325/2010

Given i Helsingfors den 29 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 9 september 2004 om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (853/2004) bilagan, sådan den lyder i förordning 679/2009, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Kommissionens beslut 2010/122/EU (32010D0122): EUT nr L 49, 26.2.2010, s. 32.

Helsingfors den 29 april 2010

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Bilaga

Användning av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) som undantas från vad som bestäms i 4 § 1 mom. samt tillåtna maximihalter för de nämnda tungmetallerna och flamskyddsmedlen.

1. Kvicksilver i lågenergilampor upp till 5 mg per lampa.

2. Kvicksilver i lysrör för allmänna ändamål högst:

– 10 mg, när halofosfat används som lysämne

– 5 mg, när trifosfat (lysrör med normal livslängd) används som lysämne

– 8 mg, när trifosfat (lysrör med lång livslängd) används som lysämne

3. Kvicksilver i lysrör för särskilda ändamål.

4. Kvicksilver i andra lampor som inte uttryckligen nämns i denna bilaga.

5. Bly i glas till katodstrålerör, elektroniska komponenter och lysrör.

6. Bly som legeringselement i stål med upp till 0,35 viktprocent bly, aluminium med upp till 0,4 viktprocent bly och som kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.

7. Bly för användning i

– lödpunkter med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 viktprocent bly).

– lödpunkter för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikation.

– keramiska delar till elektronik (exempelvis piezoelektroniska anordningar).

8. Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter och kadmiumbeläggning med undantag för sådan användning som är förbjuden enligt statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller produkter och förnödenheter som innehåller kadmium och dess föreningar 1415/1992.

9. Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålssystemet i absorptionskylaggregat.

10. Bly i lagerskålar och bussningar av blybrons.

11. Bly i kontaktsystem med böjliga stift (compliant pins).

12. Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler.

13. Bly och kadmium i optiskt glas och filterglas.

14. Bly i lödpunkter med fler än två delar för kopplingen mellan stiften och mikroprocessorstacken, med en blyhalt över 80 men under 85 viktprocent.

15. Bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chipstackar av integrerade kretsar.

16. Bly i rörlampor med silikatbelagda rör.

17. Blyhalogenid som lysämne i högtryckslampor (HID-lampor) för reprografi.

18. Bly som aktivator i lyspulvret (en viktprocent bly eller mindre) dels i urladdningslampor som används som sollampor och som innehåller fosforer såsom BaSi2O5:Pb, dels i speciallampor som används för ljuskopiering, litografi, insektsfällor, fotokemiska processer och härdning och som innehåller fosforer såsom (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb.

19. Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammansättningar som huvudamalgam och med PbSn-Hg som tillsatsamalgam i mycket kompakta energisparlampor (ESL).

20. Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD).

21. Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas.

22. Bly som störämne i RIG (rare earth iron garnet) Faraday-fasvridare i fiberoptiska kommunikationssystem till och med den 31 december 2009.

23. Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm bendelning med NiFe-benramar och bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm bendelning med benramar av koppar.

24. Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer.

25. Blyoxid i plasmaskärmar (PDP) och SED-skärmar (surface conduction electronic emitter displays), särskilt i dielektriska skikt på främre och bakre glassubstrat, busselektrod, svart band, adresselektrod, avgränsarribbor (barrier ribs), fritta i försegling (Æseal fritÆ och Æfrit ringÆ) samt i tryckpastor.

26. Blyoxid i glashöljet till lampor av typen ÆBlacklight blueÆ (BLB).

27. Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre).

28. Sexvärt krom i korrosionsskyddande beläggningar på olackerade metallplåtar och fästanordningar använda i korrosionsskydd och skydd mot elektromagnetisk interferens i utrustning som ingår i kategori 3 i direktiv 2002/96/EG (IT- och telekommunikationsutrustning). Undantag beviljas fram till den 1 juli 2007.

29. Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG.

30. Kadmiumlegeringar som elektromekanisk lödmetall i elektriska ledare som används direkt på röstspolen i omvandlare i högtalare med stor effekt och ljudeffektnivåer på 110 dB (A) eller mer.

31. Bly i lödmaterial i kvicksilverfria flata lysrör (som exempelvis används for bildskärmar med flytande kristaller eller design- och industribelysning).

32. Blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för argon- och kryptonlaserrör.

33. Bly i lod för lödning av tunna koppartrådar med diametern 100 &§956;m eller mindre i kraftkondensatorer.

34. Bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar.

35. Kadmium i fotoresistorer för optokopplare i professionell audioutrustning till och med den 31 december 2009.

36. Kvicksilver som sputtringsinhibitor i plasmaskärmar för likström som innehåller mer än 30 mg per skärm till och med den 1 juli 2010.

37. Bly i pläteringsskikt för högspänningsdioder med en kropp av zinkboratglas.

38. Kadmium och kadmiumoxid i tjockfilmspasta som används på aluminiumbunden berylliumoxid.

39. Kadmium i färgväxlande lysdioder med II-VI-halvledare (< 10 µg Cd per mm2av den ljusemitterande ytan) för användning i halvledarbaserade belysnings- eller displaysystem till den l juli 2014.

I homogena material är den tillåtna maximala halten av bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybrombifenyl (PBB) och polybromdifenyleter (PBDE) 0,1 och av kadmium 0,01 viktprocent.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.