393/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 49 § i varumärkeslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 49 § i varumärkeslagen av den 10 januari 1964 (7/1964), sådan paragrafen lyder i lag 1715/1995, ett nytt 2 mom. som följer:

49 §

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till de myndigheter som avses i 1 mom. genom att registrera uppgifter om avgörandena i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom att överföra uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till de myndigheter som avses i 1 mom. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.