249/2010

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 mars 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras bilaga 1–3 och 5–7 i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut av den 28 november 1995 om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan av djursjukdomar (1346/1995), av dem bilaga 1 sådan den lyder i beslut 532/1997, bilaga 3, 6 och 7 sådana de lyder i förordning 185/2007 och bilaga 2 och 5 sådana de lyder i förordning 1246/2007, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.

Helsingfors den 30 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Bilaga 1

Djursjukdomar som med lätthet sprider sig

1) mul- och klövsjuka

2) vesikulär stomatit

3) swine vesicular disease

4) boskapspest

5) peste des petits ruminants

6) elakartad lungsjuka hos nötkreatur (CBPP)

7) lumpy skin disease

8) Rift Valley fever

9) Bluetongue

10) får- och getkoppor

11) afrikansk hästpest

12) afrikansk svinpest

13) klassisk svinpest

14) fågelinfluensa

15) Newcastlesjuka

16) virusencefalit hos häst (WEE, EEE, VEE)

17) viral hemorrhagisk septikemi hos fisk (VHS), med undantag av fall som påvisas inom landskapet Åland

18) infektiös hematopoietisk nekros hos fisk (IHN)

19) infektiös lax anemi (ISA)

Bilaga 2

Farliga djursjukdomar

1) Aujeszky-sjuka (pseudorabies)

2) BSE (bovin spongiform encefalopati) hos nötkreatur

3) dourine (Trypanosoma equiperdum)

4) ebola

5) EHD (epizootic haemorrhagic disease)

6) EHN-sjuka hos fisk (epizootic haematopoietic necrosis)

7) EUS-sjuka hos fisk (epizootic ulcerative syndrome)

8) brucellos (Brucella abortus, Br.melitensis, Br. ovis, Br. suis)

9) bovin tuberkulos (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis)

10) tuberkulos hos hjortdjur (bakterier som hör till Mycobacterium tuberculosis-complex-gruppen)

11) mjältbrand (anthrax)

12) rabies

13) rots (malleus)

14) TSE (transmissibel spongiform encefalopati) hos får och getter

15) TGE (transmissible gastroenteritis) hos svin

Bilaga 3

Djursjukdomar som ska övervakas och som ska anmälas omedelbart

1) Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis)

2) TSE-sjukdomar, med undantag av de fall som avses i punkt 2 och 14 i bilaga 2

3) IBR/IPV (infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis)

4) enzootisk bovin leukos

5) infektiös anemi hos häst (EIA)

6) maedi-visna

7) CAE (caprine arthritis/encephalitis)

8) TRT/ART (turkey rhinotracheitis/avian rhinotracheitis)

9) PRRS (porcine reproductive and respiratory syndrome)

10) renibakterios (BKD) hos fisk i inlandet och inom vandringsområdet

11) infektion med Gyrodactylus salaris hos fisk inom Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden

12) infektion med Piscirickettsia salmonis hos fisk

13) infektiös pankreasnekros (IPN) hos fisk i inlandet och inom vandringsområdet

14) vårviremi hos karp (SVC)

15) koiherpesvirus (KHV)

16) OMV-sjuka (Onchorhynchus masou-virus) hos fisk

17) Pancreas disease (PD) och Sleeping disease (SD) hos fisk

18) viral hemorrhagisk septikemi hos fisk (VHS) inom landskapet Åland

19) Marteilia refringens hos blötdjur

20) Bonamia ostrae hos blötdjur

21) White spot disease hos kräftdjur

22) lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) hos bin

23) Tropilaelaps kvalster (Tropilaelaps spp.) hos bin

Bilaga 4

Andra smittsamma sjukdomar, som ska anmälas omedelbart

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter

1) apkoppor

2) infektion med Brucella canis

3) hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus)

4) leptospiros

5) äkta kokoppor (cowpox)

6) infektion med paramyxo 1-virus hos fåglar

7) paratuberkulos

8) Q-feber

9) West Nile fever

10) frasbrand (Clostridium chauvoei)

11) influensor, med undantag av fågelinfluensa som avses i punkt 14 i bilaga 1 och vanlig svininfluensa som avses i punkt 29 och vanlig hästinfluensa som avses i punkt 38 i bilaga 6

12) andra smittsamma djursjukdomar som inte tidigare har påträffats i Finland

Sjukdomar hos nötkreatur

13) infektion med Campylobacter fetus ssp. venerealis

14) infektion med Parafilaria bovicola

15) infektion med Trichomonas foetus

Sjukdomar hos svin

16) HEV (hemagglutinating encephalomyelitis virus)

17) PED (porcine epidemic diarrhea)

18) PRCV (porcine respiratory corona virus)

Sjukdomar hos häst

19) CEM-sjuka (Taylorella equigenitalis)

20) hästskabb (Sarcoptes equi)

21) piroplasmos

22) smittsam kastning (Salmonella abortus equi)

Sjukdomar hos får och getter

23) enzootisk abort (Chlamydophila abortus)

24) kaseös lymfadenit (Corynebacterium pseudotuberculosis)

25) fårskabb (Psoroptes ovis)

26) Infektion med Mycoplasma capricolum eller M. mycoides var. mycoides

27) pulmonär adenomatos

28) smittsam juverinflammation (Mycoplasma agalactiae)

Sjukdomar hos fjäderfä

29) IB (avian infectious bronchitis)

30) ILT (avian infectious laryngotracheitis)

31) psittakos (Chlamydophila psittaci)

Sjukdomar hos fisk och kräftdjur

32) renibakterios (BKD) inom havsområdet

33) infektiös pankreasnekros (IPN) inom havsområdet

34) kräftpest

Sjukdomar hos harar och kaniner

35) myxomatos

Bilaga 6

Andra smittsamma sjukdomar, som ska anmälas en gång i månaden

Zoonoser och sjukdomar hos flera djurarter

1) infektioner med atypiska mykobakterier

2) botulism

3) distomatos (Fasciola hepatica)

4) campylobacterios, med undantag av de fall som avses i punkt 13 i bilaga 5

5) chlamydios/psittacos, med undantag av de fall som avses i punkt 23 och 31 i bilaga 5

6) leishmaniasis

7) aviär tuberkulos

8) listerios

9) orf (contagious pustular dermatitis)

10) pasteurellos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

11) ringorm

12) salmonellos, med undantag av de fall som avses i punkt 1 i bilaga 4 och punkt 22 i bilaga 5

13) cysticerkos (Cysticercus cellulosae och C. bovis)

14) toxoplasmos, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

15) trichinellos, med undantag av fall som avses i punkt 3 i bilaga 4

16) tularemi/harpest (Francisella tularensis)

17) infektion med Yersinia enterocolitica

18) infektion med Yersinia pseudotuberculosis, med undantag av fall som påvisas hos hare, kanin eller gnagare

19) EHEC-infektion

Sjukdomar hos nötkreatur

20) aktinomykos

21) lungmask

22) elakartad katarralfeber

23) kokkidios

24) betesfeber

25) paravaccinia (pseudocowpox)

26) piroplasmos

27) virusdiarré (Corona)

Sjukdomar hos svin

28) klinisk PMWS på gårdsnivå

29) vanlig svininfluensa

30) grishosta

31) nyssjuka

32) dysenteri

33) infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae

34) infektion med Clotridium perfringens typ C

35) skabb (Sarcoptes scabiae var. suis)

36) rödsjuka

37) ödemsjuka

Sjukdomar hos häst

38) vanlig hästinfluensa

39) kvarka

40) rhinopneumonit (virusabort)

41) virusarterit

Sjukdomar hos får och getter

42) enterotoxemi (Clostridium perfringens typ D)

43) Borders sjukdom

44) kokkidios

45) klövröta

Sjukdomar hos fjäderfä

46) AE (avian encephalomyelitis)

47) Gumboro-sjuka

48) hönskolera

49) leukos

50) Mareks sjukdom

51) blåvingesjuka

Sjukdomar hos pälsdjur

52) rävskabb (Sarcoptes scabiae var. vulpis)

53) virusenterit hos mink

54) valpsjuka

55) plasmacytos

Sjukdomar hos bin

56) trakékvalster (Acarapis woodi)

57) nosema (Nosema apis och N. ceranae)

58) europeisk yngelröta (Melissococcus pluton)

59) varroa (Varroa jacobsoni)

Sjukdomar hos fisk och kräftor

60) furunkulos hos laxfiskar och andra infektioner med Aeromonas salmonicida

61) infektion med Gyrodactylus salaris, med undantag av fall som avses i punkt 11 i bilaga 3

62) infektion med Yersinia ruckeri

Sjukdomar hos hundar och katter

63) kattpest

64) rävskabb hos hund

65) valpsjuka hos hund

Bilaga 7

Zoonoser som omedelbart ska anmälas till andra hälsomyndigheter

1) apkoppor

2) ebola

3) EHEC

4) echinococcos hos hund

5) tuberkulos hos hjortdjur

6) chlamydios/psittacos

7) äkta kokoppor

8) leptospiros

9) fågelinfluensa

10) brusellos

11) bovin tuberkulos

12) orf (contagious pustular dermatitis)

13) mjältbrand

14) rabies

15) salmonella hos nötkreatur, svin, fjäderfä, hästar, får och getter

16) tularemi

17) West Nile fever

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.