419/2010

Given i Helsingfors den 20 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

fogas till 19 § i statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag (660/2007), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordning 401/2009, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 21 § ett nytt 2 mom. och till förordningen en ny 22 c § som följer:

19 §
Avtal om miljöspecialstöd

Om en sökande som inte förbundit sig vid miljöstödet och som ingått ett avtal som avses i 57 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd inte har iakttagit villkoren i ett specialstödsavtal, minskas stödet enligt specialstödsavtalet med 1―100 procent.


21 §
Djurantal

Det stöd för basåtgärder i samband med miljöstödet som betalas till husdjurslägenheter minskas med en procent om

1) anmälan enligt 11 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) inte inom utsatt tid har lämnats till den myndighet som har beviljat stöd och

2) anmälan gäller en i 31 § 2 mom. i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd avsedd tillfällig nedgång i djurantalet som beror på grundlig reparation eller utvidgning av en husdjursbyggnad, ändring av produktionsinriktningen eller någon orsak som avses i 9 § 2 mom. i ovan nämnda lag.

22 c §
Tillsyn över växtskyddsutbildning

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska på plats utöva tillsyn över fem procent av de utbildningar som under kalenderåret har godkänts i enlighet med 49 d § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt miljöspecialstöd för jordbruket (503/2007).

Om utbildningen inte har genomförts i enlighet med de uppgifter som lämnats till närings-, trafik- och miljöcentralen för godkännande av utbildningen eller om utbildningens innehåll inte i övrigt motsvarar villkoren enligt 28 § i förordningen om kompensationsbidrag och miljöstöd, kan utbildningsarrangören inte beviljas tillstånd att arrangera växtskyddsutbildning enligt minimikraven för miljöstöd förrän närings-, trafik- och miljöcentralen skriftligen har informerats om åtgärder för korrigerande av brister som har konstaterats.


Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 maj 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.