318/2010

Given i Helsingfors den 29 april 2010

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 18 mars 2010 om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2010 (174/2010) 2 § 6 mom., som följer:

2 §
Stödberättigande åkerareal år 2010

En jordbrukare som inte har förbundit sig vid kompensationsbidrags- eller miljöstödssystemet eller ingetdera av dessa system och som den 1 januari 2005 eller senare, senast den 30 april 2010 och innan han eller hon har fyllt 40 år, genom generationsväxling eller genom överföring av besittningen av en hel gård, i sin besittning har fått en gård som innehafts av en jordbrukare som inte har fyllt 65 år och som inte har förbundit sig vid kompensationsbidrags- eller miljöstödssystemet eller ingetdera av dessa system, kan för den här gårdens åkerareal söka berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket. I samband med detta kan berättigande till stöd också beviljas för annan åkerareal som jordbrukaren har i sin besittning och som inte berättigar till stöd förutsatt att denna areal har uppgetts som åker 2009 på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Juha Palonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.