191/2010

Given i Helsingfors den 18 mars 2010

Statsrådets förordning om ändring av djurskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i djurskyddsförordningen av den 7 juni 1996 (396/1996) 18 § 4 mom., i 27 § 1 mom. det inledande stycket och 29 §, av dem 18 § 4 mom. sådant det lyder i statsrådets förordning 171/2005, som följer:

18 §
Nötkreatur

Regionförvaltningsverket kan bevilja befrielse från det krav att ordna bete eller en plats för rastning som avses i 3 mom., om produktionsenheten inte till sitt förfogande har lämplig betesmark, eller om någon annan ändamålsenlig plats för rastning inte rimligen kan ordnas, eller om uppfyllandet av kravet är oskäligt av orsaker som hänför sig till trafiken, terrängen eller avstånden. Befrielse bevijas för högst tre år åt gången, och den återkallas om förutsättningarna för beviljandet upphör.

27 §
Innehållet i anmälan

Den anmälan till regionförvaltningsverket som avses i 24 § i djurskyddslagen ska innehålla


29 §
Regionförvaltningsverkets anmälningsplikt

Regionförvaltningsverket ska underrätta kommunalveterinären om sådan verksamhet enligt 21, 23 och 24 § i djurskyddslagen som bedrivs inom kommunens område.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.