267/2010

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 16 april 2010

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 4 mom. i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006), sådant det lyder i lag 1137/2008:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om innehållet i och distributionen av informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) spädbarn barn under 12 månader,

2) småbarn barn mellan 1 och 3 år,

3) modersmjölksersättning livsmedel som är avsedda som näring för spädbarn under de första månaderna och som ensammma tillgodoser näringsbehovet för spädbarn tills de börjar få lämplig tilläggskost,

4) tillskottsnäring livsmedel som är avsedda som näring för spädbarn när de börjar få lämplig tilläggskost och som utgör den huvudsakliga flytande beståndsdelen i en allt mera varierad kost för sådana spädbarn,

5) livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn livsmedel som är avsedda att användas i stället för modersmjölksersättning eller tillskottsnäring för spädbarn som på grund av sjukdom eller av annan motsvarande orsak inte kan ges livsmedel som är avsedda för friska spädbarn,

6) informationsmaterial skriftligt och audiovisuellt material som förmedlats via olika informationskanaler och därtill hörande utrustning med beskrivningar och anvisningar om amning, föda, matvanor eller näring; sådana påskrifter och näringsvärdesdeklarationer som förutsätts i livsmedelslagstiftningen är inte informationsmaterial,

7) kommersiellt informationsmaterial informationsmaterial som helt eller delvis bekostas av industrin eller handeln.

3 §
Innehållet i informationsmaterial

I fråga om innehållet i informationsmaterial ska bestämmelserna om förpackningspåskrifter i 11―13 § i handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (1216/2007) iakttas.

Den information om modersmjölksersättning och tillskottsnäring som tillverkare och försäljare ger till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården ska begränsas till vetenskapliga och faktiska data. I informationsmaterialet får inte anges eller antydas att flaskuppfödning är likvärdig med eller bättre än amning.

Sådant informationsmaterial om föda för spädbarn som är avsett för gravida kvinnor och föräldrar till och vårdare av nyfödda och småbarn ska stöda helhetsinriktad vård av och tidig interaktion med barnet. Informationsmaterialet ska innehålla upplysning om följande:

1) amningens fördelar och överlägsenhet, jämfört med annan uppfödning,

2) moderns näringsbehov och hur hon bör förebereda och uppehålla amningen,

3) anvisningar om hur man ska förfara när det uppstår problem vid amning,

4) den negativa effekten på amningen när man börjar med partiell flaskuppfödning,

5) svårigheten att ändra beslutet, om modern har slutat amma,

6) riktig användning av modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

När sådant material som nämns i 3 mom. innehåller information om användningen av modersmjölksersättning eller tillskottsnäring, ska de sociala och ekonomiska följderna av användningen av livsmedlen samt de hälsorisker som är förknippade med olämplig näring eller felaktiga metoder vid tillförsel av föda anges i materialet. Dessutom ska hälsorisker som är förknippade med onödig och oriktig användning av modersmjölksersättning och tillskottsnäring anges. I informationsmaterialet får inte användas bilder som idealiserar användningen av modersmjölksersättning eller tillskottnäring.

I informationsmaterialet får handelsnamnet på produkter för spädbarn och småbarn inte nämnas. Materialet får dock innehålla namnet på eller en namn förkortning för det företag som donerat materialet. Informationsmaterial om livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn får dock innehålla produktens handelsnamn. Om informationsmaterialet innehåller information med råd om barns hälsa och näring, ska denna information klart avskiljas från informationen om produkten.

4 §
Innehållet i informationsmaterial om livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn

Utöver vad som föreskrivs i 3 § ska informationsmaterial om livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn dessutom innehålla upplysning om följande:

1) livsmedlet ska användas i enlighet med den vårdande läkarens anvisningar,

2) livsmedlet är avsett att användas endast vid tillförsel genom mun eller matningssond,

3) anvisningar om hur näringstillförseln bör kompletteras om livsmedlet tillfredsställer endast en del av barnets näringsbehov,

4) anmärkning om att hett vattenledningsvatten inte får användas för att göra livsmedlet konsumtionsfärdigt.

5 §
Godkännande av kommersiellt informationsmaterial

Kommersiellt informationsmaterial om föda för spädbarn ska godkännas skriftligen på förhand av Institutet för hälsa och välfärd.

6 §
Distribution av kommersiellt informationsmaterial och prover

Kommersiellt informationsmaterial om modersmjölksersättning, tillskottsnäring eller livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn får distribueras endast via hälso- och sjukvårdssystemet och endast till de familjer och vårdare som enligt hälso- och sjukvårdspersonalens bedömning behöver materialet.

Hälso- och socialvårdens lokaler får inte användas för presentation av eller säljfrämjande verksamhet för modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Förbudet gäller tillställningar och verksamhet som ordnas för gravida kvinnor, mödrar och familjer eller andra konsumenter. Förbudet gäller också utställning av de nämnda livsmedlen, reklam och affischer som gäller livsmedlen samt annat kommersiellt material.

Bestämmelser om försäljning och distribution av modersmjölksersättning finns i 17 § i handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Tillverkare och försäljare av tillskottsnäring får inte utan ersättning eller till nedsatt pris överlåta livsmedel, prover eller andra säljfrämjande presenter direkt till gravida kvinnor, mödrar eller deras familjer eller andra konsumenter och inte heller indirekt via hälso- och sjukvårdssystemet eller yrkesutbildade personen inom social- och hälsovården.

Prover av och utrustning för modersmjölksersättning får utan ersättning eller till nedsatt pris överlåtas till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården endast om det behövs för forskning på institutionsnivå.

7 §
Donationer av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Till familjer får modersmjölksersättning och tillskottsnäring överlåtas utan ersättning eller till nedsatt pris endast om detta grundar sig på en bedömning som en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården gör av situationen från fall till fall och på en begäran av en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården. Donatorn ska då säkerställa att familjen får modersmjölksersättning eller tillskottsnäring så länge som spädbarnet behöver det.

8 §
Uppgifter på förpackningar och i näringsvärdesdeklarationer på Internet

Uppgifter om modersmjölksersättning och tillskottsnäring på förpackningar och i näringsvärdesdeklarationer får publiceras på Internet endast om uppgifterna presenteras i enlighet med 11―13 § i handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Uppgifter på förpackningar för och i näringsvärdesdeklarationer om livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn får publiceras på Internet, om uppgifterna presenteras på det sätt som förutsätts i 3 kap. i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/ 2003). I fråga om användning av bilder ska 13 § 1 mom. i handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring iakttas.

Uppgifter om barnmat på förpackningar och i näringsvärdesdeklarationer får publiceras på Internet om de presenteras i enlighet med 10–12 § i handels- och industriministeriets beslut om barnmat (789/1997).

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 25 augusti 1994 om informationsmaterial om uppfödning av spädbarn och småbarn (807/1994) och social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 25 augusti 1994 om tillverkningsämnen för barnmat och specialberedning för spädbarn (808/1994).

Distributionen av informationsmaterial som inte överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning ska upphöra senast den 30 april 2012.

Kommissionens direktiv 2006/141/EEG; EGT nr L 401, 30.12.2006, s. 1

Helsingfors den 16 april 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Marjaana Lahti-Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.