första gången i Finland eller utomlands, om inte någon annan dag av särskilda skäl ska antecknas i registret som den faktiska ibruktagningsdagen.

4 a §
Registreringsanmälan i elektronisk form

En fysisk person som är ägare eller innehavare av ett fordon kan också via den e-tjänst Trafiksäkerhetsverket erbjuder göra en registreringsanmälan om avställning eller påställning av fordonet eller om att registreringsintyget förkommit eller förstörts.

5 §
Särskilda registreringsanmälningar

När det är fråga om ett fordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller ett fordon som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) kan anmälan om avställning göras på en av Trafiksäkerhetsverket fastställd avregistreringsblankett som skickas till verket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

När det är fråga om andra fordon än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har förstörts eller andra än i avfallslagen avsedda skrotfordon som har övergått i kommunens ägo enligt den lag som nämns i 1 mom. kan anmälan om slutlig avregistrering göras på en av Trafiksäkerhetsverket fastställd avregistreringsblankett som skickas till verket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

En sådan insamlare eller förbehandlare som avses i 18 l § 1 mom. i avfallslagen kan göra en anmälan om slutlig avregistrering av ett fordon på en avregistreringsblankett som har fastställts av Trafiksäkerhetsverket eller via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

11 §
Användning av ett fordon innan ett nytt registreringsintyg har anlänt eller ett registreringsbeslut har fattats

Den anteckning om inlämnande av registreringsanmälan som den som utför registrering har gjort på del I av det senast gällande registreringsintyget, intyget över enskilt godkännande, intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintyget berättigar, om det inte finns något annat hinder, att använda fordonet i trafik tills det nya registreringsintyget har anlänt, dock högst 30 dagar. Trafiksäkerhetsverket kan på begäran förlänga tiden.

En anteckning om elektronisk registreringsanmälan i fordonstrafikregistret berättigar utan den anteckning som avses i 1 mom. på del I av det senast gällande registreringsintyget att använda fordonet i Finland under högst den tid som anges i 1 mom.

I de fall som avses i 4 § 3 mom., där del I av registreringsintyget, intyget över enskilt godkännande, intyget över registreringsbesiktning eller förhandsanmälningsintyget inte har uppvisats, kan den som utför registrering utfärda ett interimsintyg för fordonet som ger rätt att använda fordonet i trafik under den tid som antecknas på intyget. Av särskilda skäl kan ett interimsintyg också utfärdas, om äganderätten till fordonet inte kan utredas inom skälig tid av en orsak som inte beror på anmälaren.

Den som ansöker om registrering är skyldig att lämna tillbaka interimsintyget och de skyltar som eventuellt har getts för fordonet, om villkoren för registrering inte uppfylls.

12 §
Avställning

Registreringsskyltarna för ett fordon som avses i 8 § 1 mom. ska lämnas tillbaka till den som utför registrering när fordonet avställs. Registreringsskyltarna för andra fordon kan lämnas tillbaka till den som utför registrering när avställningen sker eller under avställningstiden. Den som utför registrering antecknar i registret att skyltarna har lämnats tillbaka.

En registreringsanmälan om avställning av ett fordon ska göras, om fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland eller av någon annan orsak inte längre används i trafik i Finland. Registreringsskyltarna ska lämnas tillbaka till den som utför registrering när ett fordon som är registrerat första gången registreras utomlands eller i landskapet Åland.

Trafiksäkerhetsverket ska avställa ett fordon, om en registreringsmyndighet i utlandet eller landskapet Åland meddelar verket att fordonet har registrerats utomlands eller i landskapet Åland.

Tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att avlägsna registreringsskyltarna från fordon som permanent förs ut ur Finland. När registreringsskyltarna avlägsnats ska detta meddelas Trafiksäkerhetsverket, som ska avställa fordonet.

Den skyldighet att lämna tillbaka registreringsskyltarna som avses i 1 mom. gäller inte skyltarna för ett fordon som lösts in på grundval av en försäkring därför att fordonet har skadats eller för vars del Statskontoret meddelat att det ska avregistreras eller som har övergått i kommunens ägo enligt lagen om flyttning av fordon. Registreringsskyltarna ska dock bevisligen förstöras.

16 §
Anmälan om överlåtelse av fordon till en okänd

Om fordonets tidigare ägare har överlåtit fordonet till en okänd, kan Trafiksäkerhetsverket på den tidigare ägarens anmälan, efter att ha fått en tillförlitlig utredning om överlåtelsen, i registret göra en anteckning om att fordonet överlåtits till en okänd. Överlåtelsen av fordonet anses ha skett den dag Trafiksäkerhetsverket fått den tidigare ägarens anmälan och en sådan utredning om överlåtelsen som Trafiksäkerhetsverket anser vara tillförlitlig.

18 §
Utfärdande av registreringsintyg

Vid första registrering, ändringsregistrering, avställning och påställning av ett fordon ges del I av registreringsintyget till fordonets ägare eller innehavare och del II av registreringsintyget till fordonets ägare. Om registreringsanmälan har gjorts via Trafiksäkerhetsverkets e-tjänst, skickas del I och del II av registreringsintyget till de nämnda personerna med post.

Den som utför registrering kan av grundad anledning ge en sådan kopia av del I av registreringsintyget som gäller en bestämd tid för att medföras i fordonet under körning. I fråga om skyldigheten att uppvisa kopian gäller vad som föreskrivs om skyldigheten att uppvisa del I av registreringsintyget.

20 §
Förkommet registreringsintyg

Har ett registreringsintyg förkommit eller förstörts kan en fysisk person som i fordonstrafikregistret registrerats som fordonets ägare beställa en ny del I eller II av intyget via den e-tjänst Trafiksäkerhetsverket erbjuder utan en skriftlig redogörelse för hur intyget eller delen förkommit. Den fysiska person som i fordonstrafikregistret registrerats som fordonets innehavare kan på motsvarande sätt beställa en ny del I av registreringsintyget.

21 §
Överlämnande av registreringsskyltar

Bestämmelser om överlämnande av registreringsskyltar finns i 66 a § 2 mom. i fordonslagen.

Efter det att ett nytt, färdigt fordon har förhandsanmälts kan fordonets registreringsskyltar ges till den som har gjort förhandsanmälan.

För bilar och snöskotrar ges två registreringsskyltar och för andra fordon en registreringsskylt. På ansökan kan Trafiksäkerhetsverket ge en tilläggsskylt för ett fordon.

24 §
Förkomna eller förstörda registreringsskyltar

Om en registreringsskylt har förkommit eller förstörts, ska vid beställningen av en ny skylt tillämpas vad som i 20 § föreskrivs om ett nytt registreringsintyg. Genom att på del I av registreringsintyget göra en anteckning om att en ny registreringsskylt har beställts kan den som utför registrering med avvikelse från 23 § ge tillstånd till att någon annan tillfällig skylt som anger fordonets registreringstecken används på fordonet i högst en månads tid. Vid behov kan Trafiksäkerhetsverket på begäran förlänga tiden.

26 §
Fastställande av registreringstecken

För ett fordon ges ett registreringstecken som bestäms slumpmässigt, om inte något annat föreskrivs i 25 §. Trafiksäkerhetsverket kan dock för ett fordon på ansökan ge ett fordonsspecifikt registreringstecken (specialtecken) som specificeras i ansökan. Registreringsskyltar som upptar ett specialtecken överlåts av den som utför registrering.

På ansökan riktad till den som utför registrering kan för ett fordon ges ett registreringstecken som fordonet har haft tidigare. Ett sådant registreringstecken betraktas inte som ett specialtecken.

Registreringstecknet för ett avställt fordon vars registreringsskyltar har lämnats tillbaka till den som utför registrering kan reserveras för fordonet i fråga under en oavbruten avställningsperiod av högst ett år.

29 §
Ansökan om exportregistrering

Ansökan om exportregistrering av ett fordon görs hos Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska fogas en utredning om äganderätten till fordonet och om att föreskriven trafikförsäkring tecknats samt uppgifter om fordonets överlåtelseort och utförselort.

30 §
Exportskyltar och exportregistreringsintyg

För ett exportregistrerat fordon ger Trafiksäkerhetsverket exportskyltar och ett intyg över registreringen (exportregistreringsintyg). För exportregistreringsintyg gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om registreringsintyg i denna förordning. På exportregistreringsintyget antecknas dock inte de förändringar som skett i uppgifterna i intyget efter registreringen. För exportskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar.

32 §
Provnummerintyg och provnummerskyltar

Ett provnummerintyg enligt 66 f § i fordonslagen söks hos Trafiksäkerhetsverket. En förutsättning för att ett provnummerintyg ska beviljas är att det finns en gällande trafikförsäkring för användningen av provnummerskyltar.

Provnummerintyget gäller ett år från dagen för utfärdandet av intyget. Provnummerintyget förnyas årligen för ett år framåt utan särskild ansökan, om inte innehavaren av intyget under intygets giltighetstid har anmält att intyget inte behövs eller om intyget inte har återkallats eller Trafiksäkerhetsverket av andra särskilda skäl inte förnyar provnummerintyget. En förutsättning för att intyget ska förnyas är att trafikförsäkringspremien är betald.

Den som fått ett provnummerintyg får använda fordonet med provnummerskyltar i trafiken då det är fråga om följande verksamhet som hänför sig direkt till den verksamhet som bedrivs av innehavaren av intyget:

1) försök som hänför sig till forskning eller produktutveckling i fråga om fordonet eller dess anordningar,

2) kortvarig provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte,

3) annan förflyttning som står i direkt samband med tillverkning, försäljning, utrustning, reparation eller besiktning av fordonet.

För provnummerskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. Om ett fordon som används med provnummerskyltar har avställts och registreringsskyltarna inte har lämnats tillbaka, ska registreringsskyltarna övertäckas eller avlägsnas under den tid provnummerskyltarna används.

33 §
Tillfälligt bruk av pansarfordon i trafik

En sammanslutning som i Finland industriellt tillverkar pansarfordon med hjul kan av Trafiksäkerhetsverket på ansökan få ett i 32 § avsett provnummerintyg vilket berättigar att för syften enligt 32 § 3 mom. i denna förordning tillfälligt i trafik använda ett sådant pansarfordon som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006) försett med provnummerskyltar. En förutsättning för användning av pansarfordon i trafik är att det är försett med hjul. På provnummerintyg och provnummerskyltar tillämpas bestämmelserna i 32 § 2 och 4 mom. Då pansarfordon används i trafik ska dessutom bestämmelserna i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) tillämpas.

39 §
Bilagor till ansökan

Till en ansökan som tillställs Trafiksäkerhetsverket ska fogas

1) ett besiktningsbevis över registreringsbesiktning som utförts högst tre månader tidigare och där fordonskategorin framgår,

2) ett import- eller tillverkningsbevis för fordonet,

3) en utredning om äganderätten.

40 §
Anteckning i registret

Trafiksäkerhetsverket ska registrera ett fordon för bilinteckning, om ansökan inte är bristfällig och fordonet av den orsak som avses i 8 § i fordonslagen inte har genomgått första registrering. För fordonet ges ett registreringstecken och ett intyg över anteckning i registret.

41 §
Ändring av registeruppgifter och avregistrering

För ett fordon som i registret antecknats för inteckning ska göras en anmälan om första registrering för användning i trafik så som anges i 8 § i fordonslagen, om fordonets användningsändamål ändras.

Trafiksäkerhetsverket kan avregistrera ett fordon som antecknats för inteckning, om en anmälan om avregistrering av fordonet inte har gjorts inom två år efter det att inteckningen har dödats eller förfallit eller, om inte bilinteckning har fastställts för fordonet inom två år.

46 §
Fordon som har registrerats i andra stater

En person som är stadigvarande bosatt eller ett företag som har hemort i en annan stat än en stat som avses i 43 § kan av Trafiksäkerhetsverket på ansökan få tillstånd att tillfälligt i trafik i Finland använda ett fordon som registrerats i en här avsedd stat. För ett fordon med användningstillstånd ges tullskyltar.

Förutsättningar för att tillstånd ska ges är att

1) sökanden fört in fordonet i Finland för sitt tillfälliga behov,

2) sökanden visar upp ett intyg av polisen eller en finsk konsul i fordonsägarens hemland eller av en konsul som företräder detta land i Finland över att fordonet är registrerat i nämnda land och godkänt för permanent användning i trafik,

3) fordonet är försett med registreringsstatens nationalitetsbeteckning,

4) fordonets eller fordonskombinationens huvudsakliga dimensioner och massa inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland,

5) fordonets förare har ett intyg över sin rätt att inneha fordonet, om det inte är registrerat i en medföljande persons namn,

6) sökanden lämnar utredning om att en trafikförsäkring som gäller i Finland har tecknats för fordonet och att tullbehandling har genomförts.

Ett tillstånd som avses i denna paragraf gäller under högst ett år eller, om tullmyndigheten med stöd av de bestämmelser som avses i 43 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

För tullskyltar gäller i tillämpliga delar vad som i 6 kap. föreskrivs om registreringsskyltar. Tillståndet ska medföras när fordonet används i trafik.

52 §
Anmälningar till EES-stater och till landskapet Åland

När ett fordon som har registrerats i en EES-stat genomgår första registrering ska Trafiksäkerhetsverket underrätta registerföraren i staten i fråga.

När ett fordon som har registrerats i landskapet Åland genomgår första registrering i Finland ska Trafiksäkerhetsverket underrätta registerföraren i landskapet Åland om detta samt om fordonets nya registreringstecken.

53 §
Försäkringsbolagens anmälningar

Trafikförsäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen ska till Trafiksäkerhetsverket anmäla nya gällande trafikförsäkringar. Ett trafikförsäkringsbolag ska dessutom anmäla de hos bolaget försäkrade registreringspliktiga fordon och provnummerintyg för vilka trafikförsäkringspremie inte har betalats.

54 §
Felaktiga handlingar

Avtalsregistrerare, de som innehar koncession för besiktning, polisen, tullverket och gränsbevakningsväsendet är skyldiga att underrätta Trafiksäkerhetsverket om intyg om överensstämmelse, förhandsanmälningsintyg, registreringsintyg och andra handlingar i anslutning till registrering eller överlämnande av registreringsskyltar, som konstaterats vara felaktiga.

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att på uppmaning av Trafiksäkerhetsverket lämna tillbaka en felaktig handling till Trafiksäkerhetsverket.

55 §
Uppgifter och mått som ska antecknas i registreringsintyget

Registreringsintyget ska uppfylla kraven enligt rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon sådana de lyder i kommissionens direktiv 2003/127/EG om ändring av rådets direktiv 199/37/EG om registreringsbevis för fordon och i rådets direktiv 2006/103/EG om anpassning av vissa direktiv rörande transportpolitik, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning. Kravet gäller dock inte det exportregistreringsintyg som avses i 30 §. Registreringsintyget skrivs ut på en pappersblankett som fastställts av Trafiksäkerhetsverket.

56 §
Icke avhämtade registreringsintyg eller registreringsskyltar

I registret ska göras en anteckning om registreringsintyg, provnummerintyg och registreringsskyltar som har lämnats till den som utför registrering eller till den som innehar koncession för besiktning. Om den som innehar koncession inte har rätt att göra anteckningen, ska denne utan dröjsmål meddela Trafiksäkerhetsverket om att registreringsintyget och skyltarna har lämnats. Med registreringsintyg och registreringsskyltar som inte har avhämtats förfars på det sätt som Trafiksäkerhetsverket föreskriver.

57 §
Tillverkning av registreringsskyltar och förflyttningsmärken

Trafiksäkerhetsverket ska se till att registreringsskyltar och förflyttningsmärken tillverkas och tillställs dem som har rätt att lämna ut dessa för användning. Verket ska se till att registreringsskyltar även tillställs dem som gör en förhandsanmälan.


Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2010.

Helsingfors den 20 maj 2010

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.