226/2010

Given i Helsingfors den 30 mars 2010

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 mars 2009 om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (187/2009) 2 och 3 §, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6―10 §, 12 § 1 mom. och 14 § samt

fogas till förordningen en ny 9 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förordningen om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003,

2) förordningen av år 2003 om gårdsstöd rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001,

3) kommissionens förordning I kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn,

4) kommissionens förordning II kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare,

5) den nationella reserven den reserv som avses i artikel 41 i förordningen om gårdsstöd,

6) gårdsstödsrättighet sådan stödrättighet som jordbrukaren får i enlighet med artikel 33.1 i förordningen om gårdsstöd och sådan stödrättighet som tilldelas jordbrukaren i enlighet med artiklarna 47 och 48 i förordningen av år 2003 om gårdsstöd,

7) stödberättigande jordbruksmark sådana arealer som avses i artikel 34.2 i förordningen om gårdsstöd,

8) ansökan om tilldelning ur reserven en ansökan med vilken man ur den nationella reserven ansöker om gårdsstödsrättigheter, ökning av värdet på gårdsstödsrättigheter eller omräkning av värdet på gårdsstödsrättigheter,

9) stödansökan en ansökan som gäller systemet med samlat gårdsstöd och andra system med arealstöd under stödåret i fråga,

10) stödår det kalenderår då stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd söks.

3 §
Behörig myndighet

På fastlandet är närings-, trafik- och miljöcentralen behörig myndighet då gårdsstödsrättigheter eller ökningar av värdet på gårdsstödsrättigheter söks ur den nationella reserven med stöd av artikel 41 i förordningen om gårdsstöd och artiklarna 19, 20, 22 och 23 i kommissionens förordning II, samt då värdet på gårdsstödsrättigheter omräknas med stöd av artikel 18 i kommissionens förordning II. Närings-, trafik- och miljöcentralen är behörig myndighet också då gårdsstödsrättigheter återgår till den nationella reserven med stöd av artiklarna 28.3 och 42 i förordningen om gårdsstöd samt då värdet på gårdsstödsrättigheter omräknas i de fall som avses i artikel 81 i kommissionens förordning I och då en jordbrukare frivilligt avstår gårdsstödrättigheter till den nationella reserven i enlighet med artikel 15.2 i kommissionens förordning II.

I landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland den behöriga myndighet som avses i 1 mom.

4 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet

I enlighet med artikel 41.2 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till sådana i artikel 2.l i kommissionens förordning II avsedda jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet. Ansökan ska lämnas in till den behöriga myndighet som avses i 3 § senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att den stödberättigande jordbruksmarken har tagits i besittning.


5 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av ägoreglering

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som på grundval av en ägoreglering som skett efter stödansökan för år 2006 har kommit i besittning av ytterligare minst fem ar stödberättigande jordbruksmark, om ökningen av arealen inte tidigare har beaktats i antalet gårdsstödsrättigheter. Gårdsstödsrättigheter kan beviljas för ökad stödberättigande areal på grundval av ägoreglering oberoende av om ursprungliga gårdsstödsrättigheter tidigare fastställts för arealen i fråga.


6 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter en stödberättigande åkerareal för vilken gårdsstödsrättigheter inte har beviljats eller den tidigare beviljade gårdsstödsrättigheten enligt artikel 45.1 i förordningen av år 2003 om gårdsstöd eller artikel 42 i förordningen om gårdsstöd har återgått till den nationella reserven och som har omfattats av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension, 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare och som upphört att gälla efter den 28 april 2006 eller som upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven året i fråga. En förbindelse att inte odla anses ha upphört att gälla om den person som ingått förbindelsen att inte odla för minst fem år har överlåtit eller arrenderat ut den av förbindelsen berörda åkerarealen på de sätt som avses i 12 a § eller 13 § 1 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension, 25 § 2 mom. i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller 9 § eller 10 § 1 eller 2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. En förbindelse att inte odla anses ha upphört att gälla även i de fall som avses i 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten i lagen om avträdelsepension.

Utöver de fall som avses i 1 mom. får det i enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter en i 1 mom. avsedd stödberättigande åkerareal, oberoende av om det tidigare har beviljats gårdsstödsrättigheter för denna areal. Den förbindelse att inte odla som gäller ovan nämnda åkerareal anses upphöra att gälla då den i 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare eller i 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare avsedda person som ingått en förbindelse att inte odla fyller 65 år eller avlider före detta. Den förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension anses upphöra att gälla då den person som ingått förbindelsen avlider eller samtycker till avvittring eller arvskifte av gården enligt 13 § 1 mom. 6 punkten i lagen om avträdelsepension.

Gårdsstödsrättigheter får endast en gång beviljas ur den nationella reserven till samma jordbrukare för samma åkerareal på basis av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla. En jordbrukare får ansöka om gårdsstödsrättigheter endast för en sådan areal som motsvarar en åkerareal som jordbrukaren kommit i besittning av och vars förbindelse att inte odla upphört på det sätt som avses i 1 och 2 mom.

Om en förbindelse att inte odla har upphört att gälla i och med att den person som ingått förbindelsen avlidit, ska ansökan om tilldelning ur reserven lämnas in till den behöriga myndighet som avses i 3 § senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer två år efter det då förbindelsen upphörde att gälla. I övriga fall ska ansökan lämnas in senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att förbindelsen att inte odla har upphört att gälla.

7 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att avtal om miljöspecialstöd för jordbruket upphör att gälla

I enlighet med artikel 41.3 i förordningen om gårdsstöd får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven till jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark för vilken det 20-åriga avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 10 § i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995) har upphört att gälla och som inte kunde få gårdsstödsrättigheter år 2006 på grund av att avtalet i fråga var i kraft. En jordbrukare ska ansöka om att gårdsstödsrättigheter fastställs senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att avtalet i fråga har upphört att gälla.

8 §
Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven på grundval av force majeure

Ur den nationella reserven får det på ansökan beviljas gårdsstödsrättigheter och ökningar av värdet på gårdsstödsrättigheter till en jordbrukare som besitter en åkerareal för vilken det inte tidigare har sökts gårdsstödsrättigheter och orsaken till att gårdsstödsrättigheter inte har sökts är force majeure eller exceptionella omständigheter enligt artikel 31 i förordningen om gårdsstöd. Ansökan om tilldelning ur reserven ska lämnas in till den behöriga myndigheten senast den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att force majeure har upphört.

9 §
Fastställande av gårdsstödsrättigheter i särskilda fall som avses i artikel 19 i kommissionens förordning II

Sista inlämningsdag för ansökan om fastställande av gårdsstödsrättigheter enligt artikel 19.3 i kommissionens förordning II är den sista inlämningsdag för ansökan om tilldelning ur reserven som följer efter det att arrendeavtalet har löpt ut.

Sådana gårdsstödsrättigheter samt sådana ökningar av gårdsstödsrättigheter som avses i artikel 23 i kommissionens förordning II fastställs senast den sista inlämningsdag för stödansökan som följer efter ett lagakraftvunnet domstolsbeslut eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut som fattats av den behöriga myndigheten i en medlemsstat.

9 a §
Prioritetsordningen för grunderna för beviljande av gårdsstödsrättigheter

Ur den nationella reserven får det beviljas gårdsstödsrättigheter till högst det belopp som motsvarar den nationella reserven. Om antalet gårdsstödsrättigheter som sökts ur den nationella reserven under stödåret överstiger den nationella reserven på det sätt som avses i 5 § 2 mom. i lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd, rangordnas de sökande då gårdsstödsrättigheter beviljas enligt följande prioritetsordning:

1) jordbrukare enligt artikel 23 i kommissionens förordning II,

2) i 4 § avsedda jordbrukare som inleder sin jordbruksverksamhet,

3) jordbrukare enligt artikel 22 i kommissionens förordning II,

4) jordbrukare enligt artikel 20 i kommissionens förordning II,

5) jordbrukare enligt 8 §,

6) jordbrukare enligt 7 §,

7) jordbrukare enligt 5 §,

8) jordbrukare enligt 6 § 1 mom.,

9) jordbrukare enligt 6 § 2 mom.

10 §
Antalet gårdsstödsrättigheter som beviljas ur den nationella reserven

Antalet gårdsstödsrättigheter som en jordbrukare beviljas ur den nationella reserven med stöd av artikel 41 i förordningen om gårdsstöd bestäms, med iakttagande av artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens förordning II, enligt den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har angett i ansökan om tilldelning ur reserven och som är i hans eller hennes besittning senast den 30 april det aktuella året. En tillförlitlig skriftlig utredning ska lämnas om besittningen av den stödberättigande jordbruksmarken.

12 §
Omräkning av värdet på gårdsstödsrättigheterna i fall som avses i artikel 18 i kommissionens förordning II

Om gårdsspecifika tilläggsdelar har fastställts för en jordbrukare och om den areal stödberättigande jordbruksmark som jordbrukaren har i sin besittning senast den 30 april året i fråga, i jämförelse med den areal stödberättigande jordbruksmark som meddelats 2006, har minskat med minst 50 procent till följd av sådan ägoreglering som avses i 5 § 2 mom., kan jordbrukaren ansöka om att få värdet på gårdsstödsrättigheterna med tilläggsdel omräknat på det sätt som föreskrivs i artikel 18 i kommissionens förordning II.


14 §
Överföring av gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven i fall som avses i artikel 81 i kommissionens förordning I

Det förfarande som avses i artikel 81.1 och 81.3 i kommissionens förordning I tillämpas inte på fall där värdet av andelen enhetligt stöd för de gårdsstödrättigheter som tilldelats felaktigt är sammanlagt högst 50 euro.

Om felaktigt tilldelade gårdsstödsrättigheter överförs till den nationella reserven till följd av kontroll i de fall som avses i artikel 81.3 i kommissionens förordning I, ska den behöriga myndigheten för att utreda den på felaktiga grunder fastställda arealen jämföra den areal som mättes upp vid kontrollen under stödåret i fråga med arealen för det år som låg till grund för fastställandet av gårdsstödsrättigheterna eller med den areal som efter det korrigerats vid en kontroll.


Denna förordning träder i kraft den 7 april 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.