272/2010

Given i Helsingfors den 22 april 2010

Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur som betalas för 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 6 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådant det lyder i lag 1286/2009:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på bidrag för mjölkkor och nötkreatur som beviljas jordbrukare med stöd av artikel 68.1 b i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) bidrag för nötkreatur bidrag som betalas för tjurar, stutar, dikor och dikokvigor,

2) tjur ett 6–22 månader gammalt nötkreatur av hankön som föds upp för köttproduktion,

3) stut ett kastrerat 6–22 månader gammalt nötkreatur av hankön som föds upp för köttproduktion,

4) diko ett nötkreatur som är av köttras eller som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till minst 50 procent är av köttras, som har kalvat och som används enbart till produktion av kalvar och vars kalvar föds upp för köttproduktion eller för att utöka dikoproduktionen samt som i nötdjursregistret har antecknats som diko,

5) dikokviga ett minst åtta månader gammalt nötkreatur som är av köttras eller som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till minst 50 procent är av köttras, som inte har kalvat och som är ämnat som diko,

6) nötkreatur tama nötkreatur, bison och korsningar mellan dessa,

7) köttras andra nötkreatursraser än de som anges i bilaga IV till kommissionens förordning I,

8) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen,

9) förordningen om nötdjursregistret Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97,

10) nötdjursregistret en datoriserad databas enligt artikel 3 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 och enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006),

11) mjölkko ett nötkreatur som är av en sådan ras som anges i bilaga IV till kommissionens förordning I, som har kalvat och som används för mjölkproduktion samt som i nötdjursregistret har antecknats för mjölkproduktion,

12) kalvning att ett nötkreatur föds efter normal dräktighetstid eller kastas efter en minst sju månader lång dräktighetstid,

13) stödregionerna A–C4 en sådan regionindelning för stöd som följer statsrådets förordning om nordligt stöd 2010 (38/2010) och statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2010 (37/2010).

3 §
Allmänna villkor för beviljande av bidrag för mjölkkor och nötkreatur

Bidrag för mjölkkor och nötkreatur kan beviljas för nötkreatur som är märkta och registrerade i enlighet med förordningen om nötdjursregistret och jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur.

Djurhållaren ska registrera sig på det sätt som anges i 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur.

En jordbrukare som ansöker om bidrag för mjölkkor och nötkreatur ska följa gängse produktionssätt på sin gård. Till gängse produktionssätt hör att mjölkkor och dikor regelbundet ska få kalva. Jordbrukaren ska vid behov visa intyg över mjölkkors och dikors härstamning.

4 §
Uträkning av det antal djurenheter som berättigar till bidrag för mjölkkor och nötkreatur

Antalet djurenheter av nötkreatur som berättigar till bidrag räknas ut på basis av uppgifterna i nötdjursregistret. En djurenhet motsvarar en mjölkko, diko eller dikokviga som har varit på gården ett helt kalenderår. Vid uträkningen av antalet djurenheter av tjurar och stutar används omräkningskoefficienten 0,6.

Det antal djurenheter som berättigar till bidrag fastställs utifrån de stödberättigande dagarna för de nötkreatur som enligt nötdjursregistret varit i jordbrukarens besittning från och med den 1 januari till och med den 31 december 2010 och som uppfyller villkoren för bidrag. Antalet djurenheter som berättigar till bidrag fås genom att de stödberättigande dagarna för de enskilda djuren inom varje djurgrupp räknas samman och summan, med beaktande av omräkningskoefficienten, divideras med talet 365. Antalet räknas ut med en decimals noggrannhet. Fullt bidrag kan beviljas för djur som uppfyller villkoren för bidrag och som har varit på gården ett helt kalenderår.

Från antalet stödberättigande dagar dras de dagar av då sådana anmälningar om födsel, köp, bortfall, utförsel och införsel som avses i 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur och som gäller nötkreatur som uppfyller villkoren för bidrag, inte har kommit in inom den tidsfrist som anges i artikel 7 i förordningen om nötdjursregistret. Något avdrag görs dock inte om anmälan om födsel, köp och införsel av ett nötkreatur har gjorts före den första stödberättigande dagen för djuret i fråga. Vid uträkningen av förseningsdagar beaktas de anmälningar som gäller händelser under 2010 eller som gjorts 2010.

5 §
Bidragsbeloppet för mjölkkor

Inom stödregion A och B kan bidrag för mjölkkor beviljas till ett belopp av 140 euro per djurenhet.

Bidrag för mjölkkor kan beviljas till ett belopp av högst 8 645 000 euro. Om beloppet av bidraget per djurenhet multiplicerat med det totala antalet djurenheter som berättigar till bidrag leder till att det angivna maximibeloppet överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djurenhet i förhållande till det överskridna eller underskridna beloppet.

6 §
Villkor för beviljande av bidrag för nötkreatur

Bidrag för nötkreatur kan beviljas för tjurar, stutar och dikor samt för dikokvigor som är minst åtta månader gamla.

Av det sammanlagda genomsnittliga antalet djurenheter av sådana dikor och dikokvigor på gården som uppfyller villkoren för bidrag får högst 40 procent vara dikokvigor.

7 §
Maximibeloppet för bidrag för nötkreatur per stödregion

Bidrag för nötkreatur kan beviljas till ett belopp av högst 36 654 800 euro i hela landet, av vilket andelen för stödregionen A–B är högst 11 675 193 euro och för stödregionen C högst 24 979 607 euro. I stödregionerna kan högst följande belopp beviljas i bidrag för nötkreatur:

Stödregion A―B Stödregion C1―C4
dikor och dikokvigor 3 619 310 euro 5 120 819 euro
tjurar och stutar 8 055 883 euro 19 858 788 euro
8 §
Beloppet för bidrag för nötkreatur som betalas per djurenhet

I stödregionerna beviljas följande belopp per djurenhet i bidrag för nötkreatur:

Stödregion A―B Stödregion C1―C4
dikor och dikokvigor 190 euro/de 100 euro/de
tjurar och stutar 420 euro/de 250 euro/de

Om beloppet av bidraget per djurenhet multiplicerat med det totala antalet djurenheter som berättigar till bidrag leder till att det maximibelopp per stödregion som anges i 7 § överskrids eller underskrids, ändras beloppet av bidraget per djurenhet i förhållande till det överskridna eller underskridna beloppet.

9 §
Utbetalning av bidrag

Bidrag för mjölkkor och nötkreatur betalas ut i två poster. Bidrag som baserar sig på de djurenheter som har samlats från och med den 1 januari till och med den 30 juni under det år som ligger till grund för stödet betalas ut tidigast i december samma år. I den första betalningsposten är bidragets storlek 85 procent av beloppet av bidraget per djurenhet. Den andra bidragsposten betalas ut före utgången av juni följande år.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 april 2010.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 december 2007 om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (1347/2007) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

På ansökningar om tjurbidrag och bidrag för stutar som helt finansieras av Europeiska gemenskapen som lämnats in före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.