336/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av kommunikationsmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) 10 § 3 mom., 67 § 3 mom. 2 punkten, 67 b § 1 mom., 67 e § 1 mom., 67 f § 2 mom. och 128 § 2 mom., av dem 67 § 3 mom. 2 punkten, 67 b § 1 mom., 67 e § 1 mom. och 67 f § 2 mom. sådana de lyder i lag 759/2006 samt 128 § 2 mom. sådant det lyder i lag 518/2004, som följer:

10 §
Koncessionens innehåll

Koncession för tillhandahållande av nättjänster i ett markbundet masskommunikationsnät kan beviljas på villkor att koncessionshavaren för sin del sörjer för att Rundradion Ab samt innehavare av programkoncession enligt 7 § 1 mom. i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) och tillståndshavare enligt 2 § 1 mom. i landskapslagen om rundradioverksamhet (Ålands författningssamling 117/1993) får tillgång till den kapacitet de behöver för utövandet av verksamheten. Med hjälp av ovannämnda koncessionsvillkor ska koncessionsmyndigheten se till att nämnda utövare av televisions- och radioverksamhet i alla situationer får tillgång till den kapacitet de behöver för utövandet av verksamheten.


67 §
Avtal om kommunikationstjänster

I ett avtal skall åtminstone nämnas


2) arten av de tjänster som tillhandahålls och deras egenskaper samt typer av underhållsservice, och när det är fråga om bredbandstjänster även variationsintervallet för informationsöverföringshastigheten,


67 b §
Standardersättning för dröjsmål vid leverans

Användaren har i sådana fall som avses i 67 a § rätt till standardersättning. Denna ersättning uppgår till minst 20 euro för varje påbörjad vecka som leveransen fördröjs, dock högst till 160 euro.


67 e §
Rättelse av fel

Användaren har rätt att kräva att teleföretaget avhjälper felet eller utför en ny prestation i stället för den felaktiga utan att detta medför kostnader för användaren. Teleföretaget är dock inte skyldigt att avhjälpa felet, om detta förorsakar teleföretaget oskäliga kostnader eller oskäliga olägenheter. Vid bedömningen av huruvida kostnaderna eller olägenheterna är oskäliga ska det särskilt beaktas felets betydelse och prestationens värde, om den var avtalsenlig, och om rättelse kan ske på något annat sätt utan att detta medför avsevärd olägenhet för användaren.


67 f §
Prisavdrag och standardgottgörelse

Användaren har rätt till standardgottgörelse om en skada som avses i 67 d § beror på ett avbrott i leveransen. Standardgottgörelsen uppgår till minst 20 euro för varje påbörjad vecka då leveransen är avbruten, dock högst till 160 euro. Om en standardgottgörelse betalas till användaren, har användaren inte på grund av samma avbrott rätt till ett prisavdrag enligt 1 mom.

128 §
Kvalitetskrav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Teleföretaget ska utan dröjsmål underrätta Kommunikationsverket och användaren om eventuella väsentliga fel eller störningar i kommunikationsnäten eller kommunikationstjänsterna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lagens 10 § träder emellertid i kraft den 15 maj 2010.

Lagen tillämpas också på avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande. Om det före ikraftträdandet har uppdagats ett fel i en kommunikationstjänst eller förekommit ett dröjsmål vid leveransen av kommunikationstjänster, tillämpas i fråga om påföljderna dock den lag som gällde vid ikraftträdandet.

RP 272/2009
KoUB 1/2010
RSv 29/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.