253/2010

Given i Helsingfors den 9 april 2010

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 12 §, 19 § 1 mom., 27 och 30 §, rubriken för 10 kap., 64 § 1 mom., 65 och 85 § samt 90 § 1 mom.,

av dem 27 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1590/2009, 64 § 1 mom. sådant det lyder i lag 252/2005 och 65 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 934/2003 och 1676/2009 samt i nämnda lag 1590/2009, och

fogas till lagen en ny 30 a § och till 90 § ett nytt 4 mom. som följer:

12 §
Vissa verksamheter

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas för följande branscher och verksamheter, i syfte att förebygga risker för förorening av miljön:

1) el- eller värmeproducerande verk eller pannanläggningar med en bränsleeffekt på högst 20 megawatt och sådana verk eller pannanläggningar där gas eller olja används som bränsle och bränsleeffekten understiger 50 megawatt,

2) asfaltstationer,

3) distributionsstationer för flytande bränslen,

4) verksamheter där det används flyktiga organiska föreningar,

5) andra än i 1 punkten avsedda el- eller värmeproducerande verk eller pannanläggningar med en bränsleeffekt som överstiger 20 megawatt men understiger 50 megawatt,

6) återvinning och behandling av avfall som sker i en anläggning och yrkesmässigt,

7) jordbruk, kreaturshushållning, pälsdjursskötsel och skogsbruk,

8) torvproduktion,

9) fiskodling,

10) stenkrossar, stenbrott eller annan stenbrytning.

De bestämmelser som avses i 1 mom. kan, utöver vad som sägs i 11 §, gälla

1) utsläpp i miljön samt begränsning av sådana utsläpp och deras skadeverkningar,

2) krav som ställs på placeringen av verksamheterna med avseende på miljöskyddet, förutsättningarna för placering av verksamheter på olika områden och minimiavstånden till de objekt som berörs av verksamheten,

3) metoder, anordningar, byggnader och konstruktioner som används för att förebygga utsläpp och deras spridning, förebygga olyckor eller olycksrisker samt för att trygga energieffektiviteten,

4) verksamhetens omfattning och verksamhetstiderna,

5) behandling och återvinning av avfall,

6) kontroll och verksamhetsutövarens skyldighet att lämna information till myndigheterna,

7) åtgärder efter avslutad verksamhet,

8) övriga åtgärder som behövs för att de krav som föreskrivs i 41―43, 45 och 46 § ska uppfyllas.

Genom den förordning av statsrådet som avses ovan i 1 mom. föreskrivs det också om den tillräckliga tid inom vilken en verksamhetsutövare som vid förordningens ikraftträdande har miljötillstånd för verksamhet som avses i förordningen ska anpassa sin verksamhet till kraven i förordningen.

19 §
Kommunala miljöskyddsföreskrifter

Kommunfullmäktige kan, för verkställigheten av denna lag, utfärda sådana allmänna föreskrifter som är påkallade av de lokala förhållandena och som gäller kommunen eller någon del av den (kommunala miljöskyddsföreskrifter). Föreskrifterna får inte gälla verksamhet som är tillståndspliktig enligt denna lag eller verksamhet enligt 30 § 3 mom., 62 § eller 78 § 2 mom. eller försvarsmaktens verksamhet. De kommunala miljöskyddsföreskrifterna får inte heller gälla sådan verksamhet om vars miljöskyddskrav föreskrivs genom förordning av statsrådet och som ska registreras i datasystemet i enlighet med 65 § 1 eller 2 mom.


27 §
Datasystemet för miljövårdsinformation

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral upprätthåller datasystemet för miljövårdsinformation, som innehåller behövliga uppgifter om

1) sådana beslut av miljötillståndsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna som avses i denna lag,

2) sådana verksamheter som ska registreras enligt denna lag,

3) rapporter och observationer i samband med tillstånden och anmälningarna,

4) sådant som ska införas i det avfallsregister som avses i avfallslagen,

5) uppföljning och forskning som gäller miljöns tillstånd i samband med verkställigheten av denna lag,

6) de kemikalier som används inom verksamhet som medför risk för förorening av miljön, om de utsläpp och det avfall som uppkommer av verksamheten samt om det avfall som tagits emot inom verksamheten,

7) annat som behövs för verkställigheten av denna lag.

Närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten svarar för registreringen av de uppgifter om verksamheten som med stöd av 65 § ska anmälas till myndigheten för att registreras i datasystemet.

Kommunen ska utan hinder av den tystnadsplikt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) sända sådana i 1 mom. avsedda uppgifter som den förfogar över till datasystemet för miljövårdsinformation. Den kommunala miljövårdsmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få använda de uppgifter i datasystemet som den behöver för tillsynen och uppföljningen.

I fråga om hemlighållande och utlämnande av personuppgifter som införts i registret föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i fråga om annan behandling av personuppgifter i personuppgiftslagen (523/1999). De personuppgifter som har införts i registret bevaras fem år efter att verksamheten har upphört.

4 kap.

Behovet av miljötillstånd

30 §
Undantag från tillståndsplikten

Miljötillstånd behövs inte för sådan i 12 § 1―4 punkten avsedd verksamhet om vars miljöskyddskrav med stöd av 12 § föreskrivs genom förordning av statsrådet. Verksamheten får inte placeras i strid med detaljplanen. Bestämmelser om registreringen av verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation finns i 65 §.

Om det när statsrådets förordning tillämpas finns miljötillstånd för en verksamhet som avses i 1 mom. förfaller miljötillståndet, utom om verksamheten trots allt kräver miljötillstånd enligt 4 mom.

Tillstånd behövs inte heller för sådan kortvarig verksamhet av försöksnatur vars syfte är att testa råvaror eller bränslen, tillverknings- eller förbränningsmetoder eller en reningsanordning eller att i en anläggning eller yrkesmässigt återvinna eller behandla avfall, om detta sker i syfte att klarlägga verksamhetens verkningar, användbarhet eller någon annan därmed jämförbar omständighet.

Miljötillstånd behövs dock alltid för verksamhet som

1) är sådan som avses i 28 § 2 mom. 1―3 eller 5 punkten eller 29 §,

2) bedrivs på ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde,

3) sannolikt medför sådana verkningar som avses i 65 § i naturvårdslagen (1096/1996),

4) utgör en del av sådan tillståndspliktig verksamhet som medför risk för förorening av miljön.

30 a §
Undantag från tillståndsplikten för vissa verksamheter som avser behandling och återvinning av avfall

Miljötillstånd behövs inte för sådan återvinning eller behandling av avfall som avses i 28 § 2 mom. 4 punkten, då det är fråga om att

1) naturenligt, ofarligt, vegetabiliskt avfall som uppkommer inom jord- och skogsbruket återvinns eller behandlas inom jord- och skogsbruket,

2) icke-förorenat jord- och stenavfall som uppkommer vid marktäkt eller byggnads- eller jordbyggnads- och vattenbyggnadsverksamhet återvinns eller behandlas på täkt- eller byggnadsplatsen eller på någon annan byggnadsplats där avfallet återvinns eller behandlas enligt en godkänd plan eller enligt ett tillstånd som uppfyller motsvarande krav i avfallslagen,

3) avloppsslam och slam från slamavskiljare som behandlats så att det blivit ofarligt eller stallgödsel, ofarlig aska eller slagg återvinns som gödselmedel,

4) sådant inert avfall, sådan icke-förorenad jord samt sådant utvinningsavfall av torvutvinning som uppkommer inom verksamhet enligt 103 a § deponeras i enlighet med en plan för hantering av utvinningsavfall på en annan plats än en sådan i 103 b § avsedd deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka.

Miljötillstånd behövs inte heller för annan i 28 § 2 mom. 4 punkten avsedd återvinning av avfall eller för behandling av annat avfall än problemavfall på den plats där det uppkommit, om bestämmelser om miljöskyddskraven för dessa verksamheter har utfärdats genom förordning av statsrådet med stöd av 18 § i avfallslagen eller 12 § 1 mom. i denna lag.

Om det finns miljötillstånd för verksamhet enligt 2 mom. i denna paragraf när den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 12 § 1 mom. tillämpas, förfaller miljötillståndet.

10 kap.

Anmälningar i vissa situationer och registrering av verksamheten

64 §
Behandling av anmälningar

En myndighet ska med anledning av en sådan anmälan som avses i 60―62 § meddela ett beslut som kan innehålla behövliga föreskrifter om hindrande av förorening av miljön till följd av verksamheten, kontroll av verksamheten, information till det berörda områdets invånare samt om fullgörande av skyldigheterna enligt avfallslagen i samband med anordnandet av verksamheten. Myndigheten kan förbjuda eller avbryta annan verksamhet än sådan som bedrivs med stöd av tillstånd, om det inte är möjligt att genom föreskrifterna i tillräcklig utsträckning minska de betydande olägenheter som orsakas ett allmänt eller enskilt intresse. Beslutet meddelas efter anslag, och information om beslutet ska ges på det sätt som i 53 och 54 § föreskrivs om hur ett miljötillståndsbeslut ges och om information om miljötillståndsbeslut.


65 §
Registrering av verksamheten

En anmälan om sådan verksamhet som avses i 30 § 1 mom. och som det enligt 30 § 4 mom. inte behövs miljötillstånd för ska lämnas till den kommunala miljövårdsmyndigheten för registrering i det datasystem för miljövårdsinformation som avses i 27 §. Anmälan ska lämnas in senast 90 dagar innan verksamheten inleds.

En anmälan om sådan annan än i 1 mom. avsedd verksamhet för vilken miljötillstånd inte behövs ska i god tid innan verksamheten inleds lämnas till närings-, trafik- och miljöcentralen för registrering i det datasystem för miljövårdsinformation som avses i 27 §, om

1) det är fråga om sådan verksamhet som avses i 30 a § 2 mom.,

2) sådana skadliga ämnen som anges i förordning av statsrådet används i verksamheten,

3) verksamheten kan medföra risk för förorening av miljön och det genom förordning av statsrådet har föreskrivits om en miniminivå för förebyggande av utsläpp från verksamheten eller en miniminivå för andra miljöskyddskrav.

Anmälan ska innefatta sådana uppgifter om verksamhetsutövaren, verksamheten och dess verkningar samt om verksamhetsstället som behövs för registreringen. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Myndigheten ska underrätta den som lämnat in anmälan om att verksamheten har registrerats.

En anmälan om en hamn ska göras till datasystemet för miljövårdsinformation så som föreskrivs i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009). Anmälan ska omfatta en avfallshanteringsplan, som ska följas efter det att hamnen har registrerats i datasystemet för miljövårdsinformation. Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska underrättas om registreringen och om avfallshanteringsplanen.

Den registrerade verksamheten ska uppfylla de krav som ställs i förordning av statsrådet eller i den plan som avses i 26 §. Tillsynsmyndigheten ska lämnas de uppgifter som behövs för uppföljningen av verksamheten. Närmare bestämmelser om uppföljningen av verksamheten kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett miljötillstånd förfaller med stöd av 30 § 2 mom. eller 30 a § 3 mom., ska myndigheten registrera verksamheten i det datasystem som avses i 27 § och underrätta verksamhetsutövaren om detta.

85 §
Föreskrifter för att hindra förorening

Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan, i syfte att hindra förorening, med stöd av en inspektion meddela en enskild föreskrift som avser sådan verksamhet som medför risk för förorening av miljön. Föreskriften kan inte gälla tillståndspliktig verksamhet eller sådan registrerad verksamhet som avses i 65 §. Föreskriften ska vara skälig med hänsyn till verksamhetens natur och föroreningens betydelse.

90 §
Skyldigheter efter avslutad verksamhet

Efter att tillståndspliktig verksamhet eller sådan verksamhet som avses i 30 § 1 mom. har avslutats svarar den som bedrivit verksamheten fortfarande i enlighet med tillståndsvillkoren eller statsrådets förordning för de behövliga åtgärder som ska vidtas för hindrande av förorening samt för utredning och kontroll av verksamhetens konsekvenser.


Innan sådan verksamhet som enligt 65 § 1 mom. ska registreras i datasystemet för miljövårdsinformation avslutas, ska en plan angående de åtgärder som behövs för avslutande av verksamheten lämnas till den kommunala miljövårdsmyndigheten.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.

En anteckning i datasystemet för miljövårdsinformation som gjorts före denna lags ikraftträdande motsvarar en registrering.

RP 100/2009
MiUB 1/2010
RSv 6/2010

Helsingfors den 9 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.