364/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) 3 § 1 mom. 6 och 10 punkten, 6 § 2 mom., 10 § 2 mom., 14 § 1 mom. och 18 §, av dem 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1502/2009, samt

fogas till 9 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till lagen en ny 9 a § och till 10 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


6) tvärvillkor villkoren enligt artiklarna 5 och 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,


10) förordningen om ekologisk produktion rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91,


6 §
Förutsättningar som gäller stödberättigande areal och antal djur

Ett avtal om miljöstöd för jordbruket för skötsel av vårdbiotoper kan gälla endast andra arealer än åkrar. För ingående av avtal krävs att den areal som omfattas av avtalet är minst 0,30 hektar. Om avtalet gäller värdefulla objekt med liten areal, krävs att den areal som omfattas av avtalet är minst 0,05 hektar. I andra avtal som baserar sig på en plan och när avtalet kan gälla både åkerarealer och andra arealer ska den areal som omfattas av avtalet vara minst 0,30 hektar. En förutsättning för att stöd för icke-produktiva investeringar ska beviljas är att den areal som är föremål för den icke-produktiva investeringen är minst 0,30 hektar.


9 §
Krav i fråga om ändring och giltighet för en förbindelse eller ett avtal

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan häva ett avtal, om den jordbrukare som har ingått avtalet har hemlighållit någon omständighet av väsentlig betydelse med tanke på ingåendet av avtalet eller lämnat en väsentligen oriktig uppgift om en sådan omständighet, eller om jordbrukaren eller gårdsbruksenhetens senare ägare, på vilken avtalet har överförts, i väsentlig grad bryter mot avtalsvillkoren.


9 a §
Överföring av den rätt till stöd som följer av stödbeslut för icke-produktiva investeringar

Den rätt till stöd som följer av ett beslut om stöd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten kan överföras, om förutsättningarna för beviljande av stödet uppfylls och den som får överföringen uppfyller de villkor som gäller mottagare av stödet.

10 §
Sänkning och förvägran av stöd

Stödet kan minskas eller stödet behöver inte betalas ut, om detta krävs i Europeiska unionens lagstiftning eller om stödtagaren inte har iakttagit de stödvillkor som grundar sig på förbindelsen eller avtalet. Det belopp med vilket stödet minskas påverkas av hur allvarlig, omfattande och varaktig försummelsen av stödvillkoren är.

Minskning av stöd till följd av överträdelse av tvärvillkoren görs inte, om det med hänsyn till överträdelsens allvarlighet, omfattning och varaktighet är fråga om en mindre överträdelse.


14 §
Beviljande av stöd

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om godkännande av förbindelser. Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om ingående av avtal om miljöspecialstöd för jordbruket och om beviljande av stöd som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten samt om överföring av en rätt som avses i 9 a §.


18 §
Avbrytande av utbetalningen av stöd och återkrav i vissa situationer

Utbetalningen av stöd för djurens välbefinnande och stöd enligt avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser ska avbrytas, om det på stödtagarens gårdsbruksenhet har utförts tillsyn som gäller produktionsdjur eller någon annan tillsyn och det till följd av tillsynen på initiativ av djurskyddsmyndigheten har inletts åtalsprövning som gäller ett brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen (39/1889) eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen.

Om stödtagaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för ett brott enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen och varken stödtagaren eller familjemedlemmen samtidigt har meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, ska stödet för djurens välbefinnande och stödet enligt avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser återkrävas eller inget stöd betalas för det kalenderår under vilket gärningen har uppdagats i samband med tillsyn och till följd av vilket åtalsprövning som avses i 1 mom. har inletts.

Om stödtagaren eller en familjemedlem som bedriver företagsverksamhet tillsammans med denne har dömts för något av brotten enligt 17 kap. 14 eller 15 § i strafflagen eller en förseelse enligt 54 § i djurskyddslagen och samtidigt meddelats djurhållningsförbud enligt 17 kap. 23 § i strafflagen, ska stödet för djurens välbefinnande och stödet enligt avtal om miljöspecialstöd för uppfödning av lantraser återkrävas eller inget stöd betalas från och med det kalenderår under vilket gärningen har uppdagats i samband med tillsyn och till följd av vilket åtalsprövning som avses i 1 mom. har inletts, till dess att djurhållningsförbudet upphör att gälla.


Denna lag träder i kraft den 19 maj 2010.

Denna lags 10 § 3 mom. tillämpas på fall där tillsynen över tvärvillkoren har inletts efter den 1 januari 2010 och där beslut om tillsynspåföljder inte har fattats när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 20/2010
JsUB 5/2010
RSv 50/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.