337/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av 7 a § i lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 7 a §, sådan den lyder i lag 394/2003, som följer:

7 a §
Rundradion Ab:s rätt att utöva televisions- och radioverksamhet

Rundradion Ab får utöva sådan allmännyttig televisions- och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) utan koncession. Statsrådet är skyldigt att sörja för att bolaget får tillgång till den mängd kapacitet i ett markbundet televisions- och radionät eller frekvenser i ett radionät som det behöver i verksamheten och som föreskrivits för bolaget i den statsrådsförordning som avses i 6 § i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar (1015/2001) samt för att bolaget kan använda dem på ett ändamålsenligt sätt. Närmare bestämmelser om ett teleföretags skyldighet att reservera en tillräcklig mängd av ovan nämnd kapacitet finns i 10 § 3 mom. i kommunikationsmarknadslagen.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2010.

RP 272/2009
KoUB 1/2010
RSv 29/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.