223/2010

Given i Helsingfors den 30 mars 2010

Lag om ändring av 8 och 16 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2004 om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet (400/2004) 8 § 8 punkten och 16 §, av dem 8 § 8 punkten sådan den lyder i lag 1527/2009, som följer:

8 §
Den som begär utlåtande och begäran om utlåtande

Utlåtande av arbetsrådet kan begäras av


8) samarbetsombudsmannen om huruvida lagen om samarbete inom företag eller lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag ska tillämpas på ett företag eller en företagsgrupp.

16 §
Arvoden

Arbets- och näringsministeriet fastställer arvodena för arbetsrådets medlemmar.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 177/2009
AjUB 1/2010
RSv 5/2010

Helsingfors den 30 mars 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.