417/2010

Given i Helsingfors den 20 maj 2010

Statsrådets förordning om ändring av 8 och 13 § i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren (636/2007) 8 § och

fogas till 13 §, sådan den lyder i förordning 1840/2009, ett nytt 2 mom. som följer:

8 §
Användning av slam från reningsverk

Vid övervakningen ska det kontrolleras att 5 § 4 mom. i lagen om gödselfabrikat (539/2006), 2 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat (252/2007), 4 § till den del det bestäms om tungmetaller, samt statsrådets beslut om användning av slam från reningsverk inom jordbruket (282/1994) har iakttagits på en gård som tar emot slam från reningsverk.

13 §
Påföljder vid försummelse

Det görs ingen minskning av stödet enligt 7 a § om lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005) och enligt 10 § 4 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), om försummelsen avhjälps inom en av tillsynsmyndigheten utsatt tidsfrist på högst tre månader.


Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 maj 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.