379/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 4 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002) 4 § som följer:

4 §
Meddelanden om verkställighet

Den myndighet som bestämmer påföljder som verkställs i den ordning som föreskrivs i denna lag ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om sina avgöranden och Statskontoret ska göra anmälan till Rättsregistercentralen om ersättningar som kontoret betalat med stöd av brottsskadelagen.

Justitieförvaltningsmyndigheterna gör anmälan om sina avgöranden genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om innehållet i och tidpunkten för andra än justitieförvaltningsmyndigheters meddelanden.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 4 § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.