403/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 6 och 22 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 november 1995 om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) 6 § 1 mom. 2 punkten och 22 §, av dem 22 § sådan den lyder i lag 179/2002, som följer:

6 §
Rätt att få uppgifter ur vissa myndigheters register

Huvudstaben har rätt att utan hinder av sekretessplikten få sådana uppgifter som den behöver för skötseln av de åligganden som anges i 1 §


2) för brottsutredning och säkerhets- och tillsynsuppgifter ur bötesregistret de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol och ur registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden uppgifter om avgöranden i brottmål och om avgörandenas laga kraft, om sådan information kan fås,


22 §
Säkerhetsutredningar

När huvudstaben gör i lagen om säkerhetsutredningar avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar har den rätt att använda uppgifter i straffdataregistret och säkerhetsdataregistret vilka förs av huvudstaben samt rätt att ur bötesregistret få de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret samt rätt att få uppgifter som finns i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol samt uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden om avgöranden i brottmål. I fråga om huvudstabens rätt att få andra uppgifter som den kan använda i normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar gäller vad som särskilt föreskrivs.

När huvudstaben gör en begränsad säkerhetsutredning har den rätt att använda uppgifter som finns i informationssystemet för polisärenden samt rätt att ur bötesregistret få de uppgifter om bötesstraff och verkställigheten av dem som införts i registret samt rätt att få uppgifter som finns i det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter om brottmål som är eller har varit anhängiga hos åklagarmyndigheterna eller vid domstol, samt uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden om avgöranden i brottmål liksom även de övriga uppgifter som polisen har rätt att få för detta ändamål av andra myndigheter enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.