319/2010

Given i Helsingfors den 29 april 2010

Statsrådets förordning om dammsäkerhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av dammsäkerhetslagen av den 26 juni 2009 (494/2009):

1 §
Kompetenskrav

Den som planerar en damm ska ha lämplig utbildning samt tillräcklig sakkunskap om och erfarenhet av planeringen av motsvarande konstruktioner. Den personal som ansvarar för driften av en damm ska vara tillräckligt förtrogen med förhållanden som påverkar säkerheten vid dammen samt i driften och säkerhetssystemen.

2 §
Hydrologisk dimensionering av dammar i vattendrag

En damm i ett vattendrag dimensioneras för den vattenföring som på dammen orsakar det största behovet av avtappning. Dimensioneringen anges i form av den årliga sannolikheten eller återkomstintervallen för det flöde (det dimensionerade flödet) som motsvarar denna vattenföring.

Det dimensionerade flödet för en damm i ett vattendrag är det flöde som förekommer

1) vid klass 1-dammar med en sannolikhet på 0,02–0,01 procent dvs. i genomsnitt en gång på 5 000–10 000 år.

2) vid klass 2-dammar med en sannolikhet på 0,2–0,1 procent dvs. i genomsnitt en gång på 500–1 000 år, samt

3) vid klass 3-dammar med en sannolikhet på 1–0,2 procent dvs. i genomsnitt en gång på 100–500 år.

En damm i ett vattendrag dimensioneras så att vattenståndet i uppdämningsdammen under det dimensionerade flödet inte överskrider det säkra vattenståndet i dammen när dammens avtappningskapacitet frånsett kraftverkets drivvattenföring utnyttjas.

3 §
Hydrologisk dimensionering av andra dammar

Den hydrologiska dimensioneringen av dammar i vattendrag används i tillämpliga delar också för den hydrologiska dimensioneringen av andra dammar.

Den hydrologiska dimensioneringen av översvämningsvallar görs från fall till fall enligt behovet av översvämningsskydd.

4 §
Allmänna tekniska säkerhetskrav på dammar

Dammkonstruktionens stabilitet samt konstruktionsdetaljernas funktion och dimensionering ska vara tillräckliga för att garantera att dammen är säker i samtliga driftssituationer.

Dammens tappningsluckor och andra driftsanordningar ska vara funktionssäkra. Det ska finnas ett reservlyftsystem eller en reservlyftplan för dammens tappningsluckor.

Det ska finnas fungerande färdvägar till dammen och möjlighet att underhålla dammen ska planeras, och vid behov säkerställas även vid översvämningar och dammolyckor. På dammen får det inte finnas växlighet eller ämnen eller föremål som inte hör till dammkonstruktionen och som medför fara för dammkonstruktionen eller olägenhet för underhållet eller kontrollen av dammen.

Dammägaren ska till dammsäkerhetsmyndigheten ge in planerna för dammen och av dem ska framgå hur de tekniska säkerhetskraven på dammen uppfylls och hur dammbassängen fylls med vatten eller något annat ämne i samband med att dammen tas i bruk. Dammägaren ska ordna möjlighet för dammsäkerhetsmyndigheten att konstatera att de tekniska säkerhetskraven uppfylls i olika skeden av byggnadsarbetet på dammen.

5 §
Särskilda tekniska säkerhetskrav på klass 1- och 2-dammar

Utöver vad som föreskrivs i 4 §, ska klass 1- och 2-dammar vara tillräckligt höga för att garantera att dammen är säker i alla driftssituationer.

Krönet på jorddammar i klasserna 1 och 2 ska vara farbart i hela sin längd.

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller inte översvämningsvallar.

6 §
Riskutredning

I riskutredningen

1) beskrivs hur vatten eller ett annat uppdämt ämne sprider sig vid ett dammbrott på de ställen där brottet medför störst skaderisk,

2) anges översvämningens största täckning vid ett dammbrott (översvämningsrisk vid dammbrott),

3) utreds skadeobjekt på området för översvämningsrisk vid dammbrott,

4) uppskattas den skada som skadeobjekten orsakas av vattnets eller ett annat uppdämt ämnes strömning eller djup eller av ämnets beskaffenhet.

Om det är nödvändigt för att utreda dammens klass eller för att göra upp säkerhetsprogrammet eller en plan för räddningsväsendet, ska flodvågens förlopp utredas med behövliga kalkyler till exempel med hjälp av en terrängmodell.

7 §
Säkerhetsprogram för en damm

I ett säkerhetsprogram för en damm anges dammägarens åtgärder för att

1) vid störningar förebygga olyckor samt förebygga och begränsa skadorna på dammen,

2) skydda människor, egendom och miljön mot olyckor,

3) anmäla olyckor.

I programmet nämns också det material och den utrustning som ska reserveras och den personal som står till förfogande för att avvärja olyckor.

I säkerhetsprogrammet för en avfallsdamm anges dessutom det uppdämda ämnets beskaffenhet, farliga egenskaper, mängd, samt i vilka halter ämnet uppträder och hur det sprider sig och förändras samt dammens övriga särdrag.

8 §
Kontrollprogram

I kontrollprogrammet anges kontrollintervallerna för dammen, de objekt som kontrolleras och åtgärderna i anslutning till kontrollen separat för idrifttagandet av dammen och för driften av den.

I kontrollprogrammet anges också hur kontrollen av dammen effektiveras vid översvämningar, störtregn, hårda vindar och andra motsvarande särskilda påfrestningar.

9 §
Säkerhetsarrangemang vid dammen

En säker drift av dammen ska garanteras för klass 1- och 2-dammar genom

1) arrangemang som säkrar driften av dammen vid störningar,

2) varnings- och andra arrangemang för att avvärja den fara som tappningar från en damm i ett vattendrag medför för dem som befinner sig uppströms och nedströms om dammen,

3) arrangemang för att vid behov avvärja den fara som skadegörelse eller ofog medför.

Dammägaren ska göra upp en beskrivning över säkerhetsarrangemangen som hålls uppdaterad och ges in till dammsäkerhetsmyndigheten, om arrangemangen inte framgår av andra handlingar som sänts till dammsäkerhetsmyndigheten.

10 §
Uppgifter som ska lämnas till datasystemet

Dammägare ska till datasystemet lämna

1) tillståndsbeslut och andra beslut av myndigheter som gäller dammen,

2) uppgifter om dammens hydrologiska dimensionering,

3) planeringshandlingarna för dammen, av vilka det framgår hur dammens tekniska säkerhetskrav har uppfyllts vid anläggandet av dammen samt vid ändringar och reparationer av den,

4) kontrollprogrammet för dammen,

5) riskutredning, om en sådan ska göras för dammen,

6) säkerhetsprogram, om ett sådant ska göras för dammen,

7) beskrivning av säkerhetsarrangemangen, om en sådan ska göras för dammen,

8) material i anslutning till återkommande inspektioner,

9) bedömningar av dammens skick.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2010.

Helsingfors den 29 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Leena Westerholm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.