420/2010

Given i Helsingfors den 20 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (659/2007) 8 och 9 §, av dem 9 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 337/2008,

ändras förordningens rubrik, 1 och 4 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 357/2009 och 1841/2009, samt

fogas till förordningen en ny 6 §, i stället för den 6 § som upphävts genom förordning 357/2009, som följer:

Statsrådets förordning

om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av de stödsystem som avses i avdelning III och i avsnitt 2, 3, 5 och 7 i kapitel 1 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

I denna förordning föreskrivs dessutom om övervakning som gäller beredningsstöd för torkat foder och beredningsstöd för spånadslin och fiberhampa enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter samt fabriksbidrag för stärkelsepotatis enligt rådets förordning (EG) nr 1868/94 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse.

Övervakningen genomförs som ett led i det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i kapitel 4 i avdelning II i rådets förordning om gårdsstöd. Bestämmelser om systemet finns i kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn, nedan tillämpningsförordningen.

4 §
Övervakning av arealer och skiften

Bestämmelser om övervakningen av arealer finns i statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (591/2007), nedan förordningen om övervakning av arealbaserade stöd.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att skiftena uppfyller stödvillkoren. Om ett skifte inte uppfyller stödvillkoren ska skiftet förkastas för stödet i fråga.

6 §
Övervakning av särskilda stödrättigheter

Vid övervakningen ska det kontrolleras att villkoren enligt 8 § i statsrådets förordning om systemet med samlat gårdsstöd (233/2010) uppfylls. Om villkoren inte uppfylls, indras gårdsstödet för de särskilda stödrättigheternas del.


Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

De bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft tillämpas på förbindelser och avtal som ingåtts före förordningens ikraftträdande och gäller det stöd för energigrödor som avses i kapitel 5 i avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001.

Helsingfors den 20 maj 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.