166/2010

Given i Helsingfors den 8 mars 2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förpackat vatten

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 och 9 § 3 mom. i livsmedelslagen av den 13 januari 2006 (23/2006), sådana de lyder i lag 989/2007:

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinnig och saluförande av naturliga mineralvatten samt kommissionens direktiv 2003/40/EG av den 16 maj 2003 om fastställande av förteckningen över, gränsvärden för halter av och märkningsuppgifter för beståndsdelarna i naturligt mineralvatten samt villkor för behandling av naturligt mineralvatten och källvatten med ozonberikad luft.

Syftet med denna förordning är att säkerställa hälsomässig kvalitet av förpackat vatten samt annan kvalitet enligt livsmedelsbestämmelserna. Syftet med förordning är också att säkerställa, att informationen om förpackat vatten är sanningsenligt och tillräcklig och att den inte är vilseledande.

2 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om egenskaper hos samt behandling och märkning av sådant förpackat vatten som är avsett att överlåtas till konsumenter eller storhushåll.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) naturligt mineralvatten naturligt mineralvatten enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG;

2) källvatten källvatten enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG;

3) hushållsvatten vatten enligt definitionen i 16 § i hälsoskyddslagen (763/1994);

4) förpackat vatten vatten enligt 1―3 punkten som är avsett att överlåtas till konsumenter eller storhushåll förpackat i flaska eller behållare.

4 §
Erkännande av naturligt mineralvatten

Förutsättningen för att vatten som utvunnits ur marken i Finland släpps ut på marknaden som naturligt mineralvatten är att Livsmedelssäkerhetsverket har erkänt vattnet som naturligt mineralvatten. Ett villkor för erkännandet är att vattnet uppfyller de krav som ställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG. Uppgifter om att de ovannämnda krav är uppfyllda ska bifogas ansökan om erkännande. Livsmedelssäkerhetsverket ska begära de sakkunnigutlåtanden som behövs för behandlingen av ärendet.

Vatten som utvunnits ur marken i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller en EFTA-stat som är part i EES-avtalet erkänns som naturligt mineralvatten av den behöriga myndigheten i den staten.

Vatten som utvunnits ur marken i någon annan än en i 2 mom. avsedd stat erkänns som naturligt mineralvatten av Livsmedelssäkerhetsverket, om inte vattnet har erkänts av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller i en EFTA-stat som är part i EES-avtalet. Villkor för erkännandet är att den behöriga myndigheten i den stat ur vars mark vattnet har utvunnits har intygat att vattnet uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG. Intyget får vara högst fem år gammalt.

Livsmedelssäkerhetsverket ska meddela Europeiska gemenskapernas kommission om erkännande av vatten som naturligt mineralvatten samt om återkallande av erkännandet. En förteckning över erkända naturliga mineralvatten publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

5 §
Utvinning av naturligt mineralvatten

Den livsmedelslokal där naturligt mineralvatten behandlas eller förpackas ska var godkänd av den behöriga kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn så som bestäms i livsmedelslagen (23/2006). En utredning om att de krav som nämns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG är uppfyllda ska bifogas ansökan om godkännande.

6 §
Behandling av naturligt mineralvatten

Livsmedelsföretagaren ska informera den behöriga kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn om behandlingen av naturligt mineralvatten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG eller rättsakter som utfärdats med stöd av denna innan behandlingen börjar.

7 §
Utvinning av källvatten

En anläggning som levererar källvatten ska vara godkänd av den behöriga kommunala hälsoskyddsmyndigheten så som bestäms i hälsoskyddslagen.

Livsmedelslokalen där källvattnet behandlas eller förpackas ska vara godkänd av den behöriga kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn så som bestäms i livsmedelslagen. Till ansökan om erkännande ska bifogas en utredning om att de krav som nämns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG är uppfyllda.

8 §
Behandling av källvatten

Livsmedelsföretagaren ska informera den behöriga kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn om behandlingen av källvatten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG eller rättsakter som utfärdats med stöd av denna innan behandlingen börjar.

9 §
Förpackning av hushållsvatten

En anläggning som levererar hushållsvatten ska vara godkänd av den behöriga kommunala hälsoskyddsmyndigheten så som bestäms i hälsoskyddslagen.

En livsmedelslokal där hushållsvatten behandlas eller förpackas ska vara godkänd av den behöriga kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn så som bestäms i livsmedelslagen.

10 §
Kvalitet hos förpackat hushållsvatten

Det förpackade hushållsvattnet ska vid förpackningstillfället och under saluföringen uppfylla de kemiska och de mikrobiologiska kvalitetskraven i social- och hälsovårdsministeriets förordning (461/2000) om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten.

De riktvärden for det totala antalet mikroorganismer som under saluföringen utöver kraven i 1 mom. ska tillämpas vid bedömningen av den mikrobiologiska kvaliteten på förpackat hushållsvatten presenteras i bilaga.

11 §
Märkning av förpackat hushållsvatten

Utöver det som annanstans har föreskrivits om märkning av livsmedel ska följande uppgifter anges vid märkning av förpackat hushållsvatten:

- uppgift om varifrån vattnet tagits,

- uppgift om behandlingen, om det förpackade hushållsvattnet har behandlats så att dess fysikaliska, kemiska eller mikrobiologiska egenskaper har förändrats.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.

Genom denna förordning upphävs

- 1 § 3 punkten i handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1993 om verkställandet av vissa av Europeiska Gemenskapernas direktiv om livsmedel (1312/1993),

- handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1995 om förpackat vatten (1658/1995), och

- handels- och industriministeriets förordning av den 17 december 2003 om fastställande av förteckningen över, gränsvärden för halter av och märkningsuppgifter för beståndsdelarna i naturligt mineralvatten samt villkor för behandling av naturligt mineralvatten och källvatten med ozonberikad luft (1102/2003).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EY (32009L0054); EUT nr L 164, 26.6.2009, s. 45
Kommissionens direktiv 2003/40/EY (32003L0040); EUT nr L 126, 22.5.2003, s. 34

Helsingfors den 8 mars 2010

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Bilaga

MIKROBIOLOGISK KVALITET PÅ FÖRPACKAT VATTEN UNDER SALUFÖRING
riktvärde
Totalantalet mikroorganismer vid 20―22 °C efter 72 timmar på agar-agar eller en agar-gelatinblandning 50 000 kbe/ml
Totalantalet mikroorganismer vid 37 °C efter 24 timmar på agar-agar 50 000 kbe/ml

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.