338/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 november 2001 om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) 6 § 2 mom. 4 punkten och 3 mom., sådana de lyder i lag 332/2009, och

fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 5 punkt som följer:

6 §
Användning av radiofrekvenser

Genom förordning av statsrådet fastställs de allmänna principerna för användningen av frekvenserna och en frekvensplan


4) för de frekvensområden som är avsedda för produktutveckling, testning och undervisning,

5) för de frekvensområden som är avsedda för sådan allmännyttig televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993).

Innan statsrådet fastställer frekvensplanen ska teleföretag, Rundradion Ab och andra representanter för användargrupper inom frekvensområdena ges tillfälle att bli hörda om planen. Statsrådet ska se över planen, om fler frekvensområden kan anvisas för sådan allmännyttig eller koncessionsberoende verksamhet som avses i 2 mom. eller om en representant som avses i detta moment framställer en motiverad begäran om översyn.Denna lag träder i kraft den 15 maj 2010.

RP 272/2009
KoUB 1/2010
RSv 29/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.