377/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/1993) en ny 2 a § samt till lagens 4 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 141/2001, en ny 1 a-punkt som följer:

Straffregistrets ändamål och innehåll
2 a §

Domstolen ska göra anmälan om sina avgöranden som avses i 2 § genom att registrera uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. På registreringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

4 §

Ur straffregistret kan oberoende av den sekretessplikt som föreskrivs i 3 § eller i någon annan lag lämnas ut uppgifter om personer


1 a) till Institutet för hälsa och välfärd för sinnesundersökning eller bedömning av en misstänkt eller åtalad,Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Till dess att högsta domstolen ansluter sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem överför den uppgifter som avses i 2 a § genom att sända kopior av sina avgöranden till Rättsregistercentralen, om det inte genom förordning av justitieministeriet föreskrivs något annat om överföringen.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.