343/2010

Given i Helsingfors den 6 maj 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för fisk, kräftdjur och blötdjur samt produkter från dessa på Europeiska unionens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), sådant detta moment lyder i lag 809/1992:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurhälsokrav för levande fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur samt produkter från dessa avsedda att användas till livsmedel som transporteras från andra medlemsstater inom Europeiska unionen till Finland och från Finland till andra medlemsstater. Syftet med förordningen är att förhindra spridningen av djursjukdomar.

Bestämmelserna om Europeiska unionens medlemsstater i denna förordning tillämpas även på en sådan stat som enligt ett avtal som ingåtts med Europeiska gemenskapen har rätt att vara verksam på unionens inre marknad.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas på prydnadsfiskar, prydnadskräftdjur eller prydnadsblötdjur, om de är avsedda för försäljning, förmedling eller att hållas i kommersiella akvarier. Denna förordning tillämpas också på prydnadsfiskar, prydnadskräftdjur eller prydnadsblötdjur som importeras i annat än kommersiellt syfte, men hålls i sådana akvarier eller trädgårdsdammar som står i direkt förbindelse med naturliga vatten.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om registrering som importör och exportör, handlingar som krävs för import och export på den inre marknaden och transitering, kontroller samt andra allmänna villkor för import och export på den inre marknaden finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006).

Bestämmelser om en förlaga för Traces-intyg finns i kommissionens förordning (EG) nr 599/2004 om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektionsprotokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung.

Bestämmelser om hälsovillkoren vid import från länder utanför Europeiska unionen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (866/2008), samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (592/2006).

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (470/2008) finns bestämmelser om de krav som gäller utövare av vattenbruksverksamhet, de krav som gäller vid utsläppande av vattenbruksdjur på marknaden och utplantering av dem i havet eller i vattendrag och de åtgärder som ska vidtas vid misstanke eller konstaterande om att vissa djursjukdomar förekommer.

Bestämmelser om livsmedelshygieniska krav för livsmedel av animaliskt ursprung finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Bestämmelser om primärproduktion finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på primärproduktion för säkerställande av livsmedelssäkerheten (134/2006).

Bestämmelser om tillsyn över animaliska livsmedel som levereras till Finland från Europeiska unionens andra medlemsstater finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser (118/2006).

Bestämmelser om märkning av förpackningar och dokument i fråga om fiskeriprodukter finns i rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter och i kommissionens förordning (EG) nr 2065/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande konsumentinformation inom sektorn för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Bestämmelser om import av fisk- och kräftarter samt deras stammar och könsceller som inte förekommer i vilt tillstånd i Finland finns förutom i denna förordning dessutom i 94 § i lagen om fiske (286/1982).

Bestämmelser om import och export av vilda djur samt villkor för den ekonomiska verksamheten på den inre marknaden finns förutom i denna förordning dessutom i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Bestämmelser om import av främmande och lokalt frånvarande arter som är avsedda att användas i vattenbruk finns förutom i denna förordning också i rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk.

Bestämmelser om import och export av hotade och fridlysta djur samt om begränsning av spridningen av arter av främmande ursprung finns dessutom i 43―45 § i naturvårdslagen (1096/1996).

Bestämmelser om djurskyddskrav som ska iakttas vid djurtransporter finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, och i lagen om transport av djur (1429/2006).

4 §
Definitioner

1) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

2) fiskar fiskar som tillhör överklasserna Agnatha och Gnathostomata,

3) kräftdjur vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea,

4) blötdjur vattenlevande musslor, snäckor och bläckfiskar som tillhör stammen Mollusca,

5) vattenbruksdjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur, inklusive deras könsceller, som föds upp i en vattenbruksanläggning, kommer från en vattenbruksanläggning eller har fångats i havet eller i vattendrag och ska föras till en vattenbruksanläggning,

6) odlade fiskar fiskar som är vattenbruksdjur,

7) frilevande vattendjur levande fiskar, kräftdjur och blötdjur, inklusive deras könsceller, som förekommer i fritt tillstånd, också sådana som planterats ut i havet eller i vattendrag,

8) vattenlevande prydnadsdjur fiskar, kräftdjur och blötdjur, inklusive deras könsceller, som hålls, föds upp eller släpps ut på marknaden enbart för prydnadsändamål,

9) kallvattensprydnadsfiskar arter, inklusive deras könsceller, som är mottagliga för sjukdomarna VHS, IHN, ISA och KHV, vilka räknas upp i bilaga IV till rådets direktiv 2006/88/EG om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur, samt arter, inklusive deras könsceller, som är mottagliga för sjukdomarna SVC, IPN och BKD och parasiten G. salaris, vilka räknas upp i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av en förteckning över smittbärande arter,

10) kräftor och kallvattensprydnadskräftor kräftarter, inklusive deras könsceller, som hör till familjerna Astacidae och Cambaridae,

11) öppna anläggningar för prydnadsdjur en anläggning enligt definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008,

12) vattenbruksanläggning varje utrymme, avgränsat område eller anläggning där det hålls eller föds upp fiskar, kräftdjur eller blötdjur till exempel i nätkasse, i betong-, jord- eller annan bassäng, i damm med naturligt foder, i metesdamm eller annan damm eller i en kombination av ovanstående eller där det kläcks rom av fiskar, kräftdjur eller blötdjur; med vattenbruksanläggning avses dock inte en plats där frilevande vattendjur hålls tillfälligt utan utfodring i väntan på slakt,

13) produkt som livsmedel avsedda produkter från fiskar, kräftdjur eller blötdjur,

14) import på den inre marknaden import av djur eller produkter som avses i denna förordning från andra medlemsstater till Finland,

15) export på den inre marknaden export av djur eller produkter som avses i denna förordning från Finland till andra medlemsstater,

16) tredjeland ett land utanför Europeiska unionen,

17) Traces-systemet ett integrerat veterinärdatasystem som avses i kommissionens beslut 2004/292/EG om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG,

18) medlemsstat en medlemsstat inom Europeiska unionen,

19) kommissionen Europeiska kommissionen,

20) rådet Europeiska unionens råd, samt

21) skyddsbeslut beslut utfärdat av kommissionen genom vilka importen och exporten av djur eller produkter av animaliskt ursprung begränsas mellan medlemsstaterna till följd av att djurhälsosituationen har förändrats.

När det i denna förordning hänvisas till någon av Europeiska unionens rättsakter avses rättsakten i fråga jämte eventuella senare införda ändringar.

2 kap.

Import på den inre marknaden

5 §
Krav för import av vattenlevande prydnadsdjur på den inre marknaden

Bestämmelser om de djurhälsokrav som gäller vid import av vattenlevande prydnadsdjur på den inre marknaden finns i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. Vid import av kallvattensprydnadsfiskar på den inre marknaden ska även Finlands nationella krav som baserar sig på kommissionens beslut 2010/221/EU om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG följas.

Anläggningar där importerade kallvattensprydnadsfiskar och kallvattensprydnadskräftor placeras ska i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996) registreras som vattenbruksanläggningar.

Den behöriga myndighet som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 är i Finland Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket godkänner också den karantän som avses i kommissionens beslut 2008/946/EG om tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller krav på karantän av vattenbruksdjur.

Det är förbjudet att på den inre marknaden importera vattenlevande prydnadsdjur avsedda att användas som bete vid fiske eller kräftfiske.

6 §
Krav för import av djur och produkter från vattenbruk på den inre marknaden

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller andra vattenbruksdjur än i 5 § avsedda vattenlevande prydnadsdjur.

Bestämmelser om de djurhälsokrav som gäller vid import av djur och produkter från vattenbruk på den inre marknaden finns i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. Vid import av odlad fisk på den inre markanden ska även Finlands nationella krav som baserar sig på kommissionens beslut 2010/221/EU följas. Då vattenbruksdjur importeras till en vattenbruksanläggning ska anläggningen vara registrerad i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket.

I enlighet med artikel 14 i rådets direktiv 2006/88/EG ska import på den inre marknaden av vattenbruksdjur avsedda för odling eller utsättning anmälas via Traces-systemet också då det inte krävs ett hälsointyg för import av djuren.

Den behöriga myndighet som avses i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 är i Finland Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket godkänner även den karantän som avses i kommissionens beslut 2008/946/EG.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. får vattenbruksdjur importeras från andra medlemsstater till Finland för forskningsändamål om Livsmedelssäkerhetsverket har beviljat tillstånd till det. För att importtillstånd ska beviljas krävs det att importen på den inre marknaden inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Det är förbjudet att på den inre marknaden importera vattenbruksdjur avsedda att användas som bete vid fiske eller kräftfiske.

7 §
Krav för import på den inre marknaden av frilevande vattendjur och produkter av dessa

Import på den inre marknaden av frilevande vattendjur är tillåten enbart med Livsmedelssäkerhetsverkets tillstånd. För att importtillstånd ska beviljas krävs det att importen på den inre marknaden inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ska nödvändiga importvillkor som gäller djurhälsan anges.

Det är förbjudet att på den inre marknaden importera vilda vattendjur avsedda att användas som bete vid fiske eller kräftfiske.

Vid import av produkter från frilevande vattendjur på den inre marknaden ska det säkerställas att importen inte medför risk för spridning av djursjukdomar.

3 kap.

Export på den inre marknaden

8 §
Krav för export på den inre marknaden av vattenbruksdjur, frilevande vattendjur och produkter av dessa samt vattenlevande prydnadsdjur

Bestämmelser om djurhälsokrav vid export på den inre marknaden av djur och produkter från vattenbruk samt vattenlevande prydnadsdjur finns i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008. I kommissionens beslut 2010/221/EU anges de länder och områden som har nationella krav i enlighet med artikel 8a i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008.

I enlighet med artikel 14 i rådets direktiv 2006/88/EG ska export på den inre marknaden av vattenbruksdjur avsedda för odling eller utsättning anmälas via Traces-systemet även då det inte krävs hälsointyg för export av djuren.

Vid export av frilevande vattendjur eller produkter från dessa ska de importvillkor som myndigheterna i mottagarlandet ställer iakttas.

4 kap.

Krav för transport

9 §
Krav för transport, märkning och vattenbyte

Bestämmelser om transport och märkning av djur och produkter från vattenbruk samt vattenlevande prydnadsdjur finns i kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008.

Om det vid import eller export på den inre marknaden av vattenbruksdjur, frilevande vattendjur eller vattenlevande prydnadsdjur krävs vattenbyte i Finland, ska importören eller exportören anvisa en lämplig plats för vattenbytet i samband med den registrering som importör eller exportör som förutsätts i jord- och skogsbruksministeriets förordning 977/2006. Platsen för vattenbytet godkänns av regionförvaltningsverket.

Vattenbytet får inte försvaga hälsan hos de djur som transporteras och inte heller medföra risk för spridning av djursjukdomar på platsen där vattnet släppts ut. Det vatten som tappas ut från transportbehållaren får vid platsen för vattenbytet inte komma ut direkt i naturliga vatten.

5 kap.

Övriga bestämmelser

10 §
Förändring i djursjukdomssituationen

Utan hinder av vad som föreskrivs i denna förordning ska skyddsbeslut som kommissionen utfärdat med anledning av förändringar i djurhälsosituationen iakttas vid export och import på den inre marknaden.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav för levande fisk, kräftdjur och blötdjur samt vissa produkter från dessa på Europeiska gemenskapens inre marknad (312/2007).

Rådets direktiv 2006/88/EG (32006L0088); EUT nr L 328, 24.11.2006, s. 14
Kommissionens direktiv 2008/53/EG (32008L0053); EUT nr L 117, 1.5.2008, s. 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2008 (32008R1251); EUT nr L 337, 16.12.2008, s. 41
Kommissionens beslut (EU) nr 346/2010 (32010R0346); EUT nr L 104, 24.4.2010, s. 1
Kommissionens beslut 2008/946/EG (32008D0946); EUT nr L 337, 16.12.2008, s. 94
Kommissionens beslut 2010/221/EU (32010D0221); EUT nr L 98, 20.4.2010, s. 7

Helsingfors den 6 maj 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Riitta Rahkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.