186/2010

Given i Helsingfors den 19 mars 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2010 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000―2006

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen av den 28 december 2007 om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (1480/2007) samt 13 § 1 mom. i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Införlivande av nya åkerarealer med förbindelser som ingåtts under programperioden 2000―2006

På grund av de knappa anslagen godkänns i fråga om kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som ingåtts under programperioden 2000―2006 och gäller 2010 inte som stödberättigande några sådana åkerarealer som tidigare inte har varit stödberättigande. Enligt bestämmelserna om dessa förbindelser kan till förbindelserna dock fogas icke stödberättigande åkerarealer som härrör från sådana jordbrukare över 65 år som inte har förbundit sig vid stödet i fråga och åkerarealer som har erhållits vid nyskifte på det sätt som avses i 46 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000).

2 §
Överföring av förbindelse

En förbindelse som gäller en gårdsbruksenhet kan överföras, om besittningsrätten till hela den gårdsbruksenhet som omfattas av förbindelsen överförs och den nya innehavaren uppfyller de villkor som föreskrivs för mottagare av stöd. Om en jordbrukare eller make som uppfyller förbindelsens ålderskrav har fyllt 65 år 2009 och besittningsrätten till hela gårdsbruksenheten 2010 före inlämningen av den årliga stödansökan överförs på gårdsbruksenhetens nya innehavare, kan gårdsbruksenhetens förbindelse i fråga, som var i kraft 2009, överföras på den nya innehavaren.

3 §
Införlivande av nya åkerarealer med ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion

Ett nytt ersättande avtal om ekologisk produktion eller husdjursproduktion enligt 5 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) kan ingås, om den åkerareal som önskas bli fogad till ett 2006 ingånget avtal ensam eller tillsammans med de arealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsareal. Den åkerareal som godkänns i avtalet ska vara sådan som är stödberättigande 2010, enligt en förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen, eller för vilkens del ansökan om stödberättigande kan godkännas 2010.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.