313/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 8 kap. 1 och 5 § samt 6 § 1 mom. och 11 kap. 2 § 5 mom. 5 punkten, av dem 8 kap. 1 § sådan den lyder i lag 307/2004,

ändras 1 kap. 3 §, 5 § 1 mom. 9, 10 och 10 a-punkten samt 9 §, 2 kap. 1 §, 11 § 1 mom., 14 §, 17 § 1 mom. och 18―21 §, 5 kap. 10 § 2 mom., 6 kap. 11 § 1 mom. och det inledande stycket i 11 § 3 mom., 7 kap. 11 §, 8 kap. 2 § 2 mom., 3 mom. 2 punkten och 5 mom., 3 § 2 mom., 4 § 2 mom., 4 a § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 6 § 3 mom. och 7 § 1 mom. 4 punkten samt 11 kap. 2 § 3 mom., 4 mom. 11, 16 och 17 punkten samt 5 mom. 3 punkten och 4 § 1 mom.,

av dem 1 kap. 3 § och 2 kap. 18 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 459/2005, 1 kap. 5 § 1 mom. 9 punkten och 8 kap. 4 a § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. sådana de lyder i lag 1217/2005, 1 kap. 5 § 1 mom.10 punkten sådan den lyder i lag 970/2003 och 10 a-punkten sådan den lyder i nämnda lag 459/2005 samt 1 kap. 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1053/2008, 2 kap. 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 459/2005 och i lag 344/2009, 2 kap. 11 § 1 mom., 8 kap. 4 § 2 mom. och 11 kap. 2 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1560/2009, 2 kap. 20 § sådan den lyder i nämnda lag 459/2005 och i lag 548/2006, 5 kap. 10 § 2 mom. och 7 kap. 11 § sådana de lyder i lag 1188/2009, 6 kap. 11 § 1 mom. och det inledande stycket i 11 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1252/2006 och 11 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1199/2009, samt

fogas till 2 kap. nya 1 a och 18 a §, till 7 kap. en ny 12 § samt till 11 kap. 2 § 4 mom. en ny 18 punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Förmånstagarnas allmänna rättigheter och skyldigheter

En arbetssökande har rätt till en sysselsättningsplan på det sätt som bestäms i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).

En förmånstagare har en allmän skyldighet att aktivt söka arbete och utbildning, att till arbets- och näringsbyrån lämna uppgifter och redogörelser om sitt yrkeskunnande, sin arbetshistoria, utbildning och arbetsförmåga, att fullfölja den i samarbete med arbets- och näringsbyrån utarbetade sysselsättningsplanen samt vid behov söka sig till och delta i sysselsättningsfrämjande service och åtgärder.

5 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) skyldighet att vara i arbete den tid i arbete eller utbildning som förutsätts innan en arbetslöshetsförmån kan betalas efter upprepat förfarande som avses i 8 punkten och som visar att personen i fråga inte vill ta emot arbete, eller den tid i arbete eller utbildning eller det deltagande i sysselsättningsfrämjande service som förutsätts innan arbetsmarknadsstöd för arbetslöshetstid kan betalas efter ett förfarande som avses i 8 kap. 2 § 3 mom., 4 a § eller 6 § 3 mom.,

10) sysselsättningsplan en plan enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice som arbets- och näringsbyrån utarbetat tillsammans med arbetssökanden,

10 a) plan som ersätter sysselsättningsplanen en aktiveringsplan som avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) samt en integrationsplan som avses i lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (493/1999),


9 §
Pendlingsregion

En persons pendlingsregion sträcker sig 80 kilometer från personens faktiska bostad. Om det inte är befogat att göra någon annan bedömning, betraktas som personens faktiska bostad den adress som antecknats för personen i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning.

2 kap.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av förmåner

1 §
Arbetslös arbetssökande

Berättigade till arbetslöshetsförmåner är under de förutsättningar som anges i denna lag arbetslösa arbetssökande som söker heltidsarbete. Arbetssökande som får invalidpension i form av delpension har rätt till arbetslöshetsförmåner, trots att de inte söker heltidsarbete.

Som arbetslös betraktas den som inte står i anställningsförhållande eller är sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete. Som arbetslös betraktas dessutom en person som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 14 punkten och i 4 kap. 1 § och som är permitterad på heltid.

Som arbetssökande betraktas de som meddelar sin postadress och eventuella andra kontaktuppgifter till arbets- och näringsbyrån för att ta emot arbetserbjudanden och för eventuell annan kontakt så att de kan nås utan dröjsmål och som på det sätt som bestäms i lagen om offentlig arbetskraftsservice

1) är registrerade som arbetssökande i informationssystemet för arbetsförvaltningens kundbetjäning,

2) har hållit sin jobbsökning i kraft vid arbets- och näringsbyrån,

3) sköter ärenden hos arbets- och näringsbyrån så som byrån förutsätter.

En arbetssökande anses söka heltidsarbete, om syftet med jobbsökningen och en eventuell sysselsättningsplan är sysselsättning i heltidsarbete.

1 a §
Rätt till arbetslöshetsförmåner för utlänningar

En person som inte är finsk medborgare har rätt till arbetslöshetsförmåner enligt denna lag, om han eller hon har obegränsad rätt att utföra förvärvsarbete på basis av en för Finland bindande internationell överenskommelse.

Andra än de som avses i 1 mom. och som inte är finska medborgare har rätt till arbetsmarknadsstöd enligt denna lag endast om de har obegränsad rätt att utföra förvärvsarbete med stöd av ett permanent uppehållstillstånd, ett EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare eller uppehållstillstånd av kontinuerlig karaktär som beviljats på grund av familjeband.

Andra än de som avses i 1 mom. och som inte är finska medborgare har rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt denna lag endast om de har rätt att utföra förvärvsarbete med stöd av ett uppehållstillstånd som inte är tillfälligt.

11 §
Frånvaro från arbetsmarknaden

En arbetssökande som under de närmast föregående sex månaderna innan han eller hon registrerade sig som arbetslös arbetssökande har varit mindre än sex veckor på arbetsmarknaden och inte kan ange någon giltig orsak till sin frånvaro, har under 60 dagar efter det han eller hon anmälde sig som arbetslös arbetssökande inte rätt till arbetslöshetsförmåner. En arbetssökande anses ha varit på arbetsmarknaden, om han eller hon har varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret eller sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete eller har deltagit i sysselsättningsfrämjande service enligt 10 kap. 1 § 2 mom. 1―5 punkten eller varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.


14 §
Regional rörlighet

En arbetssökande har giltig orsak att vägra ta emot erbjudet arbete inom sin pendlingsregion om hans eller hennes dagliga arbetsresa vid heltidsarbete skulle överstiga i genomsnitt tre timmar och vid deltidsarbete i genomsnitt två timmar.

En arbetssökande har giltig orsak att vägra ta emot erbjudet arbete utanför sin pendlingsregion, om

1) det enligt arbets- och näringsbyråns bedömning kan fås sådana lämpliga arbetstagare för arbetsplatsen inom vars pendlingsregion den lediga arbetsplatsen är belägen,

2) arbetet inte är ett varaktigt heltidsarbete som tryggar försörjningen,

3) det på den nya orten inte finns en tillgänglig bostad som är lämplig för arbetssökanden och hans eller hennes familj,

4) det ska anses vara oskäligt att arbetssökanden tar emot arbetet med beaktande av hans eller hennes språkkunskaper, eller

5) arbetssökanden har en vägande personlig orsak att inte ta emot arbetet.

En bostad anses vara lämplig för arbetssökanden och hans eller hennes familj om inflyttningen i den inte avsevärt försämrar boendet och om kostnaderna för den inte avsevärt minskar den arbetssökandes disponibla inkomster. Bostaden ska stå till den arbetssökandes och familjens förfogande senast när den arbetssökande tar emot arbete utanför sin pendlingsregion eller omedelbart därefter.

Såsom vägande personlig orsak anses makens arbete eller företagsverksamhet när detta är nödvändigt för familjens försörjning samt egna, makens eller barnens studier eller skolgång, om dessa är bundna till orten, vård av en nära släkting eller någon annan närstående person, det egna hälsotillståndet eller nära släktingars hälsotillstånd eller någon annan med dessa jämförbar orsak. En anskaffad bostad kan anses som en sådan orsak.

En arbetssökande har giltig orsak att vägra ta emot arbete utomlands, dock inte i en sådan stat där han eller hon söker arbete och till honom eller henne under denna tid betalas arbetslöshetsdagpenning enligt en för Finland bindande internationell rättsakt.

17 §
Giltig orsak att vägra delta i eller att lämna utbildning

En arbetssökande har giltig orsak att vägra delta i eller att lämna en utbildning, om den inte är eller arbete inom branschen i fråga inte vore lämpligt för honom eller henne med beaktande av hans eller hennes hälsotillstånd och arbetsförmåga. En arbetssökande har giltig orsak att lämna en utbildning utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsförmåner, om utbildningsanordnaren väsentligen försummar sitt ansvar för arbetarskyddet för den som deltar i utbildningen eller om utbildningen väsentligt avviker från utbildnings- eller läroplanen.


18 §
Uteblivande från ett möte där en sysselsättningsplan utarbetas

En arbetssökande som uteblir från ett möte där en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den ska utarbetas eller revideras har inte rätt till arbetslöshetsförmåner under de 15 dagar som följer efter uteblivandet från mötet. Rätten till förmånen fås dock tillbaka tidigast den dag då en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den har utarbetats eller reviderats, om inte dröjsmålet med utarbetandet eller revideringen av planen beror på arbets- och näringsbyråns handlande.

Det som sägs i 1 mom. tillämpas inte, om arbetssökanden uteblir från mötet på grund av sjukdom eller olycksfall eller av en orsak som inte beror på personen själv eller om det finns någon annan godtagbar anledning för att utebli. En tidsperiod utan ersättning föreläggs inte heller när arbetssökanden i förväg har underrättat arbets- och näringsbyrån om att han eller hon är förhindrad att komma till mötet där en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den ska utarbetas eller revideras och arbets- och näringsbyrån godkänner den orsak som arbetssökanden angett för att mötet ska senareläggas.

18 a §
Vägran att utarbeta sysselsättningsplan

Om en arbetssökande utan giltig orsak vägrar att utarbeta eller revidera en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den eller genom annat förfarande än det som avses i 18 § orsakar att planen inte kan utarbetas eller revideras, har han eller hon inte rätt till arbetslöshetsförmåner under 60 dagar från vägran.

19 §
Vägran att delta i sysselsättningsfrämjande service och avbrytande av servicen

En arbetssökande har inte rätt till arbetslöshetsförmåner under 60 dagar från vägran, om han eller hon utan giltig orsak vägrar att delta i följande service som arbets- och näringsbyrån erbjuder och som ingår i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen:

1) arbetsprövning eller arbetslivsträning enligt 8 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice,

2) arbets- och utbildningsprövning enligt 6 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice, eller

3) integrationsåtgärd för invandrare.

Arbetssökanden har giltig orsak att vägra delta i sådan sysselsättningsfrämjande service som nämns i 1 mom., om den ordnas utanför arbetssökandens pendlingsregion, eller om han eller hon har någon annan orsak som kan jämställas med detta.

En arbetssökande som utan giltig orsak avbryter eller av eget förvållande måste avbryta service som nämns i 1 mom., har under 60 dagar efter avbrytandet inte rätt till arbetslöshetsförmåner.

Arbetssökanden har giltig orsak att avbryta service som nämns i 1 mom., om serviceanordnaren väsentligen försummar sitt ansvar för arbetarskyddet för deltagaren eller försummar att iaktta villkoren i det avtal som ingåtts om åtgärden.

20 §
Fullföljande av sysselsättningsplanen

En arbetslös arbetssökande som utan giltig orsak genom eget förfarande väsentligen försummar att följa sin sysselsättningsplan eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen, är inte berättigad till arbetslöshetsförmåner under 60 dagar. Tiden räknas från den dag då arbetskraftsmyndigheten har konstaterat försummelsen.

En arbetssökande har giltig orsak att inte följa sin sysselsättningsplan eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen till den del han eller hon med stöd av 12―19 § skulle ha rätt att vägra ta emot motsvarande arbete, utbildning eller sysselsättningsfrämjande service som arbetskraftsmyndigheten erbjuder.

21 §
Upprepad vägran

Om en arbetssökande upprepade gånger utan giltig orsak vägrar ta emot arbete som avses i 12 § eller delta i utbildning som avses i 16 § eller om det av hans eller hennes motsvarande upprepade förfarande annars kan dras den slutsatsen att han eller hon inte vill ta emot arbete eller delta i utbildning eller sysselsättningsfrämjande service, eller söka sig till yrkesutbildning på det sätt som avses i 8 kap. 2 §, har han eller hon inte rätt till arbetslöshetsförmåner förrän han eller hon i minst tre månader har varit i sådant arbete som räknas in i arbetsvillkoret eller deltagit i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller bedrivit frivilliga heltidsstudier enligt 6 § 2 mom. i detta kapitel (skyldighet att vara i arbete).

5 kap.

Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning

10 §
Arbetsvillkorets giltighet

En person anses ha varit på arbetsmarknaden om han eller hon har varit i arbete som inräknas i arbetsvillkoret eller sysselsatt i företagsverksamhet eller eget arbete eller har deltagit i sysselsättningsfrämjande service enligt 10 kap. 1 § 2 mom. 1―5 punkten eller varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. En person anses ha haft godtagbart skäl till frånvaro från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, institutionsvård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudier, stipendieperiod, barnafödsel, vård av barn som är högst 3 år eller någon annan orsak som kan jämföras med dessa.


6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

11 §
Beräknande av tid i arbete

Tiden i arbete enligt 3 a och 9 § beräknas på grundval av de inkomster som omfattas av de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).


När tiden i arbete enligt 3 a § beräknas ska som tid som jämställs med arbete dessutom beaktas varje sådan full kalendermånad


7 kap.

Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadsstöd

11 §
Självrisktidens giltighet

Självrisktiden är i kraft till utgången av det kalenderår under vilket den i sin helhet har uppkommit.

Under ett begynnande kalenderår förutsätts ny självrisktid inte

1) så länge som personen i fråga utan avbrott får arbetsmarknadsstöd,

2) då självrisktiden fördelar sig på två kalenderår,

3) då självrisktiden har gått till ända vid utgången av ett kalenderår utan att utbetalningen av arbetsmarknadsstödet ännu har börjat,

4) då rätten till arbetsmarknadsstöd börjar på nytt inom 14 dagar från det att föregående rätt till arbetsmarknadsstöd upphörde, eller

5) då en person har fått en rehabiliteringsförmån enligt 3 kap. 4 § 5 punkten eller dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och återgår till att vara arbetslös arbetssökande inom 14 dagar från det att den förmån som avses ovan har upphört.

12 §
Arbetsmarknadsstödets varaktighet

Arbetsmarknadsstödet betalas utan tidsbegränsning.

Det kan bestämmas att resebidrag ska betalas för högst fyra månader efter det att anställningsförhållandet inleddes, dock högst så länge som anställningsförhållandet varar. Resebidrag betalas för fem dagar i veckan trots vad som i 3 kap. 2 § bestäms om antalet förmånsdagar per vecka.

8 kap.

Särskilda arbetskraftspolitiska begräsningar för arbetsmarknadsstöd

2 §
Unga som saknar yrkesutbildning

Berättigad till arbetsmarknadsstöd är med avvikelse från 1 mom. en ung person i åldern 18―24 som saknar yrkesutbildning och som trots aktivt sökande efter arbete och till utbildning inte har kunnat ordnas arbete, utbildning eller sysselsättningsfrämjande service som avses i 10 kap. 1 § 2 mom. 1―5 punkten. För att den unga ska bevara rätten till arbetsmarknadsstöd förutsätts att han eller hon är villig att ta emot arbete och delta i utbildning och sysselsättningsfrämjande service som avses i 10 kap. 1 § 2 mom. 1―5 punkten, samt aktivt och fortlöpande söker sig till i 1 mom. avsedd lämplig utbildning.

En ung person som saknar yrkesutbildning har inte rätt att få arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet, om han eller hon utan giltig orsak


2) har vägrat delta i arbetspraktik, arbetsprövning eller arbets- och utbildningsprövning enligt 6 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice, eller avbrutit sådan service, eller


I fråga om giltig orsak att vägra delta i eller att avbryta arbetspraktik tillämpas vad som i 2 kap. 19 § bestäms om giltig orsak att vägra delta i eller att avbryta arbetslivsträning och arbetsprövning.

3 §
Att söka till yrkesutbildning

Om det i en sysselsättningsplan enligt 5 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice eller i en aktiveringsplan enligt 3 kap. i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ingår att personen ska söka in till utbildning i större omfattning än vad som anges i 1 mom., anses personen aktivt och fortlöpande söka in till utbildning om planen genomförs.


4 §
Väntetid

Väntetiden uppnås när den arbetssökande, efter att ha registrerat sig som arbetslös arbetssökande, i sammanlagt fem månader har varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret, företagare eller arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service enligt 10 kap. 1 § 2 mom. 1―5 punkten.


4 a §
Indragning av rätten till arbetsmarknadsstöd

Rätten till arbetsmarknadsstöd för arbetslöshetstid dras in för den som på grundval av arbetslöshet har fått arbetsmarknadsstöd för minst 500 dagar eller vars rätt till arbetslöshetsdagpenning har upphört på grund av att den maximitid som avses i 6 kap. 7 eller 9 § löpt ut och som efter att ha upphört att vara berättigad till arbetslöshetsdagpenning, har fått arbetsmarknadsstöd på grundval av arbetslöshet för minst 180 dagar, om han eller hon


2) utan giltig orsak vägrar delta i sådan arbetsprövning, arbetslivsträning eller arbetspraktik som avses i 8 kap. i lagen om offentlig arbetskraftsservice och om vilken avtalats i den sysselsättningsplan eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen som utarbetats tillsammans med honom eller henne,


Den vars rätt till arbetsmarknadsstöd för arbetslöshetstid har dragits in i enlighet med 1 mom. har rätt att på nytt få arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet efter att han eller hon har haft ett arbete som beaktas vid beräkningen av huruvida arbetsvillkoret uppfyllts, har deltagit i utbildning som avses i 1 mom. 1 punkten eller i sysselsättningsfrämjande service som avses i 1 mom. 2 punkten i minst fem månader.


6 §
Vägran och avbrytande i anslutning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Om någon upprepade gånger förfar på det sätt som avses i 2 mom. och det därför kan dras den slutsatsen att han eller hon inte vill delta i åtgärder som avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, är han eller hon inte berättigad till arbetsmarknadsstöd förrän han eller hon i minst tre månader har varit i arbete som räknas in i arbetsvillkoret eller deltagit i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller, om han eller hon är under 25 år, i utbildning som avses i 2 § 1 mom. (skyldighet att vara i arbete).

7 §
Giltig orsak att vägra delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller att avbryta den

Giltig orsak att vägra delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller att avbryta den har en person som


4) deltar i sysselsättningsfrämjande service enligt 10 kap. 1 § 2 mom. 1―5 punkten.


11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

2 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Om en sådan förändring inträffar i en förmånstagares omständigheter som kan påverka rätten att få en förmån eller minska förmånsbeloppet, ska han eller hon omedelbart underrätta den som betalar ut arbetslöshetsförmånen om förändringen. Förmånstagaren ska omedelbart underrätta arbets- och näringsbyrån om en förändring i förhållanden som avses i 4 §.

De förändringar i förmånstagarens omständigheter som avses i 3 mom. och som den som får en arbetslöshetsförmån omedelbart skall meddela den som betalar ut förmånen är


11) avslutande av sådan sysselsättningsfrämjande service som avses i 10 kap. 1 §,


16) barn som sökanden försörjer,

17) andra liknande förändringar i omständigheterna,

18) de dagar då mottagaren av arbetslöshetsförmån har deltagit i sysselsättningsfrämjande service enligt 10 kap. 1 § 2 mom. 3―6 punkten.

Dessutom skall den som får arbetsmarknadsstöd anmäla följande förändringar i sina egna och makens samt familjens omständigheter till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen:


3) förälderns eller föräldrarnas inkomster som avses i 7 kap. 6 §, om det är fråga om en person som avses i 7 kap. 9 §,


4 §
Arbetskraftspolitiskt utlåtande

Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om de förutsättningar som anges i 2 kap., 7 kap. 2 och 3 § och 11 § 2 mom., 8 kap., 10 kap. 2 § 1, 2, 4 och 5 mom., 3 § och 5 § 1 och 3 mom. i denna lag samt i 5 a kap. 2 § 1―3 mom. i lagen om offentlig arbetskraftsservice, om sådant bevisligt avbrott som avses i 9 kap. 3 § 2―4 mom. samt om de förutsättningar som anges i 5―7 § i den lagen. I det arbetskraftspolitiska utlåtandet ska det konstateras huruvida sysselsättningsfrämjande service ingår i den sysselsättningsplan som utarbetats tillsammans med den arbetssökande eller i en plan som ersätter sysselsättningsplanen och huruvida den arbetssökande omfattas av omställningsskydd.Denna lag träder i kraft den 10 maj 2010.

I fråga om en arbetssökandes förfarande som ägt rum före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

I fråga om ersättning för uppehälle som betalas för sysselsättningsfrämjande service eller annan service som inte slutförts vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 6 kap. 11 § 1 mom och det inledande stycket i 11 § 3 mom. samt 7 kap. 11 § tillämpas från och med den 1 januari 2010.

RP 274/2009
AjUB 3/2010
RSv 46/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.