232/2010

Given i Helsingfors den 8 april 2010

Statsrådets förordning om produktionsbidrag som betalas för 2010 för vissa jordbruksgrödor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 6 mom. i lagen av den 15 juli 2005 om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005), sådant detta moment lyder i lag 1286/2009:

1 §
Tillämpningsområde

I enlighet med artikel 72 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, nedan förordningen om gårdsstöd, betalas det för 2010 produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,

2) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i den förordningen,

3) blandat växtbestånd av proteingrödor och spannmål ett blandat växtbestånd av spannmål och sådana proteingrödor som avses i artikel 79 i förordningen om gårdsstöd, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att mer än 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde utgörs av proteingrödor,

4) åkerareal mark som odlas för produktion av jordbruks- och trädgårdsväxter, icke odlad åker som sköts i enlighet med artikel 6 i förordningen om gårdsstöd, odlingsmark som enligt anmälan tillfälligt inte odlas, trädgårdsland och växthusareal,

5) jordbrukare en jordbrukare som avses i artikel 2 i förordningen om gårdsstöd,

6) konstaterad åkerareal den åkerareal som jordbrukaren uppgett eller som konstaterats vid en kontroll, dock den mindre av dem.

3 §
Grödor som berättigar till stöd

Stödberättigande jordbruksgrödor är höstråg, höstvete, rågvete, höstspeltvete, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solrosor, sojaböna, åkerärt, bondböna, sötlupin, oljelin, spånadslin och fiberhampa samt blandat växtbestånd av proteingrödor och spannmål.

4 §
Produktionsbidragets belopp

Produktionsbidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 50 euro per hektar sådan åkerareal som används för odling av stödberättigande grödor.

Produktionsbidraget för jordbruksgrödor kan uppgå till högst 5,84 miljoner euro. Om det belopp av produktionsbidrag för jordbruksgrödor som beräknas utifrån godtagbara ansökningar överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks produktionsbidraget proportionellt med överskridningen.

5 §
Villkoren för produktionsbidrag för jordbruksgrödor

För att produktionsbidrag ska beviljas för jordbruksgrödor förutsätts att den sammanlagda åkerarealen för odling av stödberättigande grödor utgör minst 10 procent av den konstaterade åkerarealen. Produktionsbidrag för enskilda grödor kan beviljas för högst 50 procent av den konstaterade åkerarealen.

Till produktionsbidrag för jordbruksgrödor berättigar inte sådan åkerareal för höstråg, rågvete, höstvete, höstspeltvete, höstrybs och höstraps som har använts för att uppfylla kravet på minimiareal för växttäcke enligt 16 § 1 mom. 2 punkten i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000).

6 §
Särskilda krav i fråga om fiberhampa och sötlupin

Stödberättigande sorter av fiberhampa är de sorter som räknas upp i artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare. Jordbrukaren ska bevara växtbeståndet för fiberhampa tills den skyldighet att kontrollera halten av tetrahydrokannabinol som föreskrivs i artikel 39.1 i förordningen om gårdsstöd och i artikel 40 i kommissionens förordning I har fullgjorts.

Stödberättigande sorter av sötlupin är de sorter som avses i artikel 13 i kommissionens förordning II och av vilkas frön högst fem procent är bittra.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 april 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.