174/2010

Given i Helsingfors den 18 mars 2010

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket, stöd för djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom., 6 § 5 mom. och 8 § 4 mom. i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), av dem 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 269/2008:

1 §
Nya förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd som ingås 2010

En jordbrukare kan 2010 ingå en sådan förbindelse om kompensationsbidrag samt om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och eventuella tilläggsåtgärder som avses i 5 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen, om jordbrukaren inte har en tidigare förbindelse eller förbindelsen har upphört att gälla.

I en sådan förbindelse som avses i 1 mom. kan som stödberättigande åkerareal godkännas en sådan åkerareal som avses i 3 och 4 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007), nedan miljöstödsförordningen, samt en sådan åkerareal som avses i 2 § i denna förordning.

2 §
Stödberättigande åkerareal år 2010

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan godkännas för en åkerareal som har omfattats av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och som upphört att gälla efter den sista dagen för ansökan om arealstöd 2002. Dessutom förutsätts att åkerarealen har uppgetts som åker 2007, 2008 eller 2009 på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket godkännas för en åkerareal som har omfattats av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 1 mom. och som upphört att gälla efter den sista ansökningsdagen för arealstöd 2009 och senast den sista ansökningsdagen för arealstöd 2010.

Den åkerareal som avses i 1, 2 och 5 mom. ska vara odlingsbar när ansökan om stödberättigande görs och den får inte uppges som icke-odlad eller tillfälligt icke-odlad på ansökningsblanketten för arealstöd 2010.

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan godkännas för ökningar av arealen av stödberättigande basskiften, förutsatt att det är fråga om sådana åkerarealer i odlingsbart skick som finns i anslutning till basskiftet. Till ett stödberättigat basskifte kan fogas flera arealer, förutsatt att arealerna är fristående från varandra. Enskilda ökningar kan vara högst 0,05 hektar. Ett nytt basskifte som bildas ska uppfylla de krav som anges i 2 § 1 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och jordbruksskiften och om de förutsättningar för beviljande av stöd som gäller deras yttre och inre gränser (329/2007).

Berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket kan godkännas för en åkerareal som vid ansökan om arealstöd för 2003 eller senare har ändrats från stödberättigande till icke stödberättigande till följd av att åkerarealen inte har uppgetts på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd eller att besittningen av åkerarealen har överförts till en jordbrukare, ett offentligrättsligt samfund, en förening eller en stiftelse som inte har förbundit sig vid kompensationsbidrags- och miljöstödssystemet.

En jordbrukare som inte har förbundit sig vid kompensationsbidrags- och miljöstödssystemet och som den 1 januari 2005 eller senare, senast den 30 april 2010 och innan han eller hon har fyllt 40 år, genom generationsväxling eller genom överföring av besittningen av en hel gård, i sin besittning har fått en gård som innehafts av en jordbrukare som har fyllt 65 år och som inte har förbundit sig vid kompensationsbidrags- och miljöstödssystemet, kan för den här gårdens åkerareal söka berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket. I samband med detta kan berättigande till stöd också beviljas för annan åkerareal som jordbrukaren har i sin besittning och som inte berättigar till stöd förutsatt att denna areal har uppgetts som åker 2009 på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd.

3 §
Fogande av nya arealer till förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd

Till kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som gäller 2010 kan fogas sådana åkerarealer som avses i 4 § 3 mom. och 9 § i miljöstödsförordningen. Sådana arealer som avses i 2 § 1―5 mom. och som tidigare inte har berättigat till stöd kan godkännas som stödberättigande och fogas till kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelser som ingåtts 2008 eller 2009.

En jordbrukare kan ansöka om en ny förbindelse som ersätter en tidigare förbindelse, om den i 2 § 1―5 mom. avsedda åkerareal som tidigare inte berättigat till stöd ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som tidigare godkänts för förbindelsen överstiger 50 procent av jordbrukarens referensareal eller överstiger två hektar.

4 §
Avtal om specialstöd som upphör och förlängs 2010

Om jordbrukaren har ett avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan avtal om specialstöd, som ingåtts med stöd av 18 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) och vars giltighetstid i enlighet med avtalet upphör 2010, kan jordbrukaren ansöka om ett nytt motsvarande avtal om specialstöd i enlighet med 39 § i miljöstödsförordningen. I det sammanhanget kan jordbrukaren ansöka om att det i det nya avtalet om specialstöd även ska ingå områden som tidigare inte har omfattats av avtal om specialstöd, dock förutsatt att en åkerareal som godkänns för avtalet är berättigad till stöd 2010 eller kan godkännas som stödberättigande 2010 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen.

5 §
Nya avtal om specialstöd som kan sökas 2010

Om det inte är fråga om en sådan situation som avses i 4 §, kan en jordbrukare 2010 ansöka om följande avtal om specialstöd som avses i 5 § i axel 2-lagen:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) ekologisk produktion,

5) ekologisk husdjursproduktion,

6) skötsel av vårdbiotoper,

7) främjande av naturens och landskapets mångfald,

8) uppfödning av lantraser,

9) odling av ursprungssorter,

10) metoder för hantering av avrinningsvatten,

11) effektiviserad minskning av näringsbelastningen,

12) placering av flytgödsel i åker,

13) långvarig vallodling på torvåkrar.

Andra stödtagare som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen kan ansöka om avtal om specialstöd i enlighet med 1 mom. 2, 6 och 7 punkten.

De avtal om specialstöd som avses i 1 mom. kan ingås inom ramen för de anslag som anvisats i statsbudgeten.

6 §
Fogande av nya arealer till ett avtal om ekologisk produktion eller ekologisk husdjursproduktion

Till gällande avtal som har börjat 2008 eller 2009 och som avses i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen kan på ansökan fogas nya åkerarealer 2010. En åkerareal som godkänns för avtalet ska vara berättigad till stöd 2010 eller ska kunna godkännas som stödberättigande 2010 enligt en sådan förbindelse om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket som avses i 5 § 2 mom. i axel 2-lagen. Arealen av de områden som fogas till avtalet ska vara högst 50 procent av jordbrukarens ursprungliga avtalsareal eller högst två hektar. I fråga om de nya arealerna ska övergången till ekologisk produktion ske samtidigt enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell.

En jordbrukare kan ansöka om ett nytt i 45 och 46 § i miljöstödsförordningen avsett avtal som ersätter ett tidigare avtal, om den nya åkerareal som avtalet omfattar 2008 eller 2009 ensam eller tillsammans med de tilläggsarealer som godkänts för avtalet tidigare avtalsår överstiger 50 procent av det tidigare avtalets avtalsareal eller 2 hektar. En jordbrukare kan också ansöka om ett nytt avtal som ersätter ett tidigare avtal om den nya åkerareal som avtalet omfattar 2007 är minst två hektar. Den åker som godkänns för avtalet ska uppfylla de villkor som föreskrivs i 1 mom.

7 §
Ansökan om stöd för djurens välbefinnande

En jordbrukare kan 2010 ingå en sådan förbindelse om stöd för djurens välbefinnande som avses i 5 § 3 mom. i axel 2-lagen.

8 §
Ansökan om stöd för icke-produktiva investeringar

En jordbrukare och en annan stödtagare som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen kan 2010 ansöka om sådant stöd för icke-produktiva investeringar som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten i den lagen och som gäller anläggning av mångfunktionell våtmark och inledande röjning av värdefulla vårdbiotoper.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.