366/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 12 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 juli 2005 om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 12 § 3 mom., sådant det lyder i lag 200/2006, som följer:

12 §
Rehabilitering enligt prövning

Det belopp som avses i 1 mom. får också användas för förebyggande av sjukdomar och för forsknings- och utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

Det kan bestämmas att sådana understöd för utgifter för grundlig förbättring samt för driftsbidrag som beviljats med stöd av den lag som gäller när denna lag träder i kraft, helt eller delvis ska återbetalas till sjukförsäkringsfonden, om en rehabiliteringsinrättning som ägs av en stiftelse som beviljats understöd övergår till en annan ägare eller upphör med sin verksamhet eller ändrar verksamheten väsentligt. Understöd som beviljats av medel för rehabilitering enligt prövning kan dock inte återkrävas på grunder som har uppstått senare än 15 år efter det att understödet beviljades.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om återbetalningsskyldigheten. Det understöd som ska återbetalas ska betalas senast på den förfallodag som anges i beslutet.

Understödstagaren ska göra en anmälan till ministeriet om en sådan förändring i omständigheterna som avses i 1 mom. inom sex månader. Om det senare framgår att anmälan inte har gjorts inom denna tid, ska det beviljade understödet betalas tillbaka till sjukförsäkringsfonden från och med tidpunkten för förändringen, om inte social- och hälsovårdsministeriet av särskilda skäl beslutar något annat.

RP 22/2010
ShUB 6/2010
RSv 48/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.