384/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 9 § i lagen om besöksförbud

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 december 1998 om besöksförbud (898/1998) 9 § 3 mom. som följer:

9 §
Meddelanden om domen

En dom genom vilken besöksförbud har meddelats, upphävts eller ändrats ska omedelbart av domstolen anmälas till det register som avses i 15 §. Av anmälan ska framgå de i 8 § 1 mom. 1―4 punkten nämnda omständigheterna som gäller domen i ärendet samt innehållet i avgörandet. Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan till registret i fråga genom registrering av uppgifter om avgörandet i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till det register som avses i 15 §. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.