418/2010

Given i Helsingfors den 20 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (592/2007) 6 § 2 mom.,

ändras förordningens rubrik, 1 § 1 mom., 2 § 2 och 5 punkten, 5 § 1 mom., 8 §, 11 § 2 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom. och 15 § 1 mom., av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 358/2009 samt 5 § 1 mom. och 8 § sådana de lyder i förordning 1842/2009, samt

fogas till 14 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

Statsrådets förordning

om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen

1 §
Tillämpningsområde och syfte

I denna förordning föreskrivs om övervakningen av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen och som avses i artiklarna 68.1 b samt 101 och 102 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd.


2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen bidrag för nötkreatur, mjölkbidrag, bidrag per tacka samt tilläggsbidrag per tacka,


5) nötkreatursregistret en datoriserad databas enligt Europaparlamentets och rådets förordning samt registreringsförordningen,


5 §
Kontroller på plats

I artikel 30 i tillämpningsförordningen föreskrivs om minimiantalet kontroller på plats i fråga om jordbruksföretag som ansökt om Europeiska unionens direktstöd. I artikel 41.2 i tillämpningsförordningen föreskrivs om skyldigheten att utföra kontroller av tackor under djurhållningsperioden.


8 §
Utvidgad övervakning

Om det i samband med annan övervakning upptäcks eller på något annat sätt kommer till närings-, trafik- och miljöcentralens kännedom att villkoren för erhållande av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen inte längre uppfylls på grund av överträdelse, ska övervakning utvidgas så att den motsvarar övervakning enligt denna förordning.

11 §
Nötkreatursförteckning

Om de uppgifter om ras eller användningsändamål som förutsätts i stödvillkoren saknas eller är felaktiga i nötkreatursförteckningen, kan uppgifterna i nötkreatursförteckningen godkännas förutsatt att anteckningen om ras eller användningsändamål korrigeras i samband med övervakningen. Den som ansöker om bidrag ska vid behov visa intyg över mjölkkors och dikors härstamning.

13 §
Djurhållningsperiod och plats där djuren hålls

Vid övervakningen ska kontrolleras att djurhållningsperioderna iakttagits när det gäller bidrag per tacka.


14 §
Nötkreaturs ålder, kön och ras samt kalvning

Vid övervakningen ska kontrolleras huruvida villkoren för beviljande av stöd uppfylls i fråga om de nötkreatur för vilka ansökts om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen. Villkoren gäller nötkreaturens

1) ålder,

2) kön,

3) ras,

4) kalvning.

Vid övervakningen ska kontrolleras att gängse produktionssätt iakttas på jordbruksföretaget.


15 §
Registrering som djurhållare och märkning av tackor

Vid övervakningen ska det kontrolleras att jordbruksföretaget är registrerat i fråga om nötkreatur i enlighet med 4 § i registreringsförordningen och i fråga om tackor i enlighet med förordningen om ett system för identifiering och registrering av får och getter samt i enlighet med 2 kap. i förordningen om registrering av får och getter. Om det vid övervakningen upptäcks brister, betalas inte stöd innan jordbruksföretaget har registrerats i enlighet med stödvillkoren.Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 maj 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.