385/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) en ny 87 a § som följer:

87 a §
Domstolens anmälningsskyldighet

Domstolen ska för registrering i skuldsaneringsregistret anmäla sina avgöranden i skuldsaneringsärenden till Rättsregistercentralen.

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan genom registrering av uppgifter om sina avgöranden i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.