310/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Uppgifter

Till undervisnings- och kulturministeriets uppgifter hör

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt övrig allmänbildande utbildning,

2) grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning,

3) vuxenutbildning och fritt bildningsarbete,

4) universitetsundervisning,

5) yrkeshögskoleundervisning,

6) vetenskaplig forskning,

7) ärenden som gäller språkexamina och auktoriserade translatorer,

8) konst samt statsgaranti för konstutställningar,

9) mediekultur, kulturarvet samt kulturväsendet i övrigt,

10) idrott,

11) ungdomsarbete,

12) arkivväsendet,

13) museiväsendet,

14) det allmänna biblioteksväsendet,

15) förebyggande av rasism samt främjande av goda etniska relationer i medborgarverksamhet och i skolorna,

16) ärenden som gäller evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan och andra religionssamfund samt andra religionsfrihetsärenden och det allmänna ordnandet av begravningsväsendet,

17) studiestöd,

18) upphovsrätt,

19) ärenden som gäller statsandel och understöd för undervisnings- och kulturverksamhet.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, organ och sammanslutningar som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde

Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör

universiteten och övningsskolorna vid dem,

yrkeshögskolorna,

Utbildningsstyrelsen och de statliga läroanstalter som hör till dess verksamhetsområde,

studentexamensnämnden,

besvärsnämnden för studiestöd,

Finlands Akademi,

forskningscentralen för de inhemska språken,

arkivverket,

Depåbiblioteket,

centralkommissionen för konst, statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna,

biblioteket för synskadade,

Museiverket,

Statens konstmuseum,

förvaltningsnämnden för Sveaborg,

Nationella audiovisuella arkivet

Statens filmgranskningsbyrå,

statens filmnämnd,

Institutet för Ryssland och Östeuropa,

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO,

CSC-Tieteen tietotekniiikan keskus Oy,

Veikkaus Ab,

Certia Oy,

Helsinki Business and Science Park Oy Ltd,

Hästinstitut Ab,

Suomen Ilmailuopisto Oy,

Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.

3 §
Organisation

Vid ministeriet finns en utbildnings- och forskningspolitisk avdelning, en kultur-, idrotts- och ungdomspolitisk avdelning samt en förvaltningsavdelning. Avdelningarna kan ha enheter och resultatområden.

Dessutom finns vid ministeriet verksamhetsenheter utanför avdelningarna, nämligen internationella sekretariatet, kommunikationsenheten och enheten för intern revision.

4 §
Arbetsordning

I arbetsordningen bestäms om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, avdelningarnas och de andra verksamhetsenheternas ansvarsområden, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende.

I fråga om den interna organisationen och arbetsfördelningen inom en avdelning eller annan verksamhetsenhet bestäms närmare i arbetsordningen eller vid behov i ministeriets interna bestämmelser som utfärdas av chefen för avdelningen eller verksamhetsenheten.

5 §
Personal

Vid ministeriet finns en kanslichef. Som chef för en avdelning är en överdirektör. Om chefen för verksamhetsenheten utanför avdelningarna bestäms i arbetsordningen.

Vid ministeriet finns dessutom andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Ministern beslutar om vid vilken avdelning eller annan verksamhetsenhet tjänster, tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande skall placeras. Vid ministeriet kan finnas tjänster, tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande som inte är placerade vid någon avdelning eller verksamhetsenhet.

6 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är utöver vad som bestäms i 43 § reglementet för statsrådet

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och med förvaltning samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för överdirektörerna och tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) för direktörerna, cheferna för enheterna och resultatområdena samt tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga, om inte bestämmelserna i 2 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

4) för högskoleråden, kulturråden, idrottsråden, undervisningsråden, byggnadsråden, revisionsråden och övriga råd samt de konsultativa tjänstemännen högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning,

5) för regeringsråden, lagstiftningsråden, upphovsrättsråden, regeringssekreterarna och juristerna högre högskoleexamen i juridik samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte bestämmelserna i 2 eller 3 punkten därutöver skall tillämpas på dem på grund av deras uppgift eller ställning.

6) för en annan sådan tjänsteman som fungerar som föredragande vid statsrådets allmänna sammanträde eller på vars uppgifter ställs motsvarande krav, högskoleexamen.

7 §
Utnämning eller anställning av personal

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen finns i grundlagen. Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet. Planeringschefen utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän och personalen i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

8 §
Förbehållande av beslutanderätt

Utöver vad som bestäms i 37 § reglementet för statsrådet kan en chef för en verksamhetsenhet i enstaka fall förbehålla sig beslutanderätten i ärenden som annars skulle ankomma på en underlydande.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 22 maj 2003 om undervisningsministeriet (379/2003) jämte ändringar.

I utnämningsärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas behörighetsvillkoren i den upphävda förordningen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 april 2010

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.