326/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i förordningen av den 25 november 2005 om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 3 § 9 punkten, 5 § 7 punkten, 7 § 6 punkten, 13 § och 52 § 2 mom. 8 punkten,

ändras rubriken för 2 §, 1 mom. 8 punkten och 3 mom., 3 § 10 punkten, 4 § 6 b, 11, 14, och 15 punkten, 5 § 4 och 6 punkten, 6 § 3, 7, 12 och 13 punkten, 7 § 11 punkten, 8, 8 a, 10, 17 ja 18 §, 19 § 4 mom., 21 §, 26 §, 29 § 2 mom., 31 § 2 mom., 35 § 5 mom., 38 § 1 mom., 39 §, 46 § 1 punkten, 47 § 1 punkten, 48 § 1 punkten, 49 § 1 mom., 50 §, 52 § 2 mom. 7 punkten, 54 §, 55 § 3 punkten, 56 § 2 mom., 58 § ja 59 § 4 mom., sådana som 4 § 6 b punkten, 21 och 26 §, 29 § 2 mom., 31 § 2 mom. och 48 § lyder i finansministeriets förordning 1040/2008, 8 och 8 a § i finansministeriets förordning 1077/2007 och 50 § delvis ändrad i finansministeriets förordning 1044/2008, samt

fogas till 4 § en ny 13 a punkt, till 6 § en ny 13 punkt, till 7 § en ny 12 och 13 punkt och till 55 § en ny 4 punkt enligt följande:

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Vid ministeriet finns följande basenheter:


8) utvecklings- och förvaltningsfunktionen,


Stabsorgan för ministeriets ledning är sekretariatet för internationella ärenden och kommunikationen. Statssekreteraren som kanslichef kan särskilt tillsätta också andra stabsorgan för ministeriets ledning samt tidsbundna projektorganisationer.


3 §
Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningen bereder ärenden som gäller


10) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statens ekonomiska forskningscentral.

4 §
Budgetavdelningen

Budgetavdelningen bereder ärenden som gäller


6 b) statens upphandlingsverksamhet och Hansel,


11) statens husbyggnadsverksamhet, fastighetsförmögenhet, ämbetslokaler samt Senatfastigheter,


13 a) 7 kap. i självstyrelselagen för Åland,

14) administrativa bestämmelser som gäller Statskontoret samt uppgifter och resultatstyrning som gäller den administrativa styrningen av Statskontoret,

15) uppgifterna för och resultatstyrningen av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

5 §
Skatteavdelningen

Skatteavdelningen bereder ärenden som gäller


4) tullpolitiken och tullförvarandena samt tariffkvoter och tullsuspensioner,


6) uppgifterna för och resultatstyrningen av skatteförvaltningen och tullverket.

6 §
Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen bereder ärenden som gäller


3) verksamheten vid företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och fastighetsfonder samt pantlåneinrättningar,


7) hindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,


12) Statens pensionsfond, med beaktande av vad som föreskrivs i 7 § 11 punkten,

13) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statskontorets finansieringsbransch

7 §
Personalavdelningen

Personalavdelningen bereder ärenden som gäller


11) i samarbete med finansmarknadsavdelningen ärenden som gäller Statens pensionsfond, om de är arbetsgivar- eller personalpolitiskt betydelsefulla,

12) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statskontorets försäkringsbransch och enheten för personaltjänster,

13) styrningen av HAUS kehittämiskeskus Oy.

8 §
Avdelningen för utvecklandet av förvaltningen

Avdelningen för utvecklandet av förvaltningen bereder ärenden som gäller

1) allmän utveckling av den offentliga förvaltningen samt statsförvaltningens strukturer, styrsystem och verksamhetsutveckling,

2) koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statliga funktioner

3) utveckling och förbättring av den verksamhetsmässiga effektiviteten och kvaliteten hos offentliga servicesystem och serviceproduktion,

4) indelningen i regionförvaltningens, exklusive landskapsförbundens samarbetsområden, och den statliga lokalförvaltningens verksamhetsområden och samordningen av dem,

5) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, elektroniska kommunikation och användning av dataarkiv,

6) ledning och utveckling av statens informationsförvaltning och IT-verksamhet samt samordning av gemensamma utvecklingsprojekt,

7) främjande av informationsförvaltningssamarbetet mellan staten och kommunerna samt utveckling och samordning av gemensamma verksamhetsmässiga tekniska lösningar och metoder,

8) allmän utveckling och samordning av datasäkerhet inom den offentliga förvaltningen, främjande av den offentliga förvaltningens nätsäkerhet samt styrning av statens informationssäkerhet,

9) allmän utveckling av statliga affärsverk och system som fungerar på marknadsvillkor,

10) uppgifterna för och resultatstyrningen av regionförvaltningsverken,

11) uppgifterna för och resultatstyrningen av Befolkningsregistercentralen samt folkbokföringen,

12) uppgifterna för och resultatstyrningen av Statistikcentralen samt statistikväsendet,

13) styrningen av gemensamma stödtjänster för den offentliga förvaltningens elektroniska kommunikation och förvaltning som hör till Statskontoret.

8 a §
Kommunavdelning

Kommunavdelningen bereder ärenden som gäller

1) utvecklandet av det kommunala självstyret,

2) kommunernas förvaltning,

3) kommunindelningen och kommunala samarbetet,

4) allmän utveckling och förutseende av kommunernas verksamhet och ekonomi,

5) kommunernas statsandelar som hör till ministeriets förvaltningsområde och statsandelssystemet,

6) förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna,

7) utvecklandet och utvärderingen av kommunal service,

8) de kommunanställdas anställnings- och pensionsskydd,

9) Kommunala arbetsmarknadsverket, Kommunala pensionsanstalten och Kommunernas garanticentral.

10 §
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen bereder ärenden som gäller

1) beredningen och samordnandet av förvaltningsområdets resultatstyrning,

2) förvaltningsområdets verksamhets- och ekonomiplanering, ramförfarande och budget,

3) styrningen och koordineringen av förvaltningsområdets personal-, informationsförvaltnings-, lokalitets- och andra infrastrukturärenden,

4) ministeriets allmänna förvaltning,

5) ministeriets personaladministration och personalutveckling,

6) ministeriets ekonomiförvaltning,

7) allmänna organiseringen av ministeriets informationstjänst och övriga informationsförvaltning,

8) ministeriets andra stödtjänster och interna tjänster, om de inte hör till någon annan enhet enligt denna arbetsordning.

17 §
Beredskaps- och skyddsorganisationen

Beredskapschef vid finansministeriet är förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Beredskapschefen skall leda och samordna förberedelserna för undantagsförhållanden inom förvaltningsområdet. Vid beredskapsplaneringen bistås beredskapschefen av en tjänsteman som beredskapschefen förordnat. Finansministeriets beredskapsdirektör förordnas av administrativa understatssekreteraren.

18 §
Lednings- och styrningsansvar

Ministern leder verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet.

Ministern bistås och företräds av statssekreteraren, som har utnämnts för ministerns mandatperiod, på det sätt som föreskrivs om statssekreterarens uppgifter i 44 § i reglementet för statsrådet (262/2003) och i enlighet med vad ministern vid behov särskilt har bestämt närmare.

Vid ledningen av ministeriet utgörs den övriga tjänstemannaledningen av en statssekreterare såsom kanslichef och understatssekreterarna. De leder enlighet med den arbetsfördelning som fastställts av ministern resultatstyrningen vid ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt beredningen av ärenden som gäller affärsverk inom förvaltningsområdet och fonder utanför statsbudgeten.

Om ministern inte beslutat något annat om arbetsfördelningen, bistår avdelningarna statssekreteraren som kanslichef och understatssekreterarna vid styrningen av ämbetsverken och affärsverken inom förvaltningsområdet samt vid beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten i enlighet med den ovan i denna arbetsordning angivna indelningen av avdelningarnas verksamhetsområden. Vid beredningen bistår dessutom beredningsgrupper eller tjänstemän som den statssekreterare som kanslichef eller understatssekreterare som har styrningsansvaret särskilt har utsett vid behov.

Avdelningscheferna svarar för ledningen av sina avdelningar.

19 §
Uppställandet av resultatmål

Resultat- och utvecklingsdiskussionerna vid ministeriet ska genomföras utgående från verkställandet av strategin och ledande på personalnivå.

21 §
Andra lednings- och beredningsgrupper

Statssekreteraren som kanslichef kan tillsätta tjänstemannaledningsgrupper eller andra beredningsgrupper med uppdrag att bereda ärenden. Statssekreteraren som kanslichef tillsätter också ledningsgruppen för beredningen av finanspolitiken, ledningsgruppen för koncernstyrningen samt ledningsgruppen för styrningen av förvaltningsområdet.

26 §
Administrativa understatssekreterarens uppgifter

Den understatssekreterare som ministern har förordnat till administrativ understatssekreterare ska i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef utveckla och samordna ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolicy, samt leda beredningen av de ärenden som hör till verksamhetsområdet för personalavdelningen, avdelningen för utvecklande av förvaltningen, förvaltningsenheten, kommunavdelningen och utvecklings- och förvaltningsfunktionen.

29 §
Avdelningschefens uppgifter

Vad som i 1 mom. och annars i denna arbetsordning föreskrivs om avdelningschefer gäller i tillämpliga delar förvaltnings- och utvecklingsdirektören, controllern vid statsrådet, chefen för sekretariatet för internationella ärenden och chefen för kommunikationen.

31 §
Förordnande av ställföreträdare

Ställföreträdare för avdelningscheferna samt förvaltnings- och utvecklingsdirektören förordnas av statssekreteraren som kanslichef. Om ställföreträdare för controllern vid statsrådet bestäms i lagen om statsbudgeten.

35 §
Samarbete mellan avdelningarna och information till avdelningarna

Tillgången till de viktigaste besluten, utlåtandena och promemoriorna ska säkerställas genom att de lagras i ministeriets ärendehanteringssystem.

38 §
Arbetsfördelningen inom den interna förvaltningen

Ministeriets interna förvaltning leds av statssekreteraren som kanslichef, som bistås av administrativa understatssekreteraren. De bistås i sin tur av utvecklings- och förvaltningsfunktionen, avdelningscheferna samt de personer som dessa förordnat.

39 §
Fastställande av semestrar

Avdelningschefernas semestrar fastställs av administrativa understatssekreteraren, understatssekreterarnas semestrar av statssekreteraren som kanslichef och statssekreterarens samt statssekreterarens som kanslichef semestrar av ministern.

Cheferna vid avdelningarnas enheter godkänner sina medarbetares semestrar. Enhetschefernas semestrar godkänns av avdelningschefen.

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen ska informeras om avdelningschefernas semestrar före början av maj. Semesterperioderna som infaller under sommaren ska godkännas via HRM-systemet före mitten av maj.

Semestrarna ska fastställas på ett sådant sätt att avdelningarna och enheterna är tillräckligt handlingskraftiga i alla situationer.

46 §
Utnämningsärenden som avgörs av ministern

Utnämningsärenden som avgörs av ministern är

1) utnämning till en tjänst, varom beslut fattas i ministeriet, då den uppgiftsbaserade lönedelen fastställs enligt grundläggande svårighetsgrad 10 eller en högre grad samt då avlöning som fastställs i euro motsvarar avlöningen i svårighetsgrad 1002 med en personlig prestation på 3,00 eller mera.


47 §
Utnämningsärenden som avgörs av administrativa understatssekreteraren

Utnämningsärenden som avgörs av administrativa understatssekreteraren är

1) utnämning till en tjänst, varom beslut fattas i ministeriet, då tjänsten eller uppgiften inte är placerad vid sådana organisationer som leds av i 48 § nämnda chefer och avgörandet av ärendet med stöd av 46 § inte hör till ministern,


48 §
Utnämningsärenden som avgörs av avdelningschefen och vissa andra chefer

Sådana utnämningsärenden i vilka beslut fattas i ministeriet och som avgörs av avdelningschefen, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt controllern vid statsrådet är

1) utnämning till en tjänst, varom beslut fattas i ministeriet, då tjänsten eller uppgiften är placerad vid en sådan organisation som leds av dem och avgörandet av ärendet med stöd av 46 § inte hör till ministern,


49 §
Placering av tjänster och uppgifter

Ministeriets gemensamma tjänster placeras vid avdelningarna enligt administrativa understatssekreterarens beslut.


50 §
Tjänstledigheter om vilka beslut fattas i ministeriet

Sådan tjänstledighet eller befrielse från arbetet som en anställd har rätt till med stöd av lag eller tjänste- eller arbetskollektivavtal beviljas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

Av prövning beroende tjänstledighet eller motsvarande befrielse som varar högst tre månader beviljas av chefen för avdelningen eller enheten. Sådan tjänstledighet och befrielse från arbetet beviljas chefen för en avdelning eller enhet av administrativa understatssekreteraren och personal utanför avdelningarna och enheterna av förvaltnings- och utvecklingsdirektören.

Av prövning beroende tjänstledighet som varar över tre månader beviljas av

1) ministern, om utnämningsbehörigheten tillkommer republikens president eller statsrådet

2) administrativa understatssekreteraren, om utnämningsbehörigheten tillkommer administrativa understatssekreteraren eller ministern

3) den berörda avdelningschefen, förvaltnings- och utvecklingsdirektören eller controllern vid statsrådet, om utnämningsbehörigheten innehas av denne.

52 §
Ärenden som avgörs av understatssekreteraren

Administrativa understatssekreteraren avgör ärenden som gäller


7) ministeriets interna förvaltning, om ärendet enligt denna arbetsordning inte ska avgöras av någon annan tjänsteman.

54 §
Avgörande av ärenden som hör till budgetavdelningens verksamhetsområde

Avdelningschefen vid budgetavdelningen avgör ärenden som gäller avtal med Ab Myntverket i Finland om anskaffning av metallmynt till staten.

Chefen för den enhet vid budgetavdelningen som handlägger budgeträttsliga ärenden avgör ärenden som gäller

1) beviljande av tillstånd för bokföringsenheter att av anslag för innevarande år betala utgifter som hänför sig till tidigare år,

2) beviljande av tillstånd som avses i 41 b § 2 mom. och 62 § 2 mom. i förordningen om statsbudgeten.

Chefen för enheten som behandlar budgetavdelningens ekonomiförvaltning avgör ärenden som gäller i 12 § i lagen om statsbudgeten avsedd bildande av bokföringsenhet.

55 §
Avgörande av ärenden som hör till skatteavdelningens verksamhetsområde

Avdelningschefen vid skatteavdelningen avgör ärenden som gäller


3) sådana beslut eller anvisningar av finansministeriet som avses i 35 § 2 mom. i tullagen och som gäller överlåtelse av varor till en statlig inrättning eller av särskilda skäl även till någon annan, eller förstöring av varor,

4) beviljande av dispens för de i 6 § i statsrådets förordning om tullverket (205/2008) föreskrivna behörighetsvillkoren gällande språkkunskaper.

56 §
Avgörande av ärenden som hör till finansmarknadsavdelningens verksamhetsområde

Finansmarknadsavdelningens avdelningschef avgör ärenden som gäller

1) anvisningar som i fondens namn ges advokater vid övervakning av en rättegång som igångsatts till följd av en specialgranskning enligt 14 a § i lagen om statens säkerhetsfond, handlingars offentlighet samt inhämtande av juridiska utlåtanden, om ärendena inte skall avgöras av någon annan enligt lagen om statens säkerhetsfond eller någon annan lag,

2) verkställighet av avtal och förbindelser som ingåtts i Statens säkerhetsfonds namn före ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om statens säkerhetsfond (245/1996), och ändringar till avtalen och förbindelserna,

3) betalning av utgifter med medel ur Statens säkerhetsfond.


58 §
Avgörande av ärenden som hör till utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören avgör ärenden som gäller

1) utfärdande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att ett tjänsteförhållande har upphört

2) avskrivning av inventarier och annan därmed jämförbar egendom.

59 §
Avgörande av ärenden som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Tillstånd enligt 28 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet att ta del av uppgifter för vetenskaplig forskning eller för något annat ändamål som nämns i lagrummet beviljas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Controllern vid statsrådet beviljar emellertid tillstånd till den del erhållandet av uppgifter gäller information och handlingar som hänför sig till finanscontrollerfunktionen.Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2010.

Helsingfors den 30 april 2010

Finansminister
Jyrki Katainen

Personalchef
Ulla Vilhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.